fbpx

Prijava v portal: 

Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Strokovni napotki in konkretni primeri za celostno obravnavo in pomoč otrokom, mladostnikom z čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter njihovim družinam:

AVTORJI:

Psihološka podpora otrokom

Naj bo vaša vrtec oz. šola okolje, ki bo spodbudno in varno – z našim novim vodnikom

Prepoznajte otroka/ mladostnika s težavami

Prepoznajte otroka/mladostnika s težavami

Ustvarite spodbudno in varno okolje

Ustvarite spodbudno in varno okolje

Vzpostavite preventivne ukrepe in postopke za aktualno reševanje težav

Vzpostavite preventivne ukrepe in postopke za aktualno reševanje težav

Ustrezna psihološka podpora otrokom in mladostnikom je ključna!

Danes sta, kot nikoli prej, psihološka podpora in pomoč svetovalnih ter strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom, ki se soočajo težavami v čustvovanju in vedenju ter socialnimi veščinami, postala izjemnega pomena. Število otrok in mladostnikov s temi težavami je vedno več, to pa vedno bolj vpliva tudi na vaše vsakdanje delo v skupini vrtca in oddelku šole. Vse več je nasilnega vedenja, aksioznosti in depresij, pri otrocih in mladostnikih opažate pomanjkanja zavedanja, kaj je prav in kaj narobe … Ti otroci in mladostniki pa se tudi soočajo z zavračanjem sovrstnikov, kar njihove težave še poglablja.

Učitelji, vzgojitelji in svetovalni delavci tako potrebujete bistvena znanja o različnih oblikah težav in motenj, da lahko hitro ukrepate v akutnih primerih in nudite dolgoročno psihološko podporo.

Vzgojno-izobraževalni zavodi pa potrebujete vnaprej opredeljen nabor ukrepov in izdelane postopke za konkretno pomoč.

Vrtec in šola sta dolžna svetovati, usmerjati in strokovno podpirati tako otroke oz. mladostnike kot tudi njihove družine, saj so te težave celostne in kot take potrebujejo tudi celostno obravnavo.

Priznani slovenski strokovnjaki so pripravili odličen praktični vodnik.

S sprejetjem in uveljavitvijo Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju je to postalo tudi sistemsko urejeno in na podlagi novega Vzgojnega programa tudi strokovno podprto. Šolam in vrtcem sta v oporo tudi vzgojni načrt, šolska pravila in pravila ravnanja, ki pa kot dokumenti morajo biti ustrezno pripravljeni.

Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu vam zagotavlja:

Pravne podlage, strokovnE nasvetE in vzorcE dokumentacije za:

Prepoznavanje

Poznavanje najpogostejših čustvenih, vedenjskih in socialnih težav ter motenj,

Podpora

Strukturirano dolgotrajno pomoč in podporo

Sodelovanje

Učinkovito sodelovanje med vrtcem oziroma šolo, otrokom, starši in zunanjimi strokovnimi institucijami

Vpogled v vsebino vodnika

Dr. Mitja Krajnčan opisuje vlogo vrtca in šole pri pojavu vedenjskih, čustvenih ali socialnih težav pri otroku, kakšni so vzroki za to ker kako je vtrce/ šola lahko varovalni dejavnik, lahko pa tudi dejavnik tveganja za pojav vedenjskih, čustvenih ali socialnih težav.

Aktualne vsebine

Vodilna tema: Kaj vpliva na pojav čustveno-vedenjskih težav otrok in mladostnikov?

In še: Protokola sodelovanja med strokovnim centrom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in vrtcem, šolo ter starši ter s centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov

UPORABNO: Okoliščine pojava čustveno-vedenjskih težav otrok (Nastja Vernik)

Čustveno-vedenjske težave in s tem nesprejemljiva vedenja, ki jih otrok/mladostnik kaže navzven, imajo vedno vzrok. Ne pojavijo se sama od sebe ali samo zato, ker otrok oziroma mladostnik ni pravilno vzgojen. Vedenjsko težavni otroci so namreč po navadi ranjeni in se počutijo ogrožene, njihovo vedenje je simptom. Tako avtorica Nastja Vernik v prispevku obsežno povzema:

  • kako določene motnje in težave (kot npr. ADHD; avtizem, agresije, frustracije, trma …) vplivajo na pojav nesprejemljivega vedenja;
  • kakšna je vloga staršev;
  • kako starševska disciplina in uvajanje kaznovanja vplivajo na otroka;
  • kako različni vzgojni stili delujejo na otroka …

POMEMBNO: Protokoli sodelovanja (mag. Polona Šoln Vrbinc)

Na podlagi ZOOMTVI so strokovni centri v Sloveniji dobili nove strokovne naloge, saj poleg različnih oblik institucionalne vzgoje za otroke in mladostnike, ki so k njim nameščeni na podlagi družinskega ali kazenskega zakonika, nudijo tudi preventivne dejavnosti. Tako sta pripravljena dva protokola, ki opredeljujeta, kako vsi vključeni deležniki med seboj sodelujejo in izvajajo dejavnosti po zakonu:

  • Protokol sodelovanja med strokovnim centrom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in vrtcem, šolo ter starši;
  • Protokol sodelovanja med strokovnim centrom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Med vzorci lahko najdete dokumente, ki so del protokola.

NE SPREGLEJTE: Novi vzorci za vse naročnike

Novi vzorci za takojšnjo uporabo v praksi v digitalni obliki:

– Seznam pričakovanj šole, na katerih lahko otrok napreduje

– Okvir za ocenjevanje težav – priloge

– Okvir za ocenjevanje težav in načrtovanje pomoči (več obrazcev)

– Otrokovi uspešni načini sodelovanja in nabor potreb

– Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja (letak)

Vsebina
  1. Pravna in strokovna ureditev pomoči otrokom in mladostnikov ter družini ter postopki pridobitve pomoči zunanjih institucij
  • Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju
  • Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
  • Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa
  • Oblike nasilja v šolskem in izvenšolskem okolju
  • Protokoli ravnanja v primeru medvstniškega nasilja, nasilja v družini ali nasilja nad zaposlenimi
  • Ravnanje ob agresivnem vedenju otroka v vrtcu in šoli
  • Vloga vrtca in šole
  • Šola kot dejavnik tveganja
  • Šola kot dejavnik odpornosti
  • Vrstniško nasilje kot sprožilec in vzrok za neprimerno vedenje
  • Smernice za komunikacijo z zakonitimi zastopniki
  1. Izhodišča za razumevanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
  • Dinamika čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
  • Nekatere pojavne oblike čustvenih, vedenjskih in socialnih težav:
    – Otrok, ki se preveč prilagaja
    – Agresivno vedenje
    – Pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnosti
  • Vzroki nastajanja in vplivi na razraščanje težav:
    – Vpliv zgodnjih izkušenj na prihodnje odzivanje
    – Otrokov temperament in sposobnosti ter pričakovanja vrtca/šole
    – Povezanost med skupinsko/razredno dinamiko in razraščanjem težav
  • Čustveni razvoj in čustva:
    – Razvoj čustev pri predšolskem otroku (vpliv družine na razvoj čustev in razvoj samospoštovanja, kako razviti pri otroku čustveno inteligenco, kako otroku pomagati, da nadzira čustva jeze, strahu in žalosti …)
    – Čustveni razvoj otrok v obdobju šolanja in odraščanja (biološka osnova za razvoj čustev, značilnosti čustvenega razvoja, vpliv družinskih odnosov na čustva, čustveno doživljanje, čustvene težave, samozavedanje in samospoštovanje, razvoj spretnost reševanja problemov, prepoznavanje svojih čustev, empatija, čustvena kompetenca
  • Otroci s težavami v socialnem prilagajanju:
    – Kateri otroci imajo največ težav v socialnem prilagajanju?
    – Otroci s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo
    – Eksplozivni otrok
    – Otroci z disocialnim sindromom
    – Otroci z motnjami vedenja
    – Splošne strategije za izogibanje nezaželenega obnašanja
  • Težje oblike težav:
    – anksiozne motnje
    – motnje hranjenja
    – depresije
    – obsesivno-kompulzivna motnja
    – različne oblike zasvojenosti
  1. Obravnava in pomoč v praksi
  • Katere težave vplivajo na medsebojne odnose – stigmatizacija in destigmatizacija
  • Vpliv procesa diagnosticiranja na razumevanje težav
  • Dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki:
    – Samokontrola
    – Iniciativnost in zadrževanje pozornosti
    – Komunikacija in socialne veščine
  • Soočanje s težavami znotraj razredne skupnosti:
    – Učitelj kot model in postopki usmerjanja vodenja
    – Podpora otroku s težavami znotraj razreda
    – Soočanje z agresivnim vedenjem znotraj oddelčne skupnosti
  • Soočanje z otrokovimi težavami zunaj razredne skupnosti:
    – Skupinske oblike
    – Individualne oblike
  • Podpora staršem
  1. Timsko sodelovanje: vztrajnost in odgovornost
  • Ocenjevanje težav
  • Načrtovanje pomoči
  • Podpora pozitivnemu vedenju
  • Sočasnost izvajanja in evalvacija procesa nudenja pomoči
  1. Metode in strategije za podporo otrokom in mladostnikom s težavami
  • Soočanje z neadekvatnim čustvovanjem:
    – Kaj so čustva in kaj nam čustvene težave lahko povedo
    – Pomen razumevanja »napak« v čustvovanju
    – Empatija in načrtne intervencije vseh udeleženih
  • Metode usmerjanja vedenja:
    – ABC-model košar
    – Posebne prilagoditve in tehnike usmerjanja vedenja
    – Krizna intervencija je lahko učna situacija
  • Metode razumevanja odnosov in izboljšanja socialnih veščin:
    – Primanjkljaj znanja in/ali težava z uporabo veščin
    – Zgodbe, filmi, igre vlog, slike in stripi
  • Socialno odnosni pristop
  • Reševanje motečih oblik vedenja otrok s težavami v socialnem prilagajanju:
    – Uporaba zgodb za razreševanje težav ali kot preventiva
    – Delavnice – skupinske oblike dela, soustvarjanje in aktivna vloga otrok
    – Sprememba motečega vedenja otroka po kognitivnih metodah
    – Konstruktivno reševanje konfliktov
  • Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju:
    – Zakaj je vrtec za otrokom čustveni razvoj bistvenega pomena
    – Predlogi za razvijanje dejavnosti na temo čustev in občutkov
    – Izražanje čustvenih razpoloženj in petje pesmic
    – Otroci, ki potrebujejo več
    – Praktični nasveti za ravnanja in usmeritve pri vedenjsko zahtevnejših otrocih, nagnjenih k nasilnemu vedenju do vrstnikov
    – Dejavnosti, priporočljive za otroke z motnjo pozornosti in koncentracije ter nemirnostjo
  • Pomoč eksplozivnemu otroku/mladostniku v oddelku:
    – O motečem vedenju
    – Eksplozivni otroci – vzorci vedenja, prepoznavanje
    – Metode spreminjanja vedenja pri eksplozivnih otrocih
  • Disocialne oblike vedenja otroka v vrtcu in šoli:
    – Pomen zrelosti otroka ob všolanju
    – Vpliv razvoja otroka na usvajanje učnih vsebin in socialno prilagajanje v šoli
    – Vpliv šolskega sistema in slabše učne uspešnosti na razvoj disocialnih oblik vedenja
    – Pomoč otrokom z disocialnim sindromom
  • Vpliv družine in okolja na agresivno vedenje otroka ter soočanje z njim po modelu LSCI:
    – Otrok in okolje, v katerem odrašča
    – Vpliv družine na čustvene in vedenjske težave otroka
    – Izstopajoče in moteče vedenje v šolskem prostoru
    – Agresivno vedenje otroka
    – Soočanje z agresivnim vedenjem in model LSCI
    – Metoda LSCI – ena najuspešnejših pristopov v reševanju konfliktnih situacij (metoda LSCI v praksi, prednosti metode LSCI v kriznih situacijah)
  1. Dodatna strokovna pomoč
  • Individualna pomoč – nemogoča naloga?
  • Načrtovanje kvalitetnega individualiziranega programa za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • Načrtovanje in izbor strategij ter metod za izvajanje dodatne strokovne pomoči
    – Seznam pričakovanj šole, na katerih lahko otrok napreduje
    – Seznam pričakovanj šole – načrt dela z veščinami
    – Otrokovi uspešni načini sodelovanja in nabor potreb
    – Otrokove ključne potrebe in izbor intervencij
    – Izbor tehnik glede na otrokove zmožnosti in motivacijo
    – Načrt spremembe vedenja
  • Načrtovanje kvalitetnega individualiziranega programa za otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter težavami

LETNI Naročniški paketi

Izberite letno naročnino z mesečnim ali letnim obračunom

Online izdaja - mesečno plačilo

35,00 € / mesec
Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Vsebina paketa
  • Vodnik v online izdaji (na voljo na spletu, dosegljiv kadarkoli in od kjerkoli, z enostavnim in hitrim iskalnikom po vsebini)
  • Online vzorci dokumentov, pripomočki, kontrolni seznam, ki jih prenesete in takoj prilagodite
  • Neomejen dostop do vsebin za obdobje enega leta
  • Vključene so tudi vse nove vsebine v obdobju 1 leta.
  • Naročnina se sklene za obdobje 1 leta, z mesečnim plačilom

Tiskana izdaja

205,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Vsebina paketa
  • Vodnik v tiskani izdaji
  • Online vzorci dokumentov, pripomočki, kontrolni seznami, ki jih prenesete in takoj prilagodite

Online izdaja - letno plačilo

398,00 € / mesec
Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Vsebina paketa
  • Vodnik v online izdaji (na voljo na spletu, dosegljiv kadarkoli in od kjerkoli, z enostavnim in hitrim iskalnikom po vsebini)
  • Online vzorci dokumentov, pripomočki, kontrolni seznam, ki jih prenesete in takoj prilagodite
  • Neomejen dostop do vsebin za obdobje enega leta
  • Vključene so tudi vse nove vsebine v obdobju 1 leta.
  • Naročnina se sklene za obdobje 1 leta, z letnim plačilom v enkratnem znesku

Tiskana izdaja in online izdaja

298,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Vsebina paketa
  • Vodnik v tiskani izdaji
  • Vodnik v online izdaji (na voljo na spletu, dosegljiv kadarkoli in od kjerkoli, z enostavnim in hitrim iskalnikom po vsebini)
  • Online vzorci dokumentov, pripomočki, kontrolni seznami, ki jih prenesete in takoj prilagodite

Potrebujete PDF naročilnico?

Prenesete jo lahko tukaj>>