fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov (Štefka Korade Purg)

V Uradnem listu RS, št. 3/2018, je bila objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, sprejeta na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Navedena uredba velja od 13. januarja 2018 dalje.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 določa:

        –        način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in

        –        metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019.

Glede priprave kadrovskega načrta uredba določa, da kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo predstojniki, in sicer da posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta. Kadrovski načrt mora biti usklajen s finančnim načrtom, kar pomeni, da je zaposlitve, določene v kadrovskem načrtu, mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja, in sicer posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2018 in 2019 tako, da se:

        –        določi dovoljeno število zaposlenih, ki se jih financira iz državnega proračuna, iz proračuna občin, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter iz drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek), pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017,

        –        oceni število zaposlenih, ki se jih financira iz ostalih sredstev, ki jih kot možne vire financiranja navaja uredba.

Uredba dopušča tudi izjemo, in sicer se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lahko določi večje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Število zaposlenih se prikaže po naslednjih virih financiranja:

  1. državni proračun,
  2. proračun občin,
  3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek),
  5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu,
  6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij,
  7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
  8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva),
  9. sredstva iz sistema javnih del,
  10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financira njihove plače.

Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev, pripravi pa se tako, da vsebuje vse elemente, določene v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe, in sicer:

        –        vir financiranja,

        –        število zaposlenih 1. januarja tekočega leta,

        –        dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta se torej navede število zaposlenih 1. januarja tekočega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz državnega proračuna, iz proračuna občin, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter iz drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) ter skupno število zaposlenih po virih financiranja iz ostalih virov.

Uredba določa tudi metodologijo spremljanja uresničevanja kadrovskih načrtov.

 

Več o tem preberite v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem.

Dodaj odgovor