fbpx

Prijava v portal: 

Vprašanja in odgovori – marec 2016

Odgovor:

Najprej je treba pojasniti, da ZUJF ni urejal oziroma ne ureja upokojevanja javnih uslužbencev. Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine določa ZPIZ-2, ZUJF pa je vseboval določbo, da javnemu uslužbencu, ki pridobi pravico do starostne pokojnine, preneha veljati pogodba o zaposlitvi v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev, razen če z delodajalcem ne sklene dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja. Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS so javne uslužbenke lahko nemoteno nadaljevale delo do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške.

Navedene določbe je ZUJF vseboval tako v prehodni določbi, in sicer v 246. členu, kot tudi v 188. členu. Glede na to, da je gospodarska rast v letu 2014 presegla 2,5 odstotka in je sklep o tem vlada objavila v Uradnem listu RS, 188. člen ZUJF od 1. januarja 2016 ne velja več.

V letu 2016 ja treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15), ki pa v 11. členu prav tako ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ko javni uslužbenec izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Navedeni člen tako določa, da pogodba javnemu uslužbencu preneha veljati, razen če z delodajalcem ne sklene dogovora.

Treba pa je posebej poudariti, da ne ZUJF in ne ZUPPJS16 ne urejata upokojevanja, pogoje za upokojitev določa ZPIZ-2.

 

Vprašanje:

ZDR-1 v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Zanima nas, ali to velja tudi za zaposlene v javnem zavodu, za katere velja glede urejanja delovnih razmerij ZDR-1?

Odgovor:

ZDR-1 res v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Vendar pa je treba upoštevati, da je javni zavod del javnega sektorja, zaposleni v javnem zavodu so javni uslužbenci, za javne uslužbence pa je regres za letni dopust zadnja leta praviloma urejen v zakonu.

Tako je za leto 2016 treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15), ki regres za letni dopust ureja v 7. členu. Navedeni člen določa višino regresa za letni dopust glede na plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec, in sicer določa višino regresa glede na plačni razred. Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:

–          do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 evra,

–          od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača regres v znesku 696 evrov,

–          od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 evrov,

–          od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 evrov.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2016, torej bo izplačan s plačo v juniju 2016. ZUPPJS16 ureja tudi primere javnih uslužbencev, ki bodo s 1. 4. 2016 napredovali v višji plačni razred, a bodo plačo dobili šele s 1. 12. 2016. Glede teh določa, da je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim bo javni uslužbenec prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016. 

Dodaj odgovor