fbpx

Prijava v portal: 

Veščine vodij za upravljanje sprememb

Ko vodje prepoznajo potrebo po spremembah, oblikujejo načrt za njihovo uvedbo, ki poleg vsebine vključuje tudi obseg, trajanje in tempo ter tudi kdo in kako bo pri uvajanju sprememb sodeloval. Spremembe lahko uvajamo postopno kot del obstoječih delovnih procesov ali pa kot samostojen proces oziroma projekt.

Vodje morajo upravljati tri dimenzije sprememb: 

  • rezultate – oblikovanje spodbujanje in zagotavljanje poslovnih rezultatov, 
  • čustva – omogočanje prilagoditve posameznikov in organizacijske kulture, 
  • interese – mobilizacijo vpliva, avtoritete in moči vseh posredno in neposredno vpletenih v določenem okolju.

Pri tem ni odveč poudariti, da vloga vodje ni v spreminjanju osebnosti ljudi, temveč je njegova vloga vplivati zgolj na njihova vedenja. 

Pri vplivanju na vedenje drugih ljudi sta pomembna dva vidika:

  • prvič, kaj določa vedenje drugih,
  • in drugič, kaj motivira ljudi za spremembo, tj. za drugačno vedenje. 
Ljudje bomo spremembe sprejeli, če bomo prepoznali: 

  • priložnost, da nekaj pomembnega pridobimo, ali pa 
  • da bi se izognili znatni bolečini.
 

Vodje lahko motivirajo in vplivajo na vedenje ljudi v največji meri preko namena, tj. da odgovorijo na vprašanje zakaj. Cilje morajo komunicirati s pojasnjevanjem, zakaj nekaj počnemo, kaj je namen neke aktivnosti, kakšen je naš pristop in poslanstvo, kakšni smo kot podjetje, kaj nas navdušuje, kakšna so naša prepričanja.

Vplivanje je proces, s katerim poskušamo vplivati na prepričanja, odnos ali vedenje drugih v določeni smeri.  Na druge lahko vplivamo neposredno ali posredno

Posredno vplivanje ni vedno manipulacija. To je takrat, kadar želimo svoje interese uveljaviti na račun oz. v škodo drugemu.  Posredno vplivanje je za vodjo zaželeno in etično vedenje le, kadar si prizadeva za skupne cilje, interese in pri tem ne škodi ali preprečuje zadovoljevanja potreb drugih. 

Pri postavljanju in uresničevanju zadanih ciljev za skupno dobro, je posredno vplivanje celo nujno potrebno. Nekaterih ciljev, še posebno tistih, katerih doseganje terja ustvarjalnost, timsko delo, visoko zavzetost in lojalnost, pa ‘na ukaz’ preprosto ni moč doseči. Vodja mora tudi v odnosih z nadrejenimi, zunanjimi deležniki ali vodji na isti hierarhični ravni uporabiti veščine posrednega vplivanja.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor