fbpx

Prijava v portal: 

Aktualni prispevki

Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP) v praksi

Izvirni delovni projekt pomoči ali na kratko IDPP izhaja iz uresničevanja Koncepta dela učne težave v osnovni šoli (2008)[1] – petstopenjskega modela pomoči. Z izdelavo IDPP se dokumentira, načrtuje, izvaja, spreminja in evalvira pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. Zanje ni predvidena usmeritev z odločbo, kar pa še ne pomeni, da niso upravičeni do […]

Strokovne utemeljitve za umeščanje podpornih delavcev za otroke s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni prostor

Uvod Vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s posebnimi potrebami so osnovno izhodišče za opredeljevanje vloge in nalog vseh strokovnih in drugih podpornih delavcev, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Kakšno vlogo, namen, pomen in naloge imajo podporni delavci, pa je pereče vprašanje že vrsto let. Prav tako so različna mnenja in predlogi glede poimenovanja delavcev, ki te […]

Dostop starša do zdravstvene dokumentacije otroka ob domnevnem nasilju v družini (mnenje IPRS)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so prejeli zahtevo enega od staršev po dokumentih o zdravstveni obravnavi za njunega mladoletnega otroka. Prosilec dodaja, da gre v zadevnem primeru za situacijo, ko je ta starš v priporu zaradi domnevnega spolnega nasilja tudi napram otroku. Prosilca zanima, ali je ta […]

Zgodnja obravnava predšolskih otrok v zasebnem vrtcu s koncesijo

Vprašanje: Kako se izvaja zgodnja obravnava predšolskih otrok v zasebnem vrtcu s koncesijo?   Odgovor: Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017; v nadaljevanju: ZOPOPP) v 12. členu določa, da se v individualnem načrtu pomoči družini opredeli za otroka in njegovo družino primerno zdravstveno, socialno in pedagoško […]

Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. tč. 39. čl. Kolektivne pogodbe za JS, se uporablja od 6. 2. 2024

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS, ki ureja dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, je minister za vzgojo in izobraževanje, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, izdal Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s […]

Vključitev otroka na podlagi odločbe v določen razred programa, kamor je usmerjen

Vprašanje: Na vas se obračamo z naslednjim vprašanjem oziroma dilemo: učenec je na Komisiji za usmerjanje opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki rednega programa šolanja z DSP ni zmogel. Ko pride na našo šolo, v okviru katere deluje tudi podružnica prilagojenega in posebnega programa VIZ, se sprašujemo, v kateri razred učenca […]

Normativ za število spremljevalcev na vsakodnevnem šolskem avtobusu za učence s posebnimi potrebami

Vprašanje: Občina zagotavlja šolski avtobus za učence, ki prihajajo v šolo (CUVD) v drugo občino. Na njem je ena spremljevalka. Zaradi velikega števila učencev (44) in zaradi velikega števila prvošolcev (13) z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, avtizmom, čustveno-vedenjskimi motnjami, učencev z epilepsijo … ne zmore sama opravljati tega dela (sprejemanje učencev na avtobusnih postajah, […]

Prilagoditev ocenjevanja za učenca z izrazitimi učnimi težavami tako, da se ocenjujejo minimalni standardi in lahko učence doseže oceno največ 2 ali 3

Vprašanje: Imamo učenko s PPPU in težavami s pozornostjo. Njene sposobnosti so nizko povprečne. Obiskuje 8. razred in ima zelo velike primanjkljaje v znanju na vseh področjih. Ali je dovoljena prilagoditev ocenjevanja znotraj IP-ja na način, da bi pri vseh predmetih pisala le teste, v katerih bi bili zajeti minimalni standardi za največ oceno 2, […]

Kako pomembna je pravilna poteznost oziroma prava smer pri zapisovanju črk?

Vprašanje: Srečujem se s tem, ko učenci pri zapisovanju črk črko pravilno zapišejo, a potek zapisa je v drugih potezah kot naj bi se učili. Npr. I zapišejo tako, da ga zapišejo od spodaj navzgor ne od zgoraj navzdol. Kako tu lahko učencem pomagam? Ne le z označevanjem začetka pisanja ali utrjevanjem pravilnega zapisa. Imate […]