fbpx

Prijava v portal: 

Usposobljeni skrbnik varstva okolja po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)

Izobraževalni program
Datum: 18.9.2024
Več datumov: 18. – 25. 9. 2024
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji (Ljubljana) in online
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat o strokovni kvalifikaciji Združenja za razvoj znanja ter 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Top 3 prednosti izobraževalnega programa: 

1. Natančna pojasnila, katere spremembe za vas prinaša ZVO-2
2. Natančna pojasnila, kdaj in če potrebujete okoljevarstveno dovoljenje ter ostale načrte ter poročila
3. Odgovori na vaša vprašanja, tudi po izobraževanju

801,00  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 20. 8. 2024)

Dvodnevno izobraževanje za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Po določilih Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

Naloge skrbnika varstva okolja podrobno določa 66. člen ZVO-2, zakon o varstvu okolja; v bistvu pa mora skrbnik varstva okolja v organizaciji poskrbeti, da organizacija oz. povzročitelj obremenitve:

 • natančno sledi okoljskim spremembam in upošteva okoljsko zakonodajo;
 • izvaja ukrepe, s katerimi bodo mejne vrednosti emisij v organizaciji v mejah zakonsko dovoljenih;
 • uvaja krožno gospodarjenje;
 • upošteva pravila ravnanja z odpadki;
 • prepreči oz. zmanjša morebitne škodljive vplive na okolje in seveda vsakršno okoljsko škodo;
 • ravna z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki;
 • v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ali nesreče podjetju svetuje, kako naj ukrepa za odpravo kršitev, in takoj obvesti pristojno inšpekcijo.
usposabljeni-skrbnik-varstva-okolja-zvo-2

Kazen za podjetje oz. pravno osebo, ki v pogodbenem ali delovnem razmerju nima skrbnika varstva okolja, je od 20.000 do 40.000 EUR. Kazen za pravno osebo, kjer  pa skrbnik ne izpolnjuje nalog in o njegovem imenovanju ali razrešitvi podjetje ni obvestilo ministrstva, pa je od 10.000 do 20.000 EUR

Tudi če niste v vlogi skrbnika varstva okolja, a vendar v podjetju skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, so z ZVO-2, zakon o varstvu okolja novosti nastopile tudi za vas!

Razen obvezne določitve skrbnika varstva okolja ZVO-2 uvaja še novosti kot:

 • obvezna lastninska pravica za obdelavo in zbiranje odpadkov,
 • obvezno okoljevarstveno dovoljenje za zbiralce, ki predhodno skladiščijo nevarne odpadke v skladišču z zmogljivostjo nad 50 ton;
 • status položaja stranskega udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja;
 • zavarovanje okoljske škode in ukrepanje ob okoljski škodi;
 • odstranitev odlagališča odpadkov
 • odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti za zbiralce, trgovce, prevoznike in posrednike;
 • možnost razlastitve na nepremičnini;
 • sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti, kar je sicer v ustavni presoji.

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Razumevanje vaših obveznosti, kot jih določa ZVO-2, zakon o varstvu okolja, če delate kot notranji ali zunanji skrbnik varstva okolja;
 • Prepričani boste, ali ste IED zavezanci ali sodite v skupino upravljavcev drugih naprav ali pa nič od tega ter kaj morate urediti;
 • Vedeli boste, ali morate tudi vi pripraviti izhodiščno poročilo, upoštevati BAT zaključke ter kdaj vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in kako to pri vas urediti;
 • Če skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, boste poznali novosti ZVO-2 glede načrtov in ostale novosti, ki so z ZVO-2 nastopile tudi za vas.

Vsebina

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.30 do 12.00
Lokacija: Online delavnica v živo (Zoom)


Skrbnik varstva okolja

 • kdo mora imeti skrbnika varstva okolja
 • zunanji skrbnik varstva okolja
 • naloge skrbnika varstva okolja
 • sodelovanje skrbnika varstva okolja s povzročiteljem obremenitve
 • priprava okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in ostalih obveznih vlog

Upravljavci IED naprav ali IED zavezanci

 • kdo so zavezanci
 • zakonodaja (ZVO-2, IED uredba)
 • kako preverim, če sem IED zavezanec
 • vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
 • osnovni koraki priprave izhodiščnega poročila in ocene možnosti onesnaženja
 • kaj so zaključki BAT in kako jih upoštevati
 • roki za uskladitev po dejavnostih

Upravljavci IED naprav ali IED zavezanci

 • kdo so zavezanci
 • vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
 • obveznosti obdelovalcev odpadkov

Odgovori na vprašanja

Predavatelji: Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe,  Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi


 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.00 do 12.00
Lokacija: OOPZ Ljubljana Vič


 • Obveznosti ravnanja z odpadki po ZVO-2 in Uredbi o odpadkih
 • Kaj se mora odslej delati drugače
 • Status odpadka in status stranskega proizvoda ter izguba statusa odpadka
 • Odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti
 • Lastninska pravica na nepremičninah in premičninah

NOVO: načrt gospodarjenja z odpadki in načrt zbiranja odpadkov ter roki za prilagoditev

 • Obveznosti povzročitelja, zbiralca, predelovalca po novem

NOVO: obveznost imenovanja skrbnika varstva okolja za obdelovalce odpadkov

 • Vodenje evidence
 • Obvezno poročanje
 • Odgovori na vprašanja

Na dan 25. 9. 2024 se v spletni učilnici odpre test, ki ga lahko izpolnite v roku 14-ih dni. Test je pogoj za prejem certifikata v slovenskem in angleškem jeziku.

Kaj menijo udeleženci tega izobraževanja?

Ponosni smo, da smo do sedaj usposobili že več kot 150 skrbnikov varstva okolja in oseb, odgovornih za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, v slovenskih podjetjih.

Nedvomno gre za najbolj obiskano in priznano večdnevno izobraževanje na okoljskem področju v Sloveniji.

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat

Certifikat Forum Media

Pridobite certifikat o strokovni kvalifikaciji Združenja za razvoj znanja “Usposobljeni skrbnik varstva okolja po ZVO-2”. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju, s katerim dokazujete kompetence:

 • Svetuje in nadzira izvajanje ukrepov s področja varstva okolja.
 • Upošteva pravila ravnanja z odpadki.
 • Uvaja krožno gospodarstvo.
 • Sodeluje pri uvajanju manj škodljivih postopkov, tehnologij in proizvodov.
 • Svetuje glede javnosti podatkov o obremenjevanju okolja v skladu s predpisi.
 • Seznanja zaposlene s škodljivimi vplivi na okolje.
 • Sodeluje  z zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije.
 • Sodeluje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje.
 • Obvešča pristojne inšpekcije v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja ali izrednega dogodka ali nesreče, ki pomembno vplivajo na okolje.
 • Svetuje glede ukrepov za omejevanje okoljskih posledic in preprečevanje morebitnih nadaljnjih izrednih dogodkov ali nesreč.
 • Poroča poslovodstvu o ukrepih in izboljšavah.

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Odgovori na vprašanja so zagotovljeni med izobraževanjem in tudi po njem.

V okviru izobraževanja prejmete dostop do portala e-Okolje, ki zagotavlja:

 • ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji,
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse,
 • pomembna pojasnila okoljske zakonodaje,
 • videoposnetke predavanj.

Posebnosti ZVO-2

Spremembe po ZVO-2 so obsežne in marsikdo se upravičeno boji, da česa ne bo spregledal in bo organizacija v primeru inšpekcijskega pregleda podvržena sankcijam.

Zato je za vse, ki v podjetju in organizacijah delujejo na okoljskem področju, to celovito izobraževanje še kako pomembno, saj oseba pridobi pregled nad tem, kaj mora podjetje na področju okolja nujno urediti.

Avtorji

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Potek izobraževanja in spletna učilnica

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Okolje se nahaja v spletni učilnici. . Dostop imate zagotovljen tri mesece po zaključku izobraževalnega programa. Pridobite dostop do paketa OPTIMUM. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji, pomembna pojasnila in odgovore na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev po koncu izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.