fbpx

Prijava v portal: 

Vprašanja in odgovori – december 2016

Drugi odstavek 15. člena namreč določa, da se ne glede na prvi odstavek dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve (Italije), ki se izvaja v drugi državi pogodbenici (Sloveniji), obdavči samo v državi rezidentstva prejemnika dohodka (Italiji), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. prejemnik je navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev, ki se začne ali konča v tem davčnem letu;
  2. prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, oziroma se plača v njegovem imenu;
  3. prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima delodajalec v drugi državi.

To pomeni, da pogoj, da se njegov dohodek iz zaposlitve obdavči le v državi rezidentstva, tj. v Italiji, ne bo več izpolnjen, ko poteče 183 dni v kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev. Tako se lahko v tem primeru prejeti dohodek iz zaposlitve obdavči v državi, kjer se zaposlitev izvaja, tj. v Sloveniji.

Ko tuji delodajalec v Slovenijo napoti delavca, v Sloveniji ni t. i. plačnika davka (tuji delodajalec ni rezident Slovenije niti nima poslovne enote v Sloveniji). Delavec (rezident Italije) je v skladu z ZDoh-
2 in ZDavP-2 dolžan sam napovedati dohodke iz zaposlitve, dosežene z opravljanjem dela v Sloveniji.

Drugi odstavek 285. člena ZDavP-2 namreč določa, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz zaposlitve ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora nerezident vložiti v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka pri davčnemu organu.  

Za primere kratkotrajnih zaposlitev na območju države dela – v Sloveniji, in sicer, ko se ta dohodek ne šteje za odbitno postavko v državi dela (Sloveniji), ker delodajalec ni zavezanec za davek v državi dela (Sloveniji), ker ni niti njen rezident niti nima poslovne enote v državi dela (Sloveniji), davčni organ v Sloveniji ne sme obdavčevati dohodkov iz zaposlitve. To ugodnost iz konvencije mora davčni zavezanec (prejemnik dohodka) uveljavljati v posebnem postopku pred davčnim organom.

Dodaj odgovor