fbpx

Prijava v portal: 

Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije

Online dokumentacija
Ura: –
Ta mapa je nepogrešljiv pripomoček vsakega svetovalca za kemikalije in ostalih, ki so odgovorni za izpolnitev REACH, GHS in CLP zakonodaje!

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Večina slovenskih proizvodnih podjetij uporablja nevarne kemikalije, nekatera so tudi proizvajalci ali uvozniki le-teh.

V takih podjetjih seveda obstaja svetovalec za kemikalije oz. odgovorna oseba, ki po določilih kemijske zakonodaje (REACH, CLP; Zakon o kemikalijah) ureja vsa potrebna dovoljenja, izdelavo varnostnih listov, skrbi za pravilno označitev in skladiščenje kemikalij.

Kemijska zakonodaja je, predvsem zaradi škodljivih posledic ob njihovi nevarni uporabi, zahtevna in spremenljiva. Večje spremembe v zadnjem letu so bile:

 • Posodobitev Uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) z novimi razredi nevarnosti aprila letos;
 • Obvezna posodobitev obstoječih varnostnih listov do začetka letošnjega leta v skladu z Uredbo (EU) 2020/878, ki govori o novi vsebini in obliki varnostnega lista;
 • Obvezno generiranje kode UFI pri proizvodnji ali uvozu nevarne zmesi do 1.1.2024, prikaz na etiketi zmesi ter poročanje na portalu PCN o nevarni zmesi;
 • Sprememba kozmetične zakonodaje v letu 2022 – na novo določeni izdelki, ki se v kozmetiki ne smejo uporabljati in ki niso v skladu z evropsko uredbo Omnibus V;
 • Omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi v skladu s sprejetim  Pravilnikom o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi;
 • Manjše spremembe na področju fitofarmacevtskih sredstev.

Prav tako zaradi potreb industrije in kmetijstva beležimo porast proizvodnje in uvoza nevarnih kemikalij. Tukaj je v praksi veliko primerov, ko varnostni list takšne uvožene kemikalije nikakor ni ustrezen in ko se subjekti v oskrbovalni verigi teh kemikalij izogibajo odgovornosti, da bi končnega kupca oskrbeli z zakonsko obvezno dokumentacijo ter izvedli obvezno PCN notifikacijo.

Ravno neustrezna dokumentacija je lahko v primeru nesreče pri delu s tako kemikalijo usodna, saj uporabnik ne ve, kako ukrepati!

Tako se tudi  svetovalci za kemikalije soočajo z vprašanji glede varnostnih listov, prijave nevarnih kemikalij, registracije in avtorizacije, skladiščenja ter označitve nevarne kemikalije.


Svetovalec za kemikalije


Z mapo boste vedno in povsod:

 • delovali zakonsko skladno – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja, skladiščenja in varnostnih listov ter za promet z vašimi kemikalijami imeli vsa potrebna dovoljenja;
 • glede na to, ali ste proizvajalec, uvoznik, distributer ali uporabnik nevarne kemikalije, boste kemijsko zakonodajo bolje razumeli in jo v praksi pravilneje uporabili;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • si poenostavili delo – v mapi so strokovni odgovori na najpogostejša vprašanja iz prakse, s katerimi si boste pomagali pri delu.
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.
 • DODATEN ARGUMENT, ki se je v praksi izkazal za najbolj prepričljiv prijem, s katerim še naprej gradimo sodelovanje z našimi strankami – ODGOVOR NA VAŠE SPECIFIČNO VPRAŠANJE. Pošljite nam vprašanje na: [email protected] in za vas v treh dneh pridobimo strokovni odgovor!

  Avtorji

  Boštjan Šimenc

  Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

  dr. Miša Biro

  dr. Miša Biro, podjetje Civis d.o.o., svetovalka za kemikalije

  mag. Alja Livio Torkhani

  Alja Livio Torkhani, magister bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje tudi z Inštitutom za razvoj igrač.

  mag. Mark Stanojević

  Mark Stanojevićmag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki. Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

  Simona Miklavčič

  Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

  Koristi

  VAŠE KORIST – z mapo boste:

  • delovali zakonsko skladno – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja, skladiščenja in varnostnih listov ter za promet z vašimi kemikalijami imeli vsa potrebna dovoljenja;
  • glede na to, ali ste proizvajalec, uvoznik, distributer ali uporabnik nevarne kemikalije, boste kemijsko zakonodajo bolje razumeli in jo v praksi pravilneje uporabili;
  • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
  • si poenostavili delo – v mapi so strokovni odgovori na najpogostejša vprašanja iz prakse, s katerimi si boste pomagali pri delu.
  • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.
  • DODATEN ARGUMENT, ki se je v praksi izkazal za najbolj prepričljiv prijem, s katerim še naprej gradimo sodelovanje z našimi strankami – ODGOVOR NA VAŠE SPECIFIČNO VPRAŠANJE. Pošljite nam vprašanje na: [email protected] in za vas v treh dneh pridobimo strokovni odgovor!

  Vsebina

  POSTOPKOVNIKI

  • Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
  • Postopkovnik za uvoznika kemikalije
  • Postopkovnik za subjekte, ki v RS uporabljajo nevarne kemikalije
  • Postopkovnik za subjekte, ki izvajajo skladiščenje nevarne snovi kot dejavnost
  • Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalije
  • Postopkovnik registracije nove kemikalije pri Evropski agenciji ECHA
  • Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
  • Postopkovnik za evalvacijo snovi
  • Postopkovnik avtorizacije snovi
  • Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah

  PREGLEDNICE IN TABELE

  • Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
  • Preglednica: stavki za nevarnost in previdnostni stavki
  • Novi CLP razredi nevarnosti
  • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
  • Tabela: Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
  • Pregled: Tehnične in organizacijske zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij
  • Pravila glede skupnega skladiščenja kemikalij
  • Preglednica: izjeme glede skupnega skladiščenja
  • Seznam kemikalij, za katere je treba sporočati podatke
  • Seznam kemikalij, za katere ni treba sporočati podatkov
  • Pregled: Varnostni listi
  • Pregled: biocidni proizvodi
  • Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju – pregled glavnih določil
  • Pregled: Novosti pri poročanju o kemikalijah – UFI in PCN
  • Preglednica: pregled podatkov tehničnega dosjeja ob prijavi novih snovi
  • Preglednica: določitev nevarnih lastnosti odpadkov
  • Pregled: Skladiščenje nevarnih odpadkov in nevarnih tekočin
  • Pregled: SCIP
  • Pregled: Predhodne sestavine za prepovedane droge
  • Pregled: Predhodne sestavine za eksplozive
  • Pregled: blago z dvojno rabo
  • Pregled: Uredba o detergentih in označevanje detergentov
  • Pregled: Obstojna organska onesnaževala
  • Pregled: Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč in montrealski protokol
  • Nove omejitve in prepovedi za sestavine v kozmetičnih izdelkih v letu 2022
  • EU direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
  • Pregled: Identifikacija snovi v skladu z REACH
  • Pregled: Ocena tveganja za zdravje pri delu s fitofarmacevtskimi izdelki
  • Pregled: Avtorizacija izdelkov za zaščito rastlin

   

  PRIMERI

  • Primer varnostnega lista za snov
  • Primer varnostnega lista za zmes
  • Informacije na etiketah
  • Vzorci etiket
  • Primer navodila za varno delo z natrijevo lužino
  • Primer navodila za varno delo s proizvodom bulsan
  • Osnovna navodila za varno delo

  ZAKONODAJA

  ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  Splošni pogoji

  Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

  Posebne ugodnosti

   

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

  Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.