Psiholoska_podpora -otroci-mladostniki
Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Vodnik

Strokovni napotki in konkretni primeri za celostno obravnavo in pomoč otrokom, mladostnikom z čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter njihovim družinam

 • Poglobljene informacije o najpogostejših čustvenih, vedenjskih in socialnih težavah ter motnjah.
 • Pravne podlage, usmeritve in nasveti za strukturirano dolgotrajno pomoč in podporo.
 • Podpora sodelovanju med vrtcem oziroma šolo, otrokom, starši in zunanjimi strokovnimi institucijami.
Izberite različico: Tiskana izdaja
205,00  DDV ni vštet v ceno
Izberite različico: Tiskana in online izdaja
298,00  DDV ni vštet v ceno
Izberite različico: Online izdaja – letna naročnina
398,00  DDV ni vštet v ceno
Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Ustrezna psihološka podpora otrokom in mladostnikom je ključna!

psiholoska_podporaDanes sta kot nikoli prej psihološka podpora in pomoč svetovalnih ter strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom, ki se soočajo težavami v čustvovanju in vedenju ter socialnimi veščinami, postala izjemnega pomena. Število otrok in mladostnikov s temi težavami je vedno več, to pa vedno bolj vpliva tudi na vaše vsakdanje delo v skupini vrtca in oddelku šole. Ti otroki in mladostniki pa tudi čutijo vpliv socialnega zavračanja sovrstnikov, kar njihove težave še poglablja.

Učitelji, vzgojitelji in svetovalni delavci tako potrebujejo bistvena znanja o različnih oblikah težav in motenj, da lahko hitro ukrepajo v akutnih primerih in nudijo dolgoročno psihološko podporo.

Vzgojno-izobraževalni zavodi pa potrebujejo vnaprej znane ukrepe in izdelane postopke za konkretno pomoč.

Vrtec in šola sta dolžna svetovati, usmerjati in strokovno podpirati tako otroke oz. mladostnike kot tudi njihove družine, saj so te težave celostne in kot take potrebujejo tudi celostno obravnavo.

S sprejetjem in uveljavitvijo Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju je to postalo tudi sistemsko urejeno in na podlagi novega Vzgojnega programa tudi strokovno podprto.

Toda kako z gotovostjo prepoznati čustvene, socialne in vedenjske težave? Kako se sočutno, a učinkovito odzvati na vedenje otrok in mladostnikov? Kako pripraviti in izvajati podporo otroku ter njegovi družini?


Naj bo vaša vrtec oz. šola okolje, ki bo spodbudno in varno – z našim novim vodnikom

Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Strokovni napotki in konkretni primeri za celostno obravnavo in pomoč otrokom, mladostnikom z čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter njihovim družinam

Za strokovno pripravo vsebin skrbijo: mag. Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik, Petra Košnik ter številni drugi.

strokovni-napotki-in-konkretni-primeri

 


Z vodnikom boste

 • poznali in izvajali formalne postopke pomoči otrokom in mladostnikom, ki imajo čustvene, vedenjske in socialne težave ali motnje, ter njihovim družinam;
 • strokovni delavci imeli znanja za prepoznavanje otrok v stiski;
 • nudili strokovno pomoč otroku/mladostniku ter njegovi družini v akutnih situacijah in ustrezno dolgoročno pripomogli pri reševanju težav.

Naročite svoj vodnik za prakso, na voljo je 

Narocite_svoj_vodnik_za_prakso


Vsebina

 1. Pravna in strokovna ureditev pomoči otrokom in mladostnikov ter družini ter postopki pridobitve pomoči zunanjih institucij
 • Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju
 • Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
 • Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa
 • Vloga vrtca in šole
 • Šola kot dejavnik tveganja
 • Šola kot dejavnik odpornosti
 • Vrstniško nasilje kot sprožilec in vzrok za neprimerno vedenje
 • Smernice za komunikacijo z zakonitimi zastopniki
 1. Izhodišča za razumevanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
 • Dinamika čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
 • Nekatere pojavne oblike čustvenih, vedenjskih in socialnih težav:
  – Otrok, ki se preveč prilagaja
  – Agresivno vedenje
  – Pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnosti
 • Vzroki nastajanja in vplivi na razraščanje težav:
  – Vpliv zgodnjih izkušenj na prihodnje odzivanje
  – Otrokov temperament in sposobnosti ter pričakovanja vrtca/šole
  – Povezanost med skupinsko/razredno dinamiko in razraščanjem težav
 • Čustveni razvoj in čustva:
  – Razvoj čustev pri predšolskem otroku (vpliv družine na razvoj čustev in razvoj samospoštovanja, kako razviti pri otroku čustveno inteligenco, kako otroku pomagati, da nadzira čustva jeze, strahu in žalosti …)
  – Čustveni razvoj otrok v obdobju šolanja in odraščanja (biološka osnova za razvoj čustev, značilnosti čustvenega razvoja, vpliv družinskih odnosov na čustva, čustveno doživljanje, čustvene težave, samozavedanje in samospoštovanje, razvoj spretnost reševanja problemov, prepoznavanje svojih čustev, empatija, čustvena kompetenca
 • Otroci s težavami v socialnem prilagajanju:
  – Kateri otroci imajo največ težav v socialnem prilagajanju?
  – Otroci s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo
  – Eksplozivni otrok
  – Otroci z disocialnim sindromom
  – Otroci z motnjami vedenja
  – Splošne strategije za izogibanje nezaželenega obnašanja
 • Težje oblike težav:
  – anksiozne motnje
  – motnje hranjenja
  – depresije
  – obsesivno-kompulzivna motnja
  – različne oblike zasvojenosti
 1. Obravnava in pomoč v praksi
 • Katere težave vplivajo na medsebojne odnose – stigmatizacija in destigmatizacija
 • Vpliv procesa diagnosticiranja na razumevanje težav
 • Dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki:
  – Samokontrola
  – Iniciativnost in zadrževanje pozornosti
  – Komunikacija in socialne veščine
 • Soočanje s težavami znotraj razredne skupnosti:
  – Učitelj kot model in postopki usmerjanja vodenja
  – Podpora otroku s težavami znotraj razreda
  – Soočanje z agresivnim vedenjem znotraj oddelčne skupnosti
 • Soočanje z otrokovimi težavami zunaj razredne skupnosti:
  – Skupinske oblike
  – Individualne oblike
 • Podpora staršem
 1. Timsko sodelovanje: vztrajnost in odgovornost
 • Ocenjevanje težav
 • Načrtovanje pomoči
 • Podpora pozitivnemu vedenju
 • Sočasnost izvajanja in evalvacija procesa nudenja pomoči
 1. Metode in strategije za podporo otrokom in mladostnikom s težavami
 • Soočanje z neadekvatnim čustvovanjem:
  – Kaj so čustva in kaj nam čustvene težave lahko povedo
  – Pomen razumevanja »napak« v čustvovanju
  – Empatija in načrtne intervencije vseh udeleženih
 • Metode usmerjanja vedenja:
  – ABC-model košar
  – Posebne prilagoditve in tehnike usmerjanja vedenja
  – Krizna intervencija je lahko učna situacija
 • Metode razumevanja odnosov in izboljšanja socialnih veščin:
  – Primanjkljaj znanja in/ali težava z uporabo veščin
  – Zgodbe, filmi, igre vlog, slike in stripi
 • Socialno odnosni pristop
 • Reševanje motečih oblik vedenja otrok s težavami v socialnem prilagajanju:
  – Uporaba zgodb za razreševanje težav ali kot preventiva
  – Delavnice – skupinske oblike dela, soustvarjanje in aktivna vloga otrok
  – Sprememba motečega vedenja otroka po kognitivnih metodah
  – Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju:
  – Zakaj je vrtec za otrokom čustveni razvoj bistvenega pomena
  – Predlogi za razvijanje dejavnosti na temo čustev in občutkov
  – Izražanje čustvenih razpoloženj in petje pesmic
  – Otroci, ki potrebujejo več
  – Praktični nasveti za ravnanja in usmeritve pri vedenjsko zahtevnejših otrocih, nagnjenih k nasilnemu vedenju do vrstnikov
  – Dejavnosti, priporočljive za otroke z motnjo pozornosti in koncentracije ter nemirnostjo
 • Pomoč eksplozivnemu otroku/mladostniku v oddelku:
  – O motečem vedenju
  – Eksplozivni otroci – vzorci vedenja, prepoznavanje
  – Metode spreminjanja vedenja pri eksplozivnih otrocih
 • Disocialne oblike vedenja otroka v vrtcu in šoli:
  – Pomen zrelosti otroka ob všolanju
  – Vpliv razvoja otroka na usvajanje učnih vsebin in socialno prilagajanje v šoli
  – Vpliv šolskega sistema in slabše učne uspešnosti na razvoj disocialnih oblik vedenja
  – Pomoč otrokom z disocialnim sindromom
 • Vpliv družine in okolja na agresivno vedenje otroka ter soočanje z njim po modelu LSCI:
  – Otrok in okolje, v katerem odrašča
  – Vpliv družine na čustvene in vedenjske težave otroka
  – Izstopajoče in moteče vedenje v šolskem prostoru
  – Agresivno vedenje otroka
  – Soočanje z agresivnim vedenjem in model LSCI
  – Metoda LSCI – ena najuspešnejših pristopov v reševanju konfliktnih situacij (metoda LSCI v praksi, prednosti metode LSCI v kriznih situacijah)
 1. Dodatna strokovna pomoč
 • Individualna pomoč – nemogoča naloga?
 • Načrtovanje kvalitetnega individualiziranega programa za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
 • Načrtovanje in izbor strategij ter metod za izvajanje dodatne strokovne pomoči
  – Seznam pričakovanj šole, na katerih lahko otrok napreduje
  – Seznam pričakovanj šole – načrt dela z veščinami
  – Otrokovi uspešni načini sodelovanja in nabor potreb
  – Otrokove ključne potrebe in izbor intervencij
  – Izbor tehnik glede na otrokove zmožnosti in motivacijo
  – Načrt spremembe vedenja

Avtorji

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

mag. Polona Šoln Vrbinc

Mag. Polona Šoln Vrbinc je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Petra Košnik

Petra Košnik je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine. Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči je delo izvajala 5 šolskih let, nato pa se je leta 2011 zaposlila kot svetovalna delavka na redni osnovni šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z otroki s posebnimi potrebami je sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov. Od leta 2020 je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. V okviru svojih nalog izvaja različne seminarje s področja udejanjanja inkluzivnega izobraževanja, tematskih konferenc, svetovalnih storitev, študijskih srečanj, predavanj in delavnic na posvetih s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Je avtorica Analize individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter soavtorica Vzgojnega programa za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbenih priporočil za izvajanje vzgojnega programa, pri čemer je bila nosilka naloge oziroma vodja delovne skupine. Prav tako intenzivno sodeluje pri različnih raziskavah Zavoda RS za šolstvo, kot je na primer nedavna raziskava Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, v kateri je soavtorica poglavja o učencih z dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Ob naročilu tiskane in online izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.