fbpx

Prijava v portal: 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1) - 10 pravil, ki bi jih moral poznati vsak kadrovik

ZDR-1 ali Zakon o delovnih razmerjih je prav gotovo osnova za vse kadrovike. Vsebuje informacije, ki jih mora poznati vsak kadrovik, zato smo za vas pripravili povzetek, ki vas popelje skozi 10 pravil ZDR-1.

Za vas smo strnili naslednje vsebine, ki se neposredno nanašajo na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1):

 1. Definicija delovnega razmerja
 2. Prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
 3. Splošni akti delodajalca
 4. Pogodba o zaposlitvi
 5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 6. Poskusno delo/poskusna doba
 7. Plačilo za delo
 8. Letni dopust
 9. Povračila stroškov v zvezi z delom
 10. Delovni čas in nadurno delo 
ZDR1 Zakon o delovnih razmerjih

1. Definicija Zakon o delovnih razmerjih ZDR1

Definicija delovnega razmerja je v 4. členu Zakona o delovnih razmerjih ZDR1 nedvoumno in dokončno določena, saj opredeljuje delovno razmerje kot pogodbeno razmerje.

Tako je delovno razmerje dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem.

To razmerje je pravno razmerje, pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi, ki se sklepa v okviru zakonskih določb.

To izhaja tudi iz 1. člena zakona, ki določa, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi.

Temu pritrjuje tudi določba prvega ostavka 9. člena zakona, ki določa, da se s pogodbo o zaposlitvi sklene delovno razmerje.

Za vas smo pripravili odlični priročnik s portalom, kjer najdete vse informacije ZDR1 na enem mestu. Kliknite in poglejte:

2. Prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

Na delovnem mestu so prepovedani spolno nadlegovanje ter druge oblike nadlegovanja in trpinčenja.

Trpinčenje ali mobing na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, ki je usmerjeno proti posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Delodajalec mora sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu (47. člen ZVZD -1) oziroma mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen ZVZD-1).

3. Splošni akti delodajalca

Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu.

Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Splošni akti, ki so po zakonu obvezni so:

 • Akt o sistemizaciji (samo za delodajalce z nad 10 zaposlenimi)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (za vse)
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (samo za delodajalce z nad 50 zaposlenimi)
 • Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja in šikaniranja na delovnem mestu (zakon predpisuje, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje teh ravnanj, ni nujno v obliki splošnega akta, je pa priporočljivo).

Vnesite podatke, mi vam bomo na zapisan elektronski naslov takoj posredovali preostalo željeno vsebino.

Potrebujete več informacij? Preverite našo ostalo ponudbo 👇🏻