fbpx

Prijava v portal: 

Dodatek na delovno dobo

Dodatek na delovno dobo Dodatek na delovno dobo je v Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 urejen posebej in samostojno, v 129. členu ZDR-1 je namreč določen kot pravica, ki pripada delavcu. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, v nadaljevanju: ZDR-1) v 31. členu določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, med katerimi sta tudi (ločeni!) […]

Letni dopust

Letni dopust – obrazec Letni dopust je pravica vsakega zaposlenega in je določena v Zakonu o delovnih razmerjih, in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali […]

Zaposlovanje tujcev

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji ter globalna mobilnost ljudi, vplivata tudi na zaposlitveno politiko slovenskih delodajalcev oziroma na politiko sklepanja različnih civilnih pogodb s fizičnimi osebami slovenskih podjetij. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji na splošno in davčna obravnava Vse pogosteje se slovenska podjetja odločajo za zaposlovanje tujcev v Sloveniji oziroma z njimi vse pogosteje sklepajo različne civilne […]

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas Pogodba o zaposlitvi za določen čas sodi med t.i. atipične pogodbe o zaposlitvi, torej med pogodbe o zaposlitvi, ki v določeni(h) značilnosti(h) odstopajo od tipične pogodbe o zaposlitvi, ki je opredeljena kot pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na podlagi katere se delo opravlja neposredno […]

Kaj je regres in 25 resnic o regresu

To je znesek, ki ga dobi delavec, upokojenec kot prispevek za dopust. Do njega ima pravico vsak zaposleni, izplačan mora biti v celoti ali sorazmerju, glede na opravljeno delo. Delodajalec mora delojemalcu regres izplačati na podlagi zakonodaje – Zakon o delovnih razmerjih.  Za vas smo pripravili 25 resnic o regresu za letni dopust, ki bi […]

Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

Sporazumna odpoved delovnega razmerja – VZORCI 77. člen: Načini prenehanja Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:  s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,  s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, v drugih primerih, ki […]

Odpravnina ob upokojitvi

Delavec  ima 38 let delovne dobe in  namerava prenehati z delom oziroma se upokojiti. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina?
 
Glede na to, da je vprašanje zelo splošno in iz njega ni možno ugotoviti, ali je oseba bila  v delovnem razmerju ves čas pri določenem delodajalcu oziroma koliko časa je v delovnem razmerju pri zadnjem delodajalcu v nadaljevanju pojasnjujemo ureditev glede odpravnine ob upokojitvi, kot to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), dodana pa so tudi pojasnila glede odpravnine ob odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved iz krivdnih razlogov je redna odpoved pogodbe s strani delodajalca z odpovednim rokom na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha s potekom odpovednega roka. Redna odpoved iz krivdnih razlogov je odpoved s strani delodajalca s podanim odpovednim rokom, ki je določen na zaposlitveni pogodbi. V skladu z določilom tretje alineje prvega odstavka 89. člena […]

Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

V skladu z ZDR se mora zaradi spremenjenega naziva delovnega mesta skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Ali je treba pri tem z delavcem skleniti kakšen pisni sporazum?

Res je, da je pri spremembi naziva delovnega mesta treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, saj gre pri tem za spremembo ene izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, pri katerih pogodbe ni dovoljeno spreminjati zgolj z aneksom. Pogodbo o zaposlitvi skleneta soglasno delodajalec in delavec. Tudi pri spremembi pogodbe o zaposlitvi mora obstajati soglasje obeh, tako delodajalca kot tudi delavca. V ZDR je sprememba pogodbe o zaposlitvi obravnavana v členih od 47 do 50. Kot je že omenjeno, v vseh primerih ni dovoljeno spreminjati obstoječe pogodbe o zaposlitvi z dopolnilom oziroma aneksom.

Odprava dvojne obdavčitve delavcev

Odprava dvojne obdavčitve delavcev, napotenih na delo v tujino Davek, ki ga mora delavec, napoten na delo v tujino – rezident Slovenije, plačati od dohodkov iz delovnega razmerja, pridobljenih z delom v tujini, se v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Dvojna obdavčitev teh dohodkov se odpravi […]