Popravljanje in odpravljanje napak v računovodstvu

Seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kakšne so napake, zakaj se pojavljajo in kako jih popravljamo


“Samo tisti, ki nič ne dela, ne dela napak.” – Joseph Conrad

Ne glede na zgornji pregovor so lahko posledice napak v računovodstvu drage in daljnosežne.

Skupaj s predavateljico doc. dr. Lidijo Robnik bomo preučili, kako je s popravljanjem napačnih knjiženj, neopravljenih knjiženj poslovnih dogodkov in popravki računovodskih izkazov ter kako ravnamo v nekaterih drugih primerih.

 • Učili se boste na konkretnih primerih, ki jih boste prenesli v prakso;
 • slišali boste konkretne rešitve za vaše primere;
 • prejeli boste strokovne odgovore na vaša vprašanja na seminarju in po njem.

Vsebina

 • Vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetenih in opredmetenih), glede metod vrednotenja, amortiziranja, oslabitev, okrepitev, odpisi, izločitve in njihov vpliv na računovodski in davčni vidik poslovanja,
 • vodenje evidenc zalog (metode vrednotenja, odpisi, oslabitve) ter računovodski in davčni vidik,
 • vodenje in vrednotenje finančnih naložb (uvrstitev na borzi ali ne) ter njihov računovodski in davčni vidik,
 • vodenje evidenc terjatev ter njihovo zastaranje, neizterljivost ter vpliv neizterljivosti terjatev glede na računovodsko in davčno evidenco,
 • oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje,
 • obveznosti do dobaviteljev ter njihovo zastaranje,
 • obveznosti do zaposlenih – obračun bonitet,
 • dovoljeno in dokumentirano oblikovanje časovnih razmejitev,
 • vsebina in vloga sklenjenih pogodb civilnega prava (samostojni podjetniki, ekonomsko odvisne osebe, prekarni delavci, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe),
 • vsebine kapitala (vpoklican in nevpoklican kapital),
 • zakonska uporaba rezerv,
 • revalorizacijske rezerve – njihovo oblikovanje ter črpanje),
 • oblikovanje terjatev in obveznosti za odložene davke,
 • opredelitev davčno nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih stroškov (odhodkov),
 • evidentiranje najemov dolgoročnih sredstev ipd.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.