fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

Kadar se spremeni kateri izmed naslednjih pogojev, je treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi:

  • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela,
  • kraj opravljanja dela,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas),
  • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom

Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin je sprememba zaradi določenih pogojev : naziva, kraja, čas ali za polni, krajši delovni čas.

 

Vendar pa so tudi tu izjeme, kajti pogodbo se lahko spremeni samo z aneksom tudi v primeru uveljavitve pravice delavca do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu. Tako je torej omogočen enostavnejši prehod iz zaposlitve za poln delovni čas v zaposlitev s krajšim delovnim časom, kadar na primer starši uveljavljajo to pravico v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pri tem gre za pravico, ki je začasne narave in je zaradi navedene izjeme možen tudi enostavnejši prehod v ponovno zaposlitev za polni delovni čas po prenehanju uveljavljanja te pravice.

Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

Pri spremembi določil pogodbe o zaposlitvi mora torej obstajati soglasje obeh strank, ne glede, če se spremembe uveljavijo z aneksom ali pa z novo pogodbo o zaposlitvi. Določb pogodbe o zaposlitvi ni možno spreminjati enostransko. Tako delodajalec kot tudi delavec lahko kadar koli predlagata spremembo pogodbe, druga stranka pa lahko spremembo sprejme ali pa tudi zavrne.

Kadar spremembo predlaga delodajalec, na primer zaradi spremembe naziva delovnega mesta, delavec pa novo pogodbo o zaposlitvi sprejme in jo podpiše, začne veljati nova pogodba o zaposlitvi, stara pa pri tem preneha veljati. Pri tem ni treba z delavcem sklepati nobenega drugega pisnega sporazuma ali soglasja.

sprememba-pogodbe-o-zaposlitvi-zaradi-spremenjenih-okoliscin

Seveda pa se na tem mestu pojavi vprašanje, kaj lahko delodajalec stori, kadar delavec nove pogodbe o zaposlitvi ne sprejme. V praksi se delavec verjetno ne bo strinjal s podpisom nove pogodbe, kadar bo delodajalec spreminjal tudi druge določbe pogodbe o zaposlitvi in ne samo naziva delovnega mesta, na primer tudi vsebino dela, pogoje dela, kraj opravljanja dela in podobno. V tem primeru lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in delavcu ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi v skladu z določbami 88. in 90. člena ZDR. Delodajalec pogodbo odpove, ker je prišlo do prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, tehnoloških, organizacijskih, strukturnih ali podobnih razlogov, istočasno pa se pri delodajalcu pojavi potreba po opravljanju dela delavca na novem delovnem mestu.

Če delodajalec delavcu ponudi tako pogodbo o zaposlitvi, jo mora delavec sprejeti v roku 15 dni od prejema pisne ponudbe. Nova pogodba o zaposlitvi mora biti za delavca ustrezna, kar pomeni, da mora biti zaposlitev taka, za katero se zahteva enako vrsto in stopnjo izobrazbe, kot sta se zahtevali za opravljanje dela, za katerega je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Tako kot mora biti pogodba o zaposlitvi v pisni obliki, morajo biti pisne tudi spremembe pogodbe. Torej morata biti tudi aneks ali nova pogodba o zaposlitvi pisna, ustni dogovori nimajo veljave.

sprememba-pogodbe-o-zaposlitviNazadnje je treba opozoriti še na eno dolžnost, ki jo delodajalci v praksi pogosto ne izvajajo. Tudi pri spremembi pogodbe o zaposlitvi je treba namreč delavcu vročiti pisni predlog aneksa ali pogodbe praviloma vsaj tri dni pred predvideno sklenitvijo aneksa ali pogodbe. Torej, obveznost, da delodajalec delavca predhodno v pisni obliki seznani z vsebino pogodbe o zaposlitvi ali spremembe pogodbe velja tako pri prvi zaposlitvi kot tudi pri vseh nadaljnjih sklenitvah pogodb o zaposlitvi ali aneksov z delavcem. Namen te določbe ni samo v tem, da ima delavec čas preveriti skladnost določil pogodbe o zaposlitvi z zakoni in kolektivnimi pogodbami, ampak tudi v tem, da ima delavec tudi čas in možnost, da si skuša s pogajanjem z delodajalcem zagotoviti na primer boljše pogoje dela ali večji obseg pravic.

Več na temo Pogodba o zaposlitvi si preberite na tej povezavi.

Dodaj odgovor