fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji (Gregor Malec)

S prenosom vsebine določb Direktive 2011/98 EU je v tujsko zakonodajo implementirano t. i. načelo »vse na enem mestu« za vse tujce, ki nameravajo v Republiki Sloveniji prebivati in delati na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Dodatno se enotno dovoljenje po novem izdaja tudi zaradi opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci (te kategorije v področje uporabe direktive niso vključene). Načelo »vse na enem mestu«, ki je bilo z zakonom leta 2011 uvedeno za pridobitev dovoljenja za prebivanje z razlogom visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU), omogoča tujcu, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu (na upravni enoti). Pri tem predlagana ureditev ne odstopa bistveno od že uveljavljene ureditve za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU).

Tujci, državljani tretjih držav, ki v Slovenijo prihajajo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne potrebujejo dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Izjema od enotnega dovoljenja je le dovoljenje za sezonsko delo, ki ga Zavod RS za zaposlovanje izdaja delodajalcem, in sicer za čas do treh mesecev, saj v tem primeru tujci, državljani tretjih držav, ne  potrebujejo dovoljenja za prebivanje. Z uvedbo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tako tujcem kot njihovim delodajalcem ni treba čakati na izdajo delovnega dovoljenja, pač pa se o zaposlitvi ali delu in prebivanju odloča hkrati, s čimer je skrajšan celotni postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje. Navedeno pomeni, da tujec v enotnem postopku pridobi dovoljenje za prebivanje in delo bistveno hitreje, načeloma v 30 dneh od popolne vloge.

Obliko in postopek za izdajo ali podaljšanje enotnih dovoljenj določa Zakon o tujcih (Uradni List RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 47/15 – ZZSDT, v nadaljevanju: Ztuj-2), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni List RS, 47/15, v nadaljevanju: ZZSDT) pa določa le pogoje za izdajo soglasij Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) k izdaji enotnih dovoljenj za prebivanje in delo.

ZZSDT določa različne pogoje za izdajo soglasja zavoda k enotnemu dovoljenju, tako kot je predhodno veljavni zakon določal različne oblike delovnih dovoljenj glede na namen, za katerega je bilo delovno dovoljenje izdano, in sicer glede na namen razlikuje soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, soglasje za zaposlitev, soglasje za samozaposlitev, soglasje k modri karti EU, soglasje za napotene delavce, soglasje za zastopnike, soglasje za sezonsko delo, soglasje za usposabljanje in soglasje za individualne storitve. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se izdaja v obliki izkaznice. Tujcu, državljanu tretje države, ki v času veljavnosti izkaznice želi zamenjati delodajalca, delovno mesto pri istem delodajalcu ali se želi zaposliti še pri drugem delodajalcu, se na podlagi soglasja Zavoda RS za zaposlovanje izda le pisna odobritev in mu do izteka veljavnosti izkaznice te ni treba zamenjati.

Za pravilno razumevanje novega sistema zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev je treba že v uvodu izpostaviti opredelitve ključnih pojmov:

  • enotno dovoljenje: enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izda pristojni organ in tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Republiki Sloveniji;
  • pisna odobritev: odločba, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izda pristojni organ, in  tujcu omogoča, da v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih;
  • soglasje: potrdilo o izpolnjevanju pogojev, določenih z ZZSDT, ki ga na zahtevo UE poda Zavod RS za zaposlovanje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi, za določen namen zaposlitve ali dela.

Več o tem si lahko preberete v priročniku Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.

Dodaj odgovor