fbpx

Prijava v portal: 

Strokovni izpiti za inšpektorja (2)

 

Pravilnik določa podrobnejši program strokovnega izpita za inšpektorja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način in postopek prijave na strokovni izpit, opravljanje izpita, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana z opravljanjem izpita. Novost je drugačna vsebina strokovnega izpita, in sicer strokovni izpit za inšpektorja sestavljajo področja upravnega postopka in upravnega spora, postopka vodenja in odločanja o prekrških ter postopka inšpekcijskega nadzora, tako da program izpita obsega dva sklopa:

 1. inšpekcijski upravni postopek z upravnim sporom in
 2. inšpekcijski prekrškovni postopek s sodnim nadzorom.

Program izpita z navedbo podrobnejših vsebin je določen v prilogi pravilnika, podrobnejše vsebine pa zajemajo navedbo pravnih virov in literature, potrebne za pripravo na izpit, kar se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, ki je tudi izvajalec izpita. Ministrstvo organizira pripravljalno usposabljanje za kandidate za izpit po programu, ki ga določa pravilnik.

Novost je tudi, da se strokovni izpit za inšpektorja opravlja pisno in ustno, pri čemer pisni del izpita zajema izdelavo dveh pisnih nalog, na podlagi katerih se preveri praktična usposobljenost kandidata za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka. Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, zakon, ki ureja prekrške, in zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. Kandidat lahko uporablja tudi morebitne druge predpise, potrebne za rešitev pisnih nalog, kar določi član komisije, ki je pripravil nalogo. Potrebna gradiva pa zagotovi izvajalec izpita.

Pravilnik ureja tudi priznavanje že opravljenih izpitov, in sicer določa, da kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje ali preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja pisni del izpita samo iz vsebinskega sklopa, ki ga še ni opravil.

Prav tako pravilnik določa pogoje za izpraševalce, in sicer naslednje:

 1. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega upravnega postopka z upravnim sporom je lahko oseba, ki ima opravljen izpit iz upravnega postopka druge stopnje, obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj osem let delovnih izkušenj s to izobrazbo:
  • od tega zadnjih pet let pri vodenju ali odločanju v upravnem postopku in pri izvrševanju inšpekcijskega nadzora ali
  • pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju upravnega procesnega prava in sistemskega urejanja področja inšpekcijskega nadzora ali
  • je sodnik Upravnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali državni pravobranilec;
 2. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega prekrškovnega postopka s sodnim nadzorom je lahko oseba, ki ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj osem let delovnih izkušenj s to izobrazbo:
  • od tega zadnjih pet let pri vodenju ali odločanju v prekrškovnem postopku in pri izvrševanju inšpekcijskega nadzora ali
  • pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju prekrškovnega prava in sistemskega urejanja področja inšpekcijskega nadzora ali
  • je aktivni ali nekdanji sodnik v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah.

V skladu s prehodnimi določbami pravilnika, ki velja od 27. junija 2015, minister, pristojen za upravo, objavi javno povabilo za sodelovanje izpraševalcev na strokovnem izpitu v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07), uporablja pa se za opravljanje strokovnih izpitov za inšpektorja do konca leta 2015, saj se novi pravilnik začne uporabljati s 1. januarjem 2016.

Dodaj odgovor