fbpx

Prijava v portal: 

Vprašanja in odgovori – september

Zaposleni in delodajalec sta se dogovorila, da zaposleni/zdravnik, s 1.9.2014 dela skrajšani delovni čas, in sicer 8 ur na teden.

Vprašanje: ali se zaposlenemu od 1.9.2014 dodeli novi-sorazmerni del dopusta, ali se mu šteje že dodeljen dopust z obvestilom, ki ga je prejel v marcu 2014. V kolikor bi se mu šteje po izdani odločbi, menim, da je redni letni dopust za leto 2014 že izkoristil.

ODGOVOR:

Uvodoma je treba opozoriti, da ZDR-1 v 65. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, pri čemer se za krajši delovni čas  šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače. Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju v skladu s 159. členom ZDR-1, torej letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajši od štirih tednov, pravico do regresa za letni dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v skladu s petim odstavkom 131. člena ZDR-1.

V skladu s 159. členom ZDR-1 pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, pri čemer pa letni dopust v posameznem koledarskem letu, kot že rečeno, ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

V skladu s 160. členom ZDR-1 se  letni dopust določa in izrablja v delovnih dneh. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.

Glede na to, da je bilo delovno razmerje sklenjeno 1.2.2014, je glede izrabe letnega dopusta potrebno upoštevati tudi določbo prvega odstavka 161. člena ZDR-1, ki določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej ima pravico do sorazmerni dela letnega dopusta).

Upoštevaje konkretne podatke ima torej delavec, ki je sklenil delovno razmerje 1.2.2014 in mu je bilo dodeljenih 18 dni letnega dopusta za leto 2014, v letu 2014  pravico do 11/12 dodeljenega letnega dopusta (razen če podatek o številu dni, torej 18, ne pomeni sorazmernega dela za leto 2014). 

Ker pa se s 1.9. 2014 spremenijo pogoji glede delovnega časa, bo upoštevaje določbo  drugega odstavka 49. člena ZDR-1 v povezavi s prvim odstavkom 31. člena ZDR-1 treba trajanje in razporeditev delovnega časa urediti v pogodbi o zaposlitvi. Upoštevaje nove okoliščine za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2014 bi bilo smiselno delavcu določiti nov sorazmerni del dopusta glede na razporeditev delovnega časa, saj je pri določanju letnega dopusta v marcu 2014 bil upoštevan obseg delovnega časa v trajanju 16 ur, od 1.9. 2014 dalje pa bo delovni čas znašal le 8 ur na teden, pri odmeri pa je treba upoštevati razporeditev delovnega časa na dneve.

Pri tem se seveda upošteva že odmerjen in tudi porabljen letni dopust, kar pomeni:

  • delavcu za obdobje od 1.2.2014 do 31.8.2014 pripada 7/12 odmerjenega letnega dopusta, razen če podatek o številu dni, torej 18, ne pomeni sorazmernega dela za leto 2014, 
  • za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2014 mu pripada jo 4/12 odmerjenega letnega dopusta. razen če podatek o številu dni, torej 18, ne pomeni sorazmernega dela za leto 2014.

Krajši delovni čas namreč ne vpliva na dolžino letnega dopusta, temveč na višino nadomestila plače za čas izrabe letnega dopusta. V praksi pa lahko pride do krajše odmere letnega dopusta v primeru krajšega delovnega časa, če ima delavec delovni čas  razporejen na manjše število dni v tednu, zato je v konkretnem primeru treba upoštevati tudi razporeditev delovnega časa.

Dodaj odgovor