fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Finance za kadrovike

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –
Izobraževalni program

1.090,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

NOVO: Finance za kadrovike – katere finančne kategorije mora kadrovik poznati?


Usklajeno delovanje kadrovskih procesov ter umestitev kadrovske funkcije ob bok vsem ostalim pogosto zahteva tudi ogromno finančnega znanja. Vse bolj je pomemben vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja ter razumevanje, kako odločitve, ki se sprejemajo v kadrovskih procesih, vplivajo na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in denarni tok celotnega podjetja/organizacije.

Za nadgradnjo vašega finančnega znanja vas vabimo, da se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa.


Program obsega:

 • tri interaktivne praktične delavnice:
  • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling,
  • Kazalci uspeha na kadrovskem področju,
  • Stroški dela skozi izkaze podjetja ter
 • online izdajo priročnika: Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Mnenje udeleženke preteklega programa:

“Izobraževalnega programa sem se udeležila zaradi zanimivega programa delavnic ter zaradi dejstva, da je potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati. Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. Med samimi delavnicami smo udeleženci in predavatelji ustvarili sproščeno vzdušje, preko katerega smo si izmenjevali primere dobrih praks ter razreševali dileme in iskali odgovore na vprašanja, ki se na kadrovskem področju pojavljajo v vsakem podjetju. Udeležbo v izobraževalnem programu resnično priporočam kadrovikom in njihovim vodjem/direktorjem.”

Tanja Harej, Pipistrel d.o.o. Ajdovščina

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Finance za kadrovike kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Intenziven izobraževalni program vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja/organizacije:

 • vzpostavitev učinkovitega kadrovskega kontrolinga, s katerim lahko spremljamo uspešnost naložb v kadrovske procese,
 • osnovno razumevanje finančnih izkazov podjetja,
 • vpliv stroškov dela in merjenje stroškov dela – finančno učinkovitost, produktivnost dela in
 • vpliv na celoten proces poslovanja v podjetju.

Program je namenjen:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja/organizacije,
 • odgovorom na vaša vprašanja (pošljete jih lahko na naslov: [email protected]) ter
 • izmenjavi izkušenj ter povezavi s kolegi iz stroke!

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini.

Vsebina

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri – spremenjena vloga kadrovske funkcije (Klemen Žibret)
 • Uporabni obrazci za urejanje delovnih razmerij in drugih oblik dela
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Trajanje delovnega razmerja
 • Prenehanje delovnega razmerja
 • Uradni obrazci
 • Vzorci opisov delovnih mest
 • Pravni predpisi
 • Sodna praksa
 • Aktualne teme za kadrovske strokovnjake

 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
  • Predstavitev sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v sodobnem podjetju
  • Predstavitev kontrolinga in njegove vloge v sodobnem podjetju
  • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
 • Uporaba kadrovskega kontrolinga
  • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
  • Kako si zastaviti SMART cilje?
  • Vodenje s cilji
  • Pregled doseganja ciljev
 • Načrtovanje kadrov
  • Zakaj je potrebno načrtovanje kadrov?
  • Načrtovanje števila in razvoja zaposlenih

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Kazalci uspeha – KPI na področju upravljanja s človeškimi viri
  • Kaj so kazalci uspeha- KPI?
  • Primeri kadrovskih kazalcev uspeha – KPI in njihova uporaba
  • Sistem uravnoteženih kazalnikov – BSC
  • Sistem uravnoteženih kazalnikov – BSC na kadrovskem področju
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
  • Zakaj je potrebno meriti kategorije na kadrovskem področju?
  • Možnosti primerjav merjenih kategorij na kadrovskem področju
  • Povezava med meritvami na kadrovskem področju z uspešnostjo poslovanja podjetja kot celote
 • Ugotavljanje področij za izboljšave
  • Priprava podlage za odločanje
  • Izdelava predlogov
  • Svetovalna vloga kadrovske funkcije
  • Interpretacija rezultatov in pomen le-teh
 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
  • Kadrovska funkcija kot partner v procesu sprejemanja strateških odločitev
  • Primer izdelave kadrovskega poročila za odločevalce

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Osnove branja in razumevanja računovodskih izkazov
 • Delovanje in poslovanje podjetja se odraža skozi dobiček/izgubo
  • Podjetje pri poslovanju ustvarja prihodke in stroške, ustvarja premoženje in dolgove/kapital ter realizira denarni tok
  • Različni pristopi merjenja produktivnosti poslovanja podjetja
 • Kako se stroški dela/plačilo zaposlenih odražajo v treh najpomembnejših računovodskih izkazih
  • Izkaz poslovnega izida
  • Bilanca stanja
  • Denarni tok
 • Stroški dela
  • Kaj so stroški dela in kako jih planiramo?
  • Kakšna je vrednost stroškov izobraževanja, razvoja kadrov, skrb za varno in zdravo delo?
  • Kako merimo vrednost in učinkovitost dela skozi finančni vidik poslovanja?
  • Kakšna je razlika med finančnim merjenjem stroškov dela in vrednostjo zaposlenih?

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: na vsaki delavnici prejmete nalogo in jo rešite do naslednje delavnice.
 • Prejem certifikata Finance za kadrovike v slovenščini in angleščini

Avtorji

Bogdana Rafolt

Zdaj dela v zasebnem podjetju, ki se ukvarja z računovodsko-finančnimi storitvami in davčnim svetovanjem, in ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Rojena je leta 1973 v Mariboru. Po študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti si je v računovodskem servisu pridobila veliko izkušenj pri sodelovanju s podjetniki. Kariero je nadaljevala kot vodja računovodstva v srednje veliki delniški družbi, kjer je vodenje računovodstva pomenilo popolnoma drugačno organizacijo in način dela. Ko se je kasneje podjetje pridružilo večji skupini povezanih podjetij gradbeništva, je poglobila svoje znanje in izkušnje o konsolidaciji računovodskih izkazov in spoznala zahtevnost obvladovanja poslovanja v velikih sistemih. V praksi je spoznala, kako lahko neustrezno obvladovanje poslovanja in napačne poslovne odločitve skupino vodijo v razpad. Iz tipično gospodarske dejavnosti se je nato podala v finančne vode. Prevzela je vodenje računovodstva v finančnem holdingu, ki se je večinoma ukvarjalo z naložbenjem tako v domača kot tuja podjetja. Zaradi kotiranja na borzi je bila družba zavezana k sestavi konsolidacij in vodenju poslovnih knjig po Mednarodnih računovodskih standardih. Ves čas svojega dela je ugotavljala, da tisti, ki sprejemajo pomembne poslovne odločitve, dejansko ne poznajo vplivov svojih odločitev na računovodske izkaze, in nemalokrat se izkaže, da tako sprejete odločitve dolgoročno vodijo podjetja v propad. Z željo, da bi tudi »nefinančni« vodje, menedžerji in podjetniki razumeli posledice poslovnih odločitev še s finančnega zornega kota, se je lotila izziva pisanja tega priročnika.

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.