fbpx

Prijava v portal: 

Retorika

Kjer koli se javno govori, se govori retorično. Tak govor merimo drugače kot zasebni govor. V njem je večja odgovornost izgovorjene besede do resničnosti in dejavnosti, do družbene koristnosti in upravičenosti, do tolerantnosti in etike, do estetike in govorno jezikovne pravilnosti ter do kulture nasploh. V javnem govoru govornik pogosto ne govori samo v svojem imenu, ampak nekoga zastopa ali govori kot član skupine, zato je odgovoren kolektivu, ki ga predstavlja. Zaradi vsega tega retorično govorjenje zahteva splošno strokovno govorno izobrazbo in pripravo pred vsakim nastopom. (I. Škarić; U potrazi za izgubljenim govorom, 1982, Zagreb)

Pri retoričnem govoru je pomembno, da prepričamo, aktiviramo, predamo sporočilo občinstvu.

Da lahko to dosežemo, moramo uporabiti elemente, ki nam jih ponuja retorika. Daje nam pravzaprav napotke, kako uporabiti različna prepričevalna sredstva ob spoštovanju etičnih meril. Z retoriko si pomagamo pri logični in učinkoviti zgradbi govora, jasni argumentaciji in bistvenih jezikovnih prvinah (oblikovanje stavkov, misli …). To je »kakovostni kaj«.

»Kakovostni kako« se nanaša na način in obliko govornega nastopa. Na eni strani je tu govorica telesa, kamor spadajo drža telesa, pogledi, mimika, geste, na drugi pa imamo glasovne elemente. Pritegnemo tudi s čustvi (govorimo navdušeno, zavzeto, prepričljivo).

Retorično torej pomeni, da združimo vsebino in obliko povedanega – kakovostni kaj in kakovostni kako.

Pri kakovostnem kaj je zgradba govora tista, ki loči retorični govor od drugih. Primerna zgradba namreč pomaga ustvariti primerne učinke, prepričati.

Že na prvi pogled vam je ta struktura lahko znana. Seveda, saj ste se že v šoli učili, da mora imeti vaš spis uvod, jedro in zaključek. Tu je vse skupaj malo bolj dodelano na točki jedra. Najprej stopnjujete (napetost), dosežete vrh s točko skupnega stika z občinstvom, potem pa vse skupaj razrešite. Takšna struktura omogoča večjo prepričljivost.

Ne pozabimo! Retorika je:

• veščina prepričevanja,

• vplivanje na ljudi,

• povedati svoje mnenje,

• ovreči sogovornikove trditve.

CILJ RETORIKE: prepričati, da sprejmejo, se odločijo, spremenijo, naredijo, volijo …

Dodaj odgovor