fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Inšpektorat za okolje

Inšpektorji za okolje v okviru Inšpektorata za okolje in energijo so v zadnjem mesecu dni izvedli poostren nadzor nad:

1. Emisijami snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Inšpektorji za okolje Inšpektorat za okolje RS in energijo so v letošnji akciji opravili inšpekcijske nadzore pri osmih upravljavcih naprav, pri katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na podlagi pregleda ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2022 ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, ter pri 11 zavezancih, ki za leto 2022 ARSO za okolje niso poročali.  Pet inšpekcijskih postopkov še ni zaključenih, od ostalih so bile kršitve ugotovljene v pri 12 zavezancih. V dveh primerih kršitve niso bile ugotovljene.

Zavezancem je bilo v času akcije izdanih deset inšpekcijskih odločb, s katerimi je bilo zavezancem večinoma odrejeno, da morajo:

 • prilagoditi delovanje naprave tako, da izmerjene emisije snovi v zrak na merilnih mestih ne bodo presegale mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju (OVD),
 • zagotoviti izvedbo meritev emisij snovi v zrak, da morajo v zvezi z emisijami snovi v zrak izvesti sanacijske ukrepe s katerimi bo zagotovljena skladnost emisij snovi v zrak,
 • izvesti ukrepe za odpravo virov čezmerne obremenitve, s katerimi se bo prenehalo preseganje mejnih vrednosti, ter
 • da morajo dostaviti poročilo in zagotoviti obratovalni monitoring
Emisiji snovi v zrak iz nepremičnin

V primeru ugotovljenih kršitev so bili tako zavezancem odrejeni inšpekcijski ukrepi. V okviru prekrškovnih ukrepov je bil do sedaj izdan en opomin.

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, emisije snovi v zraku.

2. Komunalnimi in industrijskimi odpadnimi vodami

V akciji je inšpektorat za okolje izvedel nadzore upravljavcev komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode ter po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave oziroma so bile pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod ugotovljene druge nepravilnosti.

Upravljavci komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode zagotavljajo monitoringe odpadnih vod, ki jih preverja Agencija Republike Slovenije za okolje. Seznam tistih, pri katerih ugotovi preseganje predpisanih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode oziroma druge nepravilnosti, pošlje Inšpektorat za okolje in energijo s pobudo za izvedbo nadzora.

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, nadzor nad komunalnimi in odpadnimi vodami.

3. SEVESO obrati

Skupno akcijo nadzora SEVESO obratov manjšega tveganja za okolje je izvedel inšpektorat za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN). V akcijo je bilo vključenih deset izbranih obratov manjšega tveganja za okolje.

Cilj in namen akcije je bil, da se pri zavezancih, ki so upravljavci obrata manjšega tveganja za okolje preveri njihove organizacijske in tehnične ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje posledic večjih nesreč, medtem ko je IRSVNDN preverjal ustreznost protipožarne zaščite v skladu s predpisi iz njihovega delovnega področja.

Inšpektorat za okolje je preverjal:

 • podatke o obratu in upravljavcu obrata manjšega tveganja za okolje,
 • količine in vrste prisotnih nevarnih snovi v obratu in ravnanje z njimi,
 • zasnovi preprečevanja večjih nesreč in Zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje,
 • vire tveganja zunaj obrata, ki bi lahko povečali tveganje in posledice večje nesreče v obratu in verižni učinki,
 • informacije za javnost o varnostnih ukrepih,
 • opredelitev in ovrednotenje možnih večjih nesreč,
 • način zagotavljanje varnega obratovanje obrata,
 • obvladovanje sprememb,
 • načrtovanje ukrepov ob izrednih dogodkih in nesrečah,
 • način preventivnega vzdrževanja obrata in varnostno pomembnih naprav,
 • monitoring obratovanja, presoja in pregled Zasnove zmanjšanja tveganja za okolje (ZZTO) ter
 • ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje posledic večjih nesreč.
Inšpektorat za okolje

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, nadzor nad seveso obrati.

4. Čezmejnimi pošiljkami odpadkov

V letu 2023 je Inšpektorat za okolje skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policijo izvedla 69 skupnih akcij nadzora nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov. Fizično ali dokumentarno so pregledali prek 3000 vozil. 758 vozil je prevažalo pošiljke odpadkov preko meja. Odkrili so 18 nezakonitih pošiljk odpadkov.

Skupni nadzori so bili načrtovani v sodelovanju s FURS in Policijo. Na nekaterih so sodelovali tudi predstavniki tujih nadzornih organov (Avstrija, Madžarska in Hrvaška). Nadzori čezmejnih pošiljk odpadkov so se izvajali na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in v pristanišču (46 na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah na bivših cestninskih postajah, deset na različnih mejnih prehodih, 13 v pristanišču Luka Koper).

Akcije nadzorov nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov se izvajajo v okviru projekta (angleško Shipments of Waste Enforcement Actions Project – SWEAP), ki poteka pod okriljem Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava  (angleško European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law – IMPEL).

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, nadzor nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov.

Čezmejno pošiljanje odpadkov

5. Izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti

Proizvajalčeva razširjena odgovornost velja za osem različnih skupin proizvodov. V akciji se je preverjalo izpolnjevanje pogojev vpisa v evidenco proizvajalcev pri štirih skupinah proizvodov, in sicer za odpadno električno in elektronsko opremo, odpadno embalažo, odpadne baterije in akumulatorje ter odpadne plastične proizvode za enkratno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo PRO za te odpadke. V akciji se je izpolnjevanje obveznosti PRO preverjalo pri 159 zavezancih, pri katerih je bilo pri rednem pregledu (zavezancev iz letnega programa dela) ugotovljeno, da so hkrati tudi zavezanci za izpolnjevanje obveznosti PRO. Na področjih ravnanja z:

 • embalažo in odpadno embalažo je bilo opravljenih 151 inšpekcijskih nadzorov,
 • plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo 29 inšpekcijskih nadzorov,
 • baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi 30 inšpekcijskih nadzorov,
 • odpadno električno in elektronsko opremo pa 44 inšpekcijskih nadzorov.

V primeru ugotovljenih kršitev so bili odrejeni inšpekcijski ukrepi. Izdanih je bilo devet inšpekcijskih odločb, zaradi neizvršitve odločbe v roku pa še dva sklepa o dovolitvi izvršbe. Izrečenih pa je bilo tudi 20 opozoril po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, proizvajalčeva razširjena odgovornost.

6. Imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

Imetniki vodne pravice, ki le te pridobijo z vodnimi dovoljenji, morajo preko svojih upravljalcev (javni vodovod mora imeti upravljalca, v določenih primerih ga mora imeti tudi zasebni vodovod) pri izvajanju posebne rabe vode zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo ter o odvzetih količin vode poročati ministrstvu. Prav tako morajo izvajati obratovalni monitoring podzemnih vod.

Akcija je bila nadaljevanje in zaključevanje akcije, pričete v letu 2022. V inšpekcijskih postopkih so inšpektorji za naravo in vode preverjali realizacijo že izdanih inšpekcijskih odločb. Zavezancem je bilo izdanih 35 odločb, s katerimi so jim inšpektorji odredili predvsem ukrepe obveznosti pridobitve vodne pravice oziroma prilagoditve izdani vodni pravici, obveznost namestite merilnih naprav ter obveznost imenovanja upravljalca javnega vodovoda. Inšpektorji so v inšpekcijskih postopkih pogosto ugotovili, da imetniki vodnih pravic presegajo količino vode, ki jim jo za posebno rabe vode-oskrbo prebivalstva s pitno vodo določa vodno dovoljenje. Seminar Raba vode in vodna pravica o tej temi podrobneje.

Akcija je pretežno zaključena, v nekaterih primerih pa roki iz odločb še niso potekli.

Več si lahko preberete na našem strokovnem portalu e-Okolje, nadzor inšpektorjev za naravo in vode nad imetniki vodne pravice

O akcijah inšpektorjev za okolje ste obveščeni na portalu e-Okolje.