fbpx

Prijava v portal: 

Vprašanja in odgovori – marec 2015

 ODGOVOR:

Uvodoma je treba najprej ugotoviti, da gre za javni zavod in da se za urejanje delovnih razmerij v javnem zavodu uporablja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13), zato je treba pri zaposlitvi za določen čas upoštevati, da je možno pogodbo o zaposlitvi za določen čas skleniti le iz razlogov, ki jih ZDR-1 določa v 54. členu. Upoštevaje navedeno je torej navedba v pogodbi »z možnostjo podaljšanja« neskladna z ZDR-1, saj zakon ne določa možnosti podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas. Vsako pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno za določen čas, je treba skleniti iz razloga, ki ga določa ZDR-1, ko pa poteče čas, za katerega je bila taka pogodba o zaposlitvi sklenjena, je treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Prav tako je treba opozoriti, da javni zavod sodi v javni sektor, kjer je treba upoštevati tudi Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/1040/12 – ZUJF, 21/1363/13100/13 in 32/14 – ZPDZC-1), ki v tretjem odstavku 7. člena določa, da morajo delodajalci iz javnega sektorja (torej državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi) in gospodarske družbe v večinski lasti države pri Zavodu za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa ZDR-1 v 26. členu.

Ne glede na navedeno pa v nadaljevanju pojasnjujemo, da ZDR-1 v 26. členu določa, v katerih primerih je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi brez objave, in sicer je med temi primeri tudi primer možnosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma zaposlitev za nedoločen čas, pri čemer je za nedoločen čas možno brez javne objave zaposliti osebo, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primerih zaposlitve za določen čas:

  • iz tretjega odstavka 22. člena ZDR-1, ki določa, da če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela, in
  • v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Če torej zaposlitev za določen čas ni bila sklenjena iz zgoraj navedenih razlogov (za čas nadomeščanja ali za določen čas enega leta, ker nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izpolnjeval pogojev za zasedbo delovnega mesta), je možno z zaposleno osebo, ki ima pri delodajalcu pogodbo o zaposlitvi za določen čas, skleniti delovno razmerje za nedoločen čas. ZDR-1 take zaposlitve ne pogojuje z istim delovnim mestom, iz česar je možno sklepati, da je pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas možno skleniti tudi za drugo delovno mesto, pod pogojem da oseba za tako delovno mesto izpolnjuje vse, v sistemizaciji delovnih mest določene pogoje.

Glede na to, da je podjetje, ki zastavlja vprašanje javni zavod, je treba opozoriti še na dvoje:

  • glede soglasja za zaposlitev je treba upoštevati zadnjo alinejo prvega odstavka 186. člena ZUJF, ki določa, da za javne zavode, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, financer pa lokalna skupnost ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, poda soglasje za zaposlitev svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem župana,
  • glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto z višjo stopnjo izobrazbe je treba upoštevati 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/08 in 40/12), ki opredeljuje delovne izkušnje in določa, katere delovne izkušnje je možno šteti za izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v zvezi s tem je treba opozoriti, da so ustrezne delovne izkušnje le delovne izkušnje, pridobljene na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenecpridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katera se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Dodaj odgovor