fbpx

Prijava v portal: 

Spremembe ZGD-1I

  • med premoženje, potrebno za ohranjanje minimalnega osnovnega kapitala (7.500 €), se ne vštevajo več posojila družbe, dana družbenikom, poslovodjem ali povezanim osebam in družinskim članom; s tem se omeji veriženje podjetij, ki omogoča ustanavljanje družb zgolj s prenosom posojila z obstoječe družbe na novo, brez vplačila osnovnega kapitala,
  • revidiranje je obvezno za vse družbe, ki so srednje, velike oziroma male družbe, katerih vrednostni papirji trgujejo na borzi; revidiranje opravi revizor,
  • preiskava je obvezna za male kapitalske družbe, ki pri pripoznavanju merijo OOS po revalorizirani vrednosti (bivši model prevrednotenja) ali vrednotijo finančne inštrumente, za katere niso objavljene cene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (netržni papirji) – model nabavne vrednosti,
  • preiskava je potrebna pri pripoznavanju naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti.
  • Dodaj odgovor