fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za razvoj strokovnih kompetenc v gradbeništvu

In-house izobraževanje za gradbeništvo

Strokovnjak za gradbeno dovoljenje

Novosti gradbene zakonodaje 2022 - izobraževanje za več zaposlenih v podjetju

9. 12. 2021: Sprejet novi GZ-1!

Med glavnimi novostmi so:

 • Spremenjeni obseg objektov in del, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje
 • Spremenjeni pogoji in odgovornosti udeležencev pri graditvi
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih
 • Ugodnejše določbe za legalizacije

Spremembe se nanašajo na vse subjekte gradnje. Za vsakega bodo spremembe posebej razložene.

Program lahko popolnoma prilagodimo vašim potrebam in interesom (vsebinsko, časovno in terminsko).

Vsebina izobraževanja:

1. Dostop do portala e-Gradbenik in online priročnika “Gradbena zakonodaja in praksa”

Avtorji: Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

Vsebina modula:

 • Prostorsko načrtovanje po Zakonu o urejanju prostora
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do portala in priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

2. Online gradivo – izvedbeni načrt BIM

Izvedbeni načrt BIM, ki vsem udeležencem gradnje objekta služi kot osnova, da udeleženci gradnje suvereno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi gradnje v  virtualnem okolju. 

Vsebina modula:

 • Uvod in namen dokumenta
 • Projektna skupina
 • Definiranje protokolov in aktivnosti za doseganje ciljev
 • Vodenje
 • Komunikacijski načrt
 • Izvedba
 • Koordinacija in preverjanje kakovosti informacij
 • Namen in cilji uporabe BIM-tehnologije
 • Tehnične in kadrovske zahteve

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata.

3. Online delavnica: GZ-1 za investitorja in projektanta

GZ-1 za investitorja

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti investitorja po GZ-1
 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike
 • Seznam obveznosti
 • Dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje in dela, za katera dovoljenje ni potrebno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

GZ-1 za projektanta

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti projektanta po GZ-1
 • Projektant kot vodja projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

4. Online delavnica: GZ-1 za nadzornika in izvajalca

GZ-1 za nadzornika:

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti nadzornika po GZ-1
 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge in odgovornosti nadzornika in vodje nadzora
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

GZ-1 za izvajalca

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti izvajalca po GZ-1
 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge in odgovornosti izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in  razlika med zakonskimi ter pogodbenimi obveznostmi

DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

9. 12. 2021: Sprejet novi GZ-1!


Med glavnimi novostmi so:

 • Spremenjeni obseg objektov in del, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje:
  • po novem tako, na primer, za manjšo rekonstrukcijo (na primer vgraditev dvigal in frčad, preboji za odprtine), ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje in investitor ne bo imel stroškov z izdelavo DGD in PZI;
  • po novem mora biti obveznost glede komunalnega prispevka poravnana šele pri prijavi začetka gradnje;
  • gradbeno dovoljenje za rušitev stavbe v celoti bo potrebno, če se stavba dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljena manj kot meter.
 • Spremenjeni pogoji in odgovornosti udeležencev pri graditvi:
  • po novem, na primer, dopustna možnost, da vloži zahtevek za uporabno dovoljenje tudi kdo drug, razen investitorja;
  • bistveno večji je poudarek na uporabi BIM tehnologije.
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja:
  • upravna enota po novem ne bo več presojala skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta, ampak bo upoštevala mnenje občine;
  • za večino objektov je dopustna možnost gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja (pomeni, da za začetek gradnje zadostuje že zavrnitev pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in prostor);
  • spremembe v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja;
  • možnost sodelovanja stranskih udeležencev šele, ko so usklajena vsa mnenja, kar zmanjšuje možnosti kasnejšega, nepredvidljivega vključevanja stranskih udeležencev.
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih:
  • dokazilo o zanesljivosti objekta ne bo več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, zadostovala bo le izjava vodje nadzora.
 • Ugodnejše določbe za legalizacije:
  • objekti, zgrajeni pred l. 2005, bodo kot objekti daljšega obstoja legalizirani in pridobili gradbeno dovoljenje brez preverbe skladnosti s prostorskim načrtom;
  • mogoča bo legalizacija posameznih delov objekta, ki so bili nelegalno zgrajeni – tako je možnost legalizacije, tudi ko so le deli objekta nelegalni;
  • možen nakup nelegalnega objekta, ki ima sicer v zemljiški knjigi zaznambo prepovedi;
  • vključeno varstvo pravice do spoštovanja doma v inšpekcijskih postopkih zaradi nelegalne gradnje, kar posamezniku, ki živi v nelegalnem objektu, v določenih primerih zagotavlja, da ta objekt ne bo odstranjen.

Spremembe se nanašajo na vse subjekte gradnje. Za vsakega bodo spremembe posebej razložene na odličnem dvodnevnem izobraževanju.

Znanje zaposlenih je generator napredka!

Forum Akademija

IN-HOUSE izobraževanja

Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

Poglejte si tudi ...

Kako narediti dober poslovni načrt?

Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

Tim
in timsko delo

Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

Medgeneracijsko sodelovanje

Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
področju?

Celovit pristop v izobraževanju

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Založba Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 230 28 55
[email protected]

Delovnik
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media