fbpx

Prijava v portal: 

Vpliv odloženih davkov na računovodske izkaze

Največ je primerov, ko ZDDPO-2 nekaterih stroškov v celoti ali samo delno prizna. Takšni tipični stroški oziroma odhodki so:

  • različne računovodske in davčne amortizacijske stopnje,
  • rezervacije (samo 50-odstotno priznane),
  • prevrednotenje oslabitev terjatev,
  • neizkoriščena davčna izguba (samo 50-odstotkov davčne osnove),
  • oslabitev finančnih naložb po metodi nabavne vrednosti,
  • donacije za varstvo pred naravnimi nesrečami (doma in EU) in kulturne namene (0,2 % od davčno priznanih prihodkov in se lahko prenašajo v naslednja tri letna davčna obdobja) in
  • olajšave v investicije v raziskave in razvoj ali investicije v nabavo opreme, strojev, mehanizacije ipd. (prenos v naslednja petletna davčna obdobja poslovanja in je odvisno od višine davčne osnove).

Takšno nepriznavanjem stroškov in odhodkov v tekočem letu vpliva na poslovni izid in s tem na večjo obveznost za davek za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Primer:
Računovodski prihodki = 500.000 € in računovodski odhodki so 490.000 €.
Nabavna vrednost opreme je 100.000 evrov. Amortizirali jo bomo po stopnji 33,33 %. Terjatev do kupcev smo oslabili za 20.000 evrov, ker smo jo prijavili v stečajno maso. Rezervacije za jubilejne nagrade so 50.000 evrov.

Bruto računovodski dobiček = 20.000 €. Davek od dobička (17 %) = 8.500 €.
Izračun terjatev za odložene davke. Davčno priznani prihodki = 500.000 €. Davčno priznani odhodki so 431.700 €. (490.000 € – 13.300 € – 20.000 € – 25.000 €):

  • 13.330 € (davčno nepriznan strošek amortizacije, ki je razlika med 33.330 € – 20.000 €),
  • 20.000 € (100 % nepriznan odhodek oslabitve terjatev),
  • 25.000 € (50 % priznan stroški rezervacije).

Razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki je 68.300 €.
Obračun davka od dohodka = 11.611 € (68.300 € x 17 %).
Terjatve za odložene terjatve za davek =  3.111 € (11.611 € – 8.500 €).

Dodaj odgovor