fbpx

Prijava v portal: 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

PRAVNA VELJAVNOST GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI

Pomembno spremembo prinaša novela ZVDAGA-A tudi pri določilu, ki se nanaša na priznavanje pravne veljavnosti gradiva v digitalni obliki glede na notranja pravila. 

Po novem velja, da se na podlagi zakona vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta bila zajem in varna hramba opravljena v skladu z zakonom, njegovimi podzakonskimi predpisi, pri Arhivu RS potrjenimi notranjimi pravili oziroma če drug zakon ne določa drugače. Dosedanji 32. člen zakona, ki je omogočal presojanje enakosti izvirnemu gradivu glede na notranja pravila, ki niso bila potrjena pri državnem arhivu, je z novelo črtan.

V noveli ZVDAGA-A je jasneje zapisana obveznost glede zahtevane izobrazbe in usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb in zaposlenih pri ponudnikih storitev. Tako morajo imeti uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo dokumentarno gradivo, in delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

SANKCIONIRANJE NESPOŠTOVANJA ZAKONSKIH DOLOČIL

Novela ZVDAGA-A prinaša tudi pomembno novost glede sankcioniranja nespoštovanja zakonskih določil. Tako so določene sankcije (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe), če zaposleni nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti iz 39. člena zakona (velja za javnopravne osebe in ponudnike storitev).

Dodatno je določena sankcija (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe) za javnopravne osebe in ponudnike storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalnih storitev, če ne sprejmejo notranjih pravil ali če pri zajemu in hrambi dokumentarnega ali arhivskega gradiva ne ravnajo v skladu s svojimi notranjimi pravili oziroma ne izpolnjujejo predpisanih enotnih tehnoloških zahtev.

Enaka sankcija (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe) je določena, če za varstvo arhivskega gradiva osebe iz 18. člena zakona ne uporabljajo programske in strojne opreme v skladu s splošnimi pogoji iz 71. člena zakona oziroma ne uporabljajo certificirane opreme ali storitev iz 72. člena novele ZVDAGA-A.

 

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 
Dodaj odgovor