skrbnik-varstva-okolja-po-zvo
Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)
890,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)

Izobraževalni program

890,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 4. 10. - 10. 10. 2023

 

Dvodnevno izobraževanje za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja. 

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Usposobljeni skrbnik varstva okolja

po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)


Dvodnevno izobraževanje za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja


Po določilih novega Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

Naloge skrbnika varstva okolja podrobno določa 66. člen ZVO-2, zakon o varstvu okolja; v bistvu pa mora skrbnik varstva okolja v organizaciji poskrbeti, da organizacija oz. povzročitelj obremenitve:

 • natančno sledi okoljskim spremembam in upošteva okoljsko zakonodajo;
 • izvaja ukrepe, s katerimi bodo mejne vrednosti emisij v organizaciji v mejah zakonsko dovoljenih;
 • uvaja krožno gospodarjenje;
 • upošteva pravila ravnanja z odpadki;
 • prepreči oz. zmanjša morebitne škodljive vplive na okolje in seveda vsakršno okoljsko škodo;
 • ravna z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki;
 • v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ali nesreče podjetju svetuje, kako naj ukrepa za odpravo kršitev, in takoj obvesti pristojno inšpekcijo.

Kazen za podjetje oz. pravno osebo, ki v pogodbenem ali delovnem razmerju nima skrbnika varstva okolja, je od 20.000 do 40.000 EUR. Kazen za pravno osebo, kjer  pa skrbnik ne izpolnjuje nalog in o njegovem imenovanju ali razrešitvi podjetje ni obvestilo ministrstva, pa je od 10.000 do 20.000 EUR

Tudi če niste v vlogi skrbnika varstva okolja, a vendar v podjetju skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, so z novim ZVO-2, zakon o varstvu okolja novosti nastopile tudi za vas!

Razen obvezne določitve skrbnika varstva okolja novi ZVO-2 uvaja še novosti kot:

 • obvezna lastninska pravica za obdelavo in zbiranje odpadkov,
 • obvezno okoljevarstveno dovoljenje za zbiralce, ki predhodno skladiščijo nevarne odpadke v skladišču z zmogljivostjo nad 50 ton;
 • status položaja stranskega udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja;
 • zavarovanje okoljske škode in ukrepanje ob okoljski škodi;
 • odstranitev odlagališča odpadkov
 • odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti za zbiralce, trgovce, prevoznike in posrednike;
 • možnost razlastitve na nepremičnini;
 • sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti, kar je sicer v ustavni presoji.

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Razumevanje vaših obveznosti, kot jih določa ZVO-2, zakon o varstvu okolja, če delate kot notranji ali zunanji skrbnik varstva okolja;
 • Prepričani boste, ali ste IED zavezanci ali sodite v skupino upravljavcev drugih naprav ali pa nič od tega ter kaj morate urediti;
 • Vedeli boste, ali morate tudi vi pripraviti izhodiščno poročilo, upoštevati BAT zaključke ter kdaj vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in kako to pri vas urediti;
 • Če skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, boste poznali novosti ZVO-2 glede načrtov in ostale novosti, ki so z novim ZVO-2 nastopile tudi za vas.

Predavateljica:

polonca-poljanec-peric

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja .Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.


Podrobna vsebina in način izvedbe:

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.30 do 12.00
Lokacija: Online delavnica v živo (Zoom)


 

 • Skrbnik varstva okolja

–   kdo mora imeti skrbnika varstva okolja

–   zunanji skrbnik varstva okolja

–   naloge skrbnika varstva okolja

–   sodelovanje skrbnika varstva okolja s povzročiteljem obremenitve

–   priprava okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in ostalih obveznih vlog

 • Upravljavci IED naprav ali IED zavezanci

–      kdo so zavezanci

–    zakonodaja (ZVO-2, IED uredba)

–    kako preverim, če sem IED zavezanec

–      vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

–      osnovni koraki priprave izhodiščnega poročila in ocene možnosti onesnaženja

–    kaj so zaključki BAT in kako jih upoštevati

–    roki za uskladitev po dejavnostih

 •  Upravljavci drugih naprav in dejavnosti

–      kdo so zavezanci

–      vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

–      obveznosti obdelovalcev odpadkov

 • Odgovori na vprašanja

Predavatelji:

Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe,  Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Lokacija: Portal


 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.00 do 12.00
Lokacija: Delavnica na lokaciji


 • Obveznosti ravnanja z odpadki po ZVO-2 in Uredbi o odpadkih
 • Kaj se mora odslej delati drugače
 • Status odpadka in status stranskega proizvoda ter izguba statusa odpadka
 • Odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti
 • Lastninska pravica na nepremičninah in premičninah

NOVO: načrt gospodarjenja z odpadki in načrt zbiranja odpadkov ter roki za prilagoditev

 • Obveznosti povzročitelja, zbiralca, predelovalca po novem

NOVO: obveznost imenovanja skrbnika varstva okolja za obdelovalce odpadkov

 • Vodenje evidence
 • Obvezno poročanje
 • Odgovori na vprašanja


Kaj izobraževanje vključuje?

Online delavnica v živo: Skrbnik varstva okolja, IED zavezanci in upravljavci drugih naprav

Delavnica na lokaciji: Novosti ZVO-2 na področju ravnanje z odpadki

Dostop do portala e-Okolje – paket OPTIMUM

 • Sprotno obveščanje o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji
 • Razlaga okoljske zakonodaje na primerih
 • Dostop do vzorcev, preglednih tabel in postopkovnikov, s pomočjo katerih uredite, kar ob obisku pri vas zahteva okoljski inšpektor.
 • Tedenske e-novice o novostih in spremembah
 • Opomnik glede pomembnih rokov
 • Neomejeno število vprašanj in odgovorov
 • Video izobraževanja
 • Online srečanje »Pogovor s strokovnjakom« vsake tri mesece

Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetek prve delavnice. 

Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev po zaključku izobraževalnega programa. 

Certifikat oz. potrdilo: Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Odgovori na vprašanja so zagotovljeni med izobraževanjem in tudi po njem.ZVO-2

V okviru izobraževanja prejmete dostop do portala e-Okolje, ki zagotavlja:

 • ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji,
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse,
 • pomembna pojasnila okoljske zakonodaje,
 • videoposnetke predavanj.

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat

Pridobite certifikat o strokovni kvalifikaciji Združenja za razvoj znanja “Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2”. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju, s katerim dokazujete kompetence:

 • Svetuje in nadzira izvajanje ukrepov s področja varstva okolja.
 • Upošteva pravila ravnanja z odpadki.
 • Uvaja krožno gospodarstvo.
 • Sodeluje pri uvajanju manj škodljivih postopkov, tehnologij in proizvodov.
 • Svetuje glede javnosti podatkov o obremenjevanju okolja v skladu s predpisi.
 • Seznanja zaposlene s škodljivimi vplivi na okolje.
 • Sodeluje  z zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije.
 • Sodeluje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje.
 • Obvešča pristojne inšpekcije v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja ali izrednega dogodka ali nesreče, ki pomembno vplivajo na okolje.
 • Svetuje glede ukrepov za omejevanje okoljskih posledic in preprečevanje morebitnih nadaljnjih izrednih dogodkov ali nesreč.
 • Poroča poslovodstvu o ukrepih in izboljšavah.

Kaj menijo udeleženci tega izobraževanja?

»Izobraževanja so podporni mehanizem, omogočajo karierni razvoj, zato sem še posebej zadovoljna s preprostim načinom predstavitve zakonodaje, ki zna biti zelo težko razumljena in zavajajoča, če nimaš vseh informacij«. Bojana Vodeb Mesarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota

»Zelo zadovoljna s strokovnostjo, poznavanjem problematike, tako teoretično kot praktično, zelo razumljivo in nazorno«. Vesna Miklavčič, Hidria d.o.o.

»Zelo mi je všeč možnost postavljanja vprašanj in neposredni odgovori. Zelo aktualna vsebina!« Blaž Bajželj, Komunala Kranj


»Celotna predstavitev mi je zelo všeč. Naknadne odgovore pa vem, da dobim na portalu e-Okolje« Gregor Uhan, Javne službe Ptuj

»Pohvalim izčrpno razlago zakonodaje«. Ksenija Sedmak, Marjetica Koper

»Všeč mi je jasna razlaga. Sicer pa informacije, ki jih pri delu potrebujem, pridobim največ na portalu  e-Okolje«. Petra Janežič, Geostern d.o.o.


Potek izobraževanja in spletna učilnica:

spletna-izobrazevanjaPotek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Okolje se nahaja v spletni učilnici. . Dostop imate zagotovljen tri mesece po zaključku izobraževalnega programa. Pridobite dostop do paketa OPTIMUM. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji, pomembna pojasnila in odgovore na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev po koncu izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Posebnosti ZVO-2:

Spremembe po novem ZVO-2 so obsežne in marsikdo se upravičeno boji, da česa ne bo spregledal in bo organizacija v primeru inšpekcijskega pregleda podvržena sankcijam.

Zato je za vse, ki v podjetju in organizacijah delujejo na okoljskem področju, to celovito izobraževanje še kako pomembno, saj oseba pridobi pregled nad tem, kaj mora podjetje na področju okolja nujno urediti.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Želite izvedeti še več? Preberite kaj ureja ZVO-2 in kakšne novosti prinaša.

Strokovni posvet od izvira do pipe

Avtorji

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.