fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Skrbnik sistema e-hrambe

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

1.290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Poslovanje tako javnih institucij kot gospodarskih družb danes v vedno večjem obsegu poteka v elektronski obliki, ki ob vseh prednostih s seboj prinaša tudi izzive in tudi različna tveganja glede zagotavljanja varnosti, celovitosti in avtentičnosti elektronskega gradiva.

Ker se v zadnjem času v organizacijah vedno pogosteje soočate z vdori v informacijske sisteme, ki ogrožajo varnost vaših dokumentov v e-hrambi, je nujno, da zagotovite ustrezno raven informacijske varnosti dokumentov, pri tem pa upoštevate tako zakonske zahteve kot tudi praktične rešitve, ki so se v vsakodnevnem upravljanju e-hrambe izkazale kot pravilne. Znati morate oceniti tveganja, nadzorovati procese e-hrambe in upravljanja dokumentov v elektronski obliki, obveščati zaposlene, predvsem pa pravilno, učinkovito ter takoj reagirati v primeru vdorov, zlorab, nenamernih napak ali zunanjih dejavnikov, kot so elementarne nesreče, izpad elektrike, izliv vode ali požar.

Zato je pomembno, da poznate aktualna varnostna tveganja in priporočljive ukrepe za zaščito dokumentov v e-hrambi. V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki jih bomo predstavili na intenzivnem izobraževalnem programu

 

PROGRAM SESTAVLJAJO:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice, ki trajajo 5 do 6 pedagoških ur
 • poslovna izdaja priročnika NOVA ARHIVSKA ZAKONODAJA IN PRAKSA

Komu je seminar namenjen?

Program je namenjen vsem, ki skrbite za ustrezno in optimalno hrambo ter primerno zaščito dokumentacije, ki jo ustvarjate, dobite ali hranite v e-obliki, ste odgovorni za organizacijo ali izvedbo procesov upravljanja z gradivom, in informatike, ki skrbite za informacijske sisteme upravljanja oz. za področje informacijske varnosti.

Pomembno boste nadgradili vaše kompetence:

 • natančno boste poznali zakonodajo in standarde s področja hrambe dokumentarnega gradiva v e-obliki in upravljanja sistema e-hrambe;
 • usposobljeni boste za samostojno izvajanje projektov hrambe in upravljanja dokumentarnega gradiva v e-obliki z upoštevanjem vseh procesov v organizaciji ter upoštevanjem zakonskih zahtev;
 • pravilno izpeljali postopek sprejema notranjih pravil, nato pa jih primerno izvajali in po potrebi tudi prilagajali;
 • poznali in analizirali boste aktualna varnostna tveganja in luknje ter načrtovali ustrezen načrt neprekinjenega poslovanja;
 • pravilno boste reagirali v primerih vdorov, nezakonitih dostopov ali poškodbe dokumentov v e-hrambi v primeru požara, izpada elektrike, izliva vode ali elementarnih nesreč;
 • dobili boste odgovore strokovnjakov na vaša konkretna vprašanja, družili se boste s kolegicami in kolegi iz stroke ter razširili krog poznanstev.

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le tri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih modulov, ki se izvajajo v obliki treh delavnic in strokovnega priročnika. Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato smo omejili število udeležencev. Delavnice tako omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko gradivo priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa boste prejeli na drugi delavnici. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu. Geslo za dostop do poslovne izdaje prejmete po e-pošti.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do dogovorjenega roka.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademije Skrbnik sistema e-hrambe kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

Osnovna terminologija

Zakonske zahteve hranjenja in upravljanja z gradivom

 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • Enotne tehnološke zahteve

Novi Zakon o informacijski varnosti in zahteve za načrt neprekinjenega poslovanja

Standardi za vzpostavitev in upravljanje e-hrambe

Pravne podlage za e-hrambo s poudarkom na ETZ 2.1, kako in do kakšne mere jih uporabljati v praksi

Zahteve na področju e-hrambe v Sloveniji: registracija ponudnika opreme in storitev, akreditacija opreme in storitev

Pravna veljavnost in dokazna vrednost digitalnega gradiva

Urejenost trga ponudnikov opreme in storitev

 • Kaj je učinkovita hramba gradiva
 • Pravne podlage hrambe gradiva
 • Upravljanje gradiva v fizični in digitalni obliki
 • Varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov
 • Izločanje in uničevanje gradiva
 • Arhivsko gradivo
 • Kaj je arhivsko gradivo; vrednotenje gradiva
 • Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva
 • Postopek izročanja arhivskega gradiva
 • Zajem (digitalizacija) in elektronska hramba (e-hramba)
 • Kratkoročna in dolgoročna hramba
 • Zajem in pretvorba gradiva v digitalno obliko
 • Predhodna priprava na zajem in hrambo
 • Notranja organizacija, vloge in usposobljenost osebja
 • Varnost in zanesljivost informacijske infrastrukture
 • Notranja pravila v kontekstu zagotavljanja varnega zajema in e-hrambe
 • Splošno o notranjih pravilih; vrste notranjih pravil
 • Priprava, sprejem in izvajanje notranjih pravil
 • Pravna veljavnost in dokazna vrednost digitalnega gradiva
 • Urejenost trga ponudnikov opreme in storitev

Predpogoji za učinkovito e-hrambo in posledično preglednejše ter učinkovitejše poslovanje

Zajem (digitalizacija) in elektronska hramba (e-hramba)

 • Kratkoročna hramba
 • Dolgoročna hramba

Zajem in pretvorba gradiva v digitalno obliko ter predhodna priprava na zajem in hrambo

Opis delovnih postopkov

 • Zajem
 • Pretvorba
 • Digitalizacija dokumentov
 • Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva

Notranja organizacija, vloge in usposobljenost osebja

Notranja pravila v kontekstu zagotavljanja varnega zajema in e-hrambe – za koga so obvezna in komu priporočljiva

Priprava notranjih pravil

Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi dokumenta notranjih pravil (praktična delavnica)

Sprejem, potrditev in izvajanje notranjih pravil v praksi

Prilagajanje notranjih pravil poslovanju organizacije (spremembe poslovanja, zakonske spremembe)

Aktualni trendi

Informacijska varnost dokumentov v digitalni obliki

 • Zavarovanje e-hranjenega gradiva pred izgubo in zagotavljanje njegove avtentičnosti za ves čas hrambe
 • Varnost in zanesljivost informacijske infrastrukture
 • Neprekinjeno poslovanje:
 • Za koga je načrt neprekinjenega poslovanja obvezen in komu priporočen?
 • Priprava načrta neprekinjenega poslovanja
 • Izvajanje načrta neprekinjenega poslovanja in prilagajanje spremembam

Informacijska varnost sistema e-hrambe

 • Kaj je informacijska varnost in kakšna tveganja prinaša?
 • Kakšna so tveganja vdora v informacijski sistem organizacije preko delovnega mesta – tipične vrste računalniških napadov in pokazatelji?
 • Kakšne varnostne ukrepe mora sprejeti organizacija in kakšna je pri tem vloga posameznega zaposlenega?
 • Kako ravnati ob prejemu sumljive elektronske pošte in kako ravnati, ko sumljivo elektronsko pošto odprete?
 • Kakšne so možne posledice vdora v informacijski sistem – primeri iz prakse
 • V kolikšni meri smo za varnost odgovorni vsi zaposleni – zakaj so zaposleni najšibkejši varnostni člen?
 • Lahko ustrezno varovanje dokumentov v e-hrambi pričakujem tudi od svojih sodelavcev (osveščanje s pravili obnašanja na internetu, varnostna priporočila in rešitve za varno poslovanje)
 • Primeri incidentov s področja informacijske tehnologije v tujini in pri nas
 • Praktične rešitve in njihova uporaba v praksi

certifikat Forum Akademije Skrbnik sistema e-hrambe

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti.
 • Prejem certifikata Forum Akademije Skrbnik sistema e-hrambe

Avtorji

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.   Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov. Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe. Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

mag. Miha Ozimek

Mag. Miha Ozimek je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na (SIQ) in je presojal sisteme kakovosti in informacijske varnosti v večini slovenskih podjetjih. Kot gostujoči predavatelj sodeluje na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij.