fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Zabilančne evidence

Družba Zajček, d. o. o., je dala dolgoročno posojilo družbi Vihar, d. d., v vrednosti 100.000 evrov za dobo vračila 10 let. Obresti so 6-odstotne letne. Družba Zajček, d. o. o., je zahtevala vpis na hipoteko v vrednosti 150.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., je posojilo in obresti vrnila v pogodbenem roku, zato je družba Zajček, d. o. o., izbrisala hipoteko nad zastavljeno hipoteko družbe Vihar, d. d., pri sodišču.

 
Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Vpis hipoteke na sodišču
Najeta, izposojena in zakupljena (tuja) sredstva 990 150.000
Drugi pasivni zunajbilančni konti 999 150.000
2 Plačilo dolgoročnega posojila
Dolgoročna posojila, dana drugim, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 072 100.000
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 100.000
3 Obračun obresti
Kratkoročne terjatve za obresti 150* 60.000
Obresti iz drugih finančnih obveznosti 773 60.000
4 Odplačilo posojila in obresti
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 160.000
Dolgoročna posojila, dana drugim, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 072 100.000
Kratkoročne terjatve za obresti 150 60.000
5 Izbris hipoteke na nepremičnini na sodišču
Drugi pasivni zunajbilančni konti 999 150.000
Najeta, izposojena in zakupljena (tuja) sredstva 990 150.000

*100.000 € x 6 / 100

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

Dodaj odgovor