fbpx

Prijava v portal: 

Uredba o odlagališčih odpadkov

Odlagališče preneha obratovati, ko ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja. Odlaganje odpadkov je dovoljeno samo na odlagališčih. Dovoljeno je odlagati samo obdelane odpadke. 

OBDELAVA ODPADKOV

Izjemoma se lahko brez obdelave odlaga tudi inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, in tudi druge odpadke, kadar njihova obdelava ne prispeva k zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka ter zmanjšanju vplivov v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja in emisijami toplogrednih plinov ter preprečevanjem tveganja za zdravje ljudi.

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov poteka v Centrih za ravnanje z odpadki. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje. Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladišči v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.

Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka 20 03 01) lahko nastajajo odpadki po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

 1. odpadna embalaža iz podskupine 15 01,
 2. ločne frakcije iz podskupine 20 01,
 3. odpadki iz mehanske obdelave odpadkov iz podskupine 19 12 s klasifikacijskimi številkami 19 12 04 (gume), 19 12 09 (minerali) in 19 12 12 (mešanica odpadkov iz mehansko-biološke obdelave, ki so primerni za predelavo v trdno gorivo),
 4. mešan komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 20 03 01 (ostanek po obdelavi).

Za tako dobljene odpadke je treba zagotoviti ravnanje v skladu z uredbo, ki ureja odpadke in njihovo odlaganje. 

Na odlagališče je dovoljeno odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov na način, da njihova 

 1. kurilna vrednost ne presega 6.000 kJ/kg suhe snovi, 
 2. vsebnost TOC ne presega 5 odstotkov oz. v primeru po obdelavi pred odlaganjem z biološkim postopkom v mehansko-biološki obdelavi in izdanem ustreznem okoljevarstvenem dovoljenju 18 odstotkov mase suhih obdelanih komunalnih odpadkov in
 3. sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT4, ne presega mejne vrednosti 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov.

Upravljavec odlagališča lahko na odlagališču iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu odloži le tako obdelane komunalne odpadke, da je delež biološko razgradljivih odpadkov v njih največ enak deležu, ki mu ga v okoljevarstvenem dovoljenju določi ministrstvo.

 

OCENA ODPADKOV

Pred odlaganjem mora biti izdelana ocena odpadkov, ki je sestavni del obratovalnega monitoringa. 

 1. Ocena odpadkov mora biti izdelana na podlagi rezultatov kemične analize odpadka, ki ne smejo biti starejši od treh let.
 2. Ocena odpadkov ob odložitvi odpadkov ne sme biti starejša od 12 mesecev. 
 3. Kadar imetnik odpadkov redno oddaja v odlaganje istovrstne odpadke, mora biti ocena odpadkov zanje izdelana pred odložitvijo prve oddane pošiljke, za naslednje pošiljke istovrstnih odpadkov pa ne glede na določbo o starosti 12 mesecev najmanj enkrat vsakih 24 mesecev. 
 4. Ne glede na prej navedeno se mora za mešane komunalne odpadke zagotoviti izdelavo ocene odpadkov na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v obdelavo, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na mesec, če je mešanih komunalnih odpadkov v tem obdobju 2.000 ton ali več.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor