fbpx

Prijava v portal: 

Prilagoditev ocenjevanja za učenca z izrazitimi učnimi težavami tako, da se ocenjujejo minimalni standardi in lahko učence doseže oceno največ 2 ali 3

Vprašanje: Imamo učenko s PPPU in težavami s pozornostjo. Njene sposobnosti so nizko povprečne. Obiskuje 8. razred in ima zelo velike primanjkljaje v znanju na vseh področjih. Ali je dovoljena prilagoditev ocenjevanja znotraj IP-ja na način, da bi pri vseh predmetih pisala le teste, v katerih bi bili zajeti minimalni standardi za največ oceno 2, […]

Odziv otroka z avtističnimi motnjami na nežen dotik in močan objem

Vprašanje: V vrtcu imamo 5,5-letnega fantka, ki kaže močne znake avtizma, je v postopku obravnave v centru za zgodnjo obravnavo. Otrok ob nežnih dotikih (ki so velikokrat tudi nenamerni, npr. med igro v skupini otrok) reagira izjemno burno, joka, kriči. Občasno brez nekega zunanjega vzroka želi, da ga nekdo zelo močno objame, naj je to […]

Zaposlitev logopeda v vrtcu oziroma šoli

Vprašanje: Kdaj in v katerih primerih lahko zaposli šola logopeda oziroma sistematizira delovno mesto logopeda? Odgovor: Predpisano smer in stopnjo izobrazbe za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju določajo pravilniki o stopnji in smeri izobrazbe za posamezne programe, ki jih na podlagi posameznih programov sprejme minister. Diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika […]

Kdaj je odločba o usmeritvi pravnomočna?

Vprašanje: Kdaj natančno postane odločba o usmerjanju veljavna? Ali še velja, da v 30 dneh od datuma izdaje odločbe? Odgovor: Pravnomočna odločba v upravnem postopku je tista odločba, zoper katero ni mogoče več začeti upravnega spora ali drugega sodnega varstva. Odločba postane pravnomočna, ko se ne more več izpodbijati v upravnem sporu pred upravnim sodiščem. […]

Kako ravnati, ko učenec iz različnih razlogov ne more biti ocenjen v 2. ocenjevalnem obdobju?

Vprašanje: Imamo dva učenca, ki imata v prvem ocenjevalnem obdobju pridobljenih minimalno številno ocen pri vseh predmetih. V drugem ocenjevalnem obdobju je prišlo do okoliščin, zaradi katerih ta učenca po vsej verjetnosti ne bosta mogla pridobiti vseh ocen. Prvi učenec je učenec s PP in bi zaradi težav prilagodili ocenjevanje, ker so nam podali takšno […]

Pomoč učencem tujcem, ki bi morda potrebovali dodatno strokovno pomoč zaradi učnih težav

Vprašanje: Na vas se obračam z vprašanjem o učencih tujcih. Na naši šoli imamo 5 učencev tujcev, le-ti nam predstavljajo največji izziv. Pri nas so drugo leto, vsi obiskujejo tečaj slovenščine za tujce. Sedaj pa smo v dilemi. Nekateri učenci napredujejo v ustreznem tempu (se učijo pisati, brati, računati …), imamo pa dva učenca, ki […]

Kdaj je primeren čas za opravljanje diagnosticiranja disleksije?

Vprašanje: Učenka je v 3. razredu, ima velike težave pri branju in pisanju, kaže veliko znakov disleksije. Prosila sem učiteljico DSP-ja, da bi želela, da se učenko testira za disleksijo, pa je rekla, da se testi za disleksijo opravljajo šele v 4. razredu … Ali je temu res tako? Odgovor: Že v predšolskem obdobju obstajajo […]

Ali se lahko odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku srednje šole, če so vanj vključeni dijaki z odločbo o usmeritvi?

Vprašanje: V katerih primerih se z odločbo odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku v srednji šoli? Učitelji izpostavljajo, da težko namenijo dodatno pozornost in čas, ki jo večinoma potrebujejo dijaki z odločbo v polnem razredu. Odgovor: O strokovnih razlogih, ki narekujejo potrebnost zmanjšanja števila otrok v oddelku, odloči komisija za usmerjanje na 1. ali 2., […]