fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovni sodelavec za finančni kontroling

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Vaš računalnik – Zoom
Izobraževalni program, s katerim boste zagotovili preglednost poslovnih rezultatov, financ in strategij ter prispevali k večji učinkovitosti podjetja.

1.090,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovni sodelavec za finančni kontroling


V vsakem podjetju, ki deluje v smeri doseganja nekega cilja ali ciljev, je modro usposobiti sodelavca, ki bo menedžment obvaroval pred sprejemanjem neučinkovitih poslovnih odločitev ali odločitev, ki temeljijo na osebnih interesih ali interesih oddelkov.

 V podjetjih, ki stremijo k odličnosti, je ta vloga je rezervirana za kontrolerje, ki zagotavljajo preglednost poslovnih rezultatov, financ, procesov in strategij, ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

 Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam znotraj in zunaj organizacije ter doseganje zahtevane dobičkonosnosti poslovanja.

Bistvo aktivnosti kontrolinga v poslovnem sistemu je, da pomaga poslovodstvu pri uravnavanju poslovnega sistema oziroma je orodje v rokah poslovodstva, s pomočjo katerega lažje sprejema odločitve, ki so usmerjene v doseganje vnaprej zastavljenih smotrov in ciljev podjetja. V negotovih časih, ki so pred nami, bo še posebej prišla do izraza naloga kontrolerja, da kot krmar poišče prave in varne poti med čermi.


Utrinek z delavnice – Obvladovanje poslovnih terjatev

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • vedeli, katere podatke morate povezati, da boste dobili celosten pregled nad poslovanjem;
 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • znali optimizirati poslovanja, vzpostaviti nadzor, izbrati pravi model vrednotenja in prave kazalnike
 • podpora menedžmentu pri sprejemanju odločitev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kako pristopiti k izvajanju kontrolinga v podjetju;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Finančni kontroler mora:

 • vedeti, katere številčne podatke in analize posredovati menedžmentu in kako jih pripraviti;
 • vedeti, kako ugotovitve in informacije na ustrezen način predstaviti menedžmentu;
 • zagotoviti, da jih bo menedžment razumel;
 • vedeti, kako sisteme ustrezno nadzorovati.

Kompetence, ki jih boste s programom pridobili:

 • kritično mišljenje;
 • poznavanje ključnih dejavnikov in sprožilcev uspešnosti podjetja v negotovih časih;
 • poglobljeno zavedanja o vplivu okolja, konkurence, timskega dela v negotovih časih;

sposobnost kvalitetne strokovne podpore vodstvu za odločanje, postavljanje temeljnih ciljev in aktivnosti za dosego le teh kot tudi strokovne podpore ustreznega in pravočasnega ukrepanja.


Predavateljici:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.,
samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje priporočamo tistim finančnikom, računovodjem in direktorjem, ki bi želeli pridobiti znanja finančnega kontrolinga.

Za udeležbo na izobraževalnem programu je priporočljivo predznanje iz računovodstva.

Še posebej na izobraževanje vabimo vodja finančno računovodske službe, vodje financ, vodje računovodstva, računovodje, finančnike in direktorje.


Vsebina:

Vsebina online priročnika Finančni management in kontroling

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in računovodski izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

Vsebina portala Finančni management in kontroling

 • Management
  • Zavarovanje terjatev
  • Evropska sredstva
  • Dolžinsko financiranje osnovnih sredstev s primeri
  • Izterjava in obvladovanje plačilne discipline
  • Strateško načrtovanje poslovanja
  • Vodenje ekipe
  • Dolžniški vrednostni papirji
  • Primeri knjižb
  • Likvidnost poslovanja
  • Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobička
 • Kontroling
  • Odgovornost in komunikacija kontrolerja
  • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja
  • Nadzor nad poslovanjem podjetja
 • Aktualno
 • Vprašanja in odgovori
 • Video seminarji
 • Zakonodaja

Trajanje: od 9.00 do 13.00
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Vloga finančnega kontrolinga v organizaciji

 • Ali danes vsako podjetje potrebuje finančni kontroling? Kakšna je njegova dodana vrednost v procesu ustvarjanja dobička podjetja v aktualnih časih?
 • Odgovornost finančnega kontrolinga do vodstva, lastnikov, upnikov
 • Sodelovanje drugih oddelkov, poslovnih funkcij pri finančnem kontrolingu, kakšna naj bo organizacija delovanja v podjetju glede na njegovo velikost, panogo, lastniško strukturo ter upoštevajoč  spremenjene razmere v okolju
 • Kaj se je spremenilo v aktualnih časih pri delu kontrolerja

Načrtovanje poslovanja

 • Kaj so ključni gonilci vrednosti v podjetju, kateri so ključni cilji in ključni KPI podjetja, ki jih podjetje mora zasledovati in mora doseči glede na panogo, v kateri deluje (primeri)
 • Nefinančni pokazatelji uspošnosti
 • Proces načrtovanja
 • Vloge posameznih oddelkov pri načrtovanju
 • Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje
 • Primer priprave kratkoročnega finančnega načrtovanja
 • Tveganja pri poslovnem in finančnem načrtovanju

Kriterij ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)

 • Pomen in pomen ESG na delo kontrolerja v praksi v različnih panogah.

Poročanje z dodano vrednostjo

 • Notranje in zunanje poročanje z vidikov ekonomskih kazalnikov
 • Tedensko, mesečno, kvartalno poročanja (vsebina, primer iz prakse)
 • Ukrepanje kontrolerja ob (ne)doseganjem ciljev podjetja in ključnih KPI
 • Usposabljanje nefinančnega osebja pri razumevanju finančnih kazalnikov in trendov
 • Najpogostejše napake v praksi, da informacija ne doseže svojega cilja in ustreznega odziva

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: doc. dr. Lidija Robnik

Optimizacija poslovanja

 • obvladovanje in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste zavarovanj,
 • optimiziranje vrednosti sredstev in obveznosti ter spremljanje njihovega obračanja,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomena denarnega toka

Vzpostavitev nadzora

 • nadzor nad vlaganji v premoženje (investicije v dolgoročna sredstva, zaloge) in pomen izbire pravilnih metod vrednotenja,
 • notranji nadzor nad poslovanjem in zaščita premoženja,
 • nadzor nad kazalniki poslovanja (ROA, ROE, EBIT, EBITDA, EVA, NOPAT),
 • davčni in računovodski vidik nadzora nad premoženjem in obveznosti poslovanja.

Trajanje: od 9.00 do 11.15
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Proces načrtovanja

 • CASE studi s področja planiranja, postavljanja ciljev in vzpostavitve finančnega kontrolinga in delo na praksi

 • Rok za oddajo test je 23. 11. 2022ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za finančni kontroling po oddaji testa.


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Dostop do 3 online delavnic,
 • Portal finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
 • dostop do dodatnega gradiva,
 • dostop do spletne učilnice,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za finančni kontroling

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portalain e-seminarja, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj.


Izobraževalni program s certifikatom:

CERTIFIKAT
Po uspešno opravljenem izobraževanju  in uspešno zaključenem pisnem preverjanju znanja prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za finančni kontroling« v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Certifikat-forum-akademija


Kaj o programu pravijo udeleženci preteklih izvedb?

Še posebej sem bila zadovoljna s pojasnili, kako pristopiti k izvajanju kontrolinga v podjetju. Podane osnove »ustvarjanja slike«, kaj sploh kontroling je.

Jasmina Orban

Super primeri iz prakse, ki so vedno ključni za dobro izvedbo.

Mojca Pretnar, Plant Kontroler


financni-kontroling

Potek izobraževanja >>Strokovni sodelavec za finančni kontroling <<:

Izobraževalni program ” Strokovnjak za finančni kontroling«  vključuje 5 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija predavanj in študijskega gradiva in so namenjeni samostojnemu študiju:

 • tri intenzivne online delavnice. Vsaka delavnica traja do 5 šolskih ur
 • Portal Finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
 • Dodatno strokovno gradivo,
 •  Dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja vso gradivo in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa
 • Zaključni izpit

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Zadnja delavnica traja 3 pedagoške ure. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala Finančni management in kontroling, z online priročnikom Finančni management in kontroling, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.