fbpx

Prijava v portal: 

Aktualni prispevki

V pripravi je nov Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki bi tako nadomestil že nekaj let veljaven in tudi vsebinsko zastarel Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS, št. 83/11). Predlog pravilnika sledi čedalje večjim in […]

V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Na spletnem portalu e-Demokracija je objavljen nov predlog spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K, Uradni list RS, št. 16/24 z dne 29. 2. […]

Protokol sodelovanja med strokovnim centrom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in vrtcem, šolo ter starši

V Sloveniji je 10 strokovnih centrov za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Včasih smo jih poznali kot vzgojne zavode. Z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju[1] (v nadaljevanju: ZOOMTVI), ki se je uveljavil z začetkom leta 2021, so dobili nove strokovne […]

Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP) v praksi

Izvirni delovni projekt pomoči ali na kratko IDPP izhaja iz uresničevanja Koncepta dela učne težave v osnovni šoli (2008)[1] – petstopenjskega modela pomoči. Z izdelavo IDPP se dokumentira, načrtuje, izvaja, spreminja in evalvira pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. Zanje ni predvidena usmeritev z odločbo, kar pa še ne pomeni, da niso upravičeni do […]

Strokovne utemeljitve za umeščanje podpornih delavcev za otroke s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni prostor

Uvod Vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s posebnimi potrebami so osnovno izhodišče za opredeljevanje vloge in nalog vseh strokovnih in drugih podpornih delavcev, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Kakšno vlogo, namen, pomen in naloge imajo podporni delavci, pa je pereče vprašanje že vrsto let. Prav tako so različna mnenja in predlogi glede poimenovanja delavcev, ki te […]

Dostop starša do zdravstvene dokumentacije otroka ob domnevnem nasilju v družini (mnenje IPRS)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so prejeli zahtevo enega od staršev po dokumentih o zdravstveni obravnavi za njunega mladoletnega otroka. Prosilec dodaja, da gre v zadevnem primeru za situacijo, ko je ta starš v priporu zaradi domnevnega spolnega nasilja tudi napram otroku. Prosilca zanima, ali je ta […]

Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. tč. 39. čl. Kolektivne pogodbe za JS, se uporablja od 6. 2. 2024

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS, ki ureja dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, je minister za vzgojo in izobraževanje, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, izdal Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s […]