fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

12 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)

Inšpektorji so na področju dela z nevarnimi kemičnimi snovmi v letu 2014 ugotovili največ kršitev pri:

 • upoštevanju določil Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in določil zakonodaje REACH,
 • zagotavljanju varnostnih listov,
 • izdelavi ocen tveganja za nevarne kemične snovi in
 • poročilih o meritvah kemičnih snovi na delovnih mestih.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi.

Zakonodaja in inšpekcijski nadzor na tem področju sta rigorozna, po drugi strani pa se podjetja soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe.

Zaradi izjemne aktualnosti tematike organiziramo intenziven izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici.

Kot strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vas, ki uporabljate nevarne kemične snovi, ste odgovorni za njihovo varno uporabo in za zagotavljanje zdravja delavcev;
 • samostojno izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • sposobni pripraviti obseg in načrt za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih in strokovno komunicirati z izvajalci medicine dela glede zagotavljanja zdravja delavcev na delovnih mestih;
 • strokovno ocenili prejete listine, ki jih potrebujete za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in znali preveriti njihovo vsebino;
 • kemikalije pravilno skladiščili in z njimi ustrezno ravnali.
Potek in način izvedbe izobraževanja
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V obdobju med delavnicama boste za potrebe vašega podjetja samostojno izdelali oceno tveganja za delo z nevarno kemično snovjo in na le-to prejeli strokovni komentar. Izdelali jo boste s pomočjo primera in razlag na prvi delavnici.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do njega dostopate kadarkoli želite in povsod, kjer je urejena spletna povezava.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov). Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici.

Program je namenjen

 • pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu,
 • strokovnim delavcem za VZD,
 • vsem, ki pri delu stopijo v stik z nevarnimi kemikalijami oz. nevarnimi kemičnimi snovmi.

Vsebina

 • Kako prepoznamo nevarno kemikalijo (poznavanje in razumevanje označb na etiketi, dokumentacija, REACH, kemijsko varnostno poročilo ipd.)
 • Prepoznavanje nevarne kemične snovi – zakonodaja in predpisi
 • Uporaba varnostnega lista in prepoznavanje njegove ustreznosti v posameznih točkah
 • Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Opomnik na ključne napake pri izdelavi ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Dolžnost uporabnika nevarne kemične snovi
 • Upoštevanje varnostnega lista in kemijskega varnostnega poročila s scenariji izpostavljenosti
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – postopek izdelave po korakih, vključno z vhodnimi podatki in sodelovanjem odgovornih oseb
 • Prikaz različnih metod ocenjevanja tveganja pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem
 • Izdelava ocene tveganja in izjave o varnosti na praktičnem primeru

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s kemičnimi snovmi glede na različne nevarnosti
 • Osebna varovalna oprema za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Preiskave delovnega okolja – strategija in načrtovanje meritev, akreditirane meritve
 • Zdravstveni nadzor delavcev in biološki monitoring v primeru izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem – vrsta in obseg, program in načrt za izvedbo biološkega monitoringa, poročila in evidence
 • Preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela
 • Posebej ogrožena delovna mesta
 • Ukrepi, ki jih izvedemo v primeru izrednega dogodka (npr. nenamerno sproščanje hlapov, razlitje nevarne tekočine, brizgi v oči in na kožo, požar in eksplozije, izpusti strupenih snovi ipd.)
 • Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Obravnava nezgod pri delu z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem iz prakse
 • Inšpekcijski nadzor na področju kemičnih snovi
 • Opomnik za delodajalce in delavce za zagotavljanje notranjega nadzora
 • Varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – navodila za neposrednega uporabnika nevarne kemikalije
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Odpadki nevarnih kemičnih snovi – ravnanje, pakiranje, označevanje in dokumentacija
 • Varnost in zdravje pri delu pri izvajanju prevozov nevarnega blaga po cesti (ADR)
 • Poklicne bolezni pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Nevarne snovi
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o kemikalijah, Zakon o varstvu okolja
  • REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)
  • GHS (globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij)
  • CLP (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi)
  • Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij, informacije na etiketah
  • Varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami
  • Splošni varnostni ukrepi za posamezno vrsto nevarnih snovi
  • Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca
  • Skladiščenje nevarnih snovi
  • Varno delo v laboratoriju
 • Nezgode pri delu
  • Navodila za ravnanje ob nezgodah pri delu
  • Prijava nezgode – poškodbe pri delu
  • Obravnava nezgod pri delu
  • Obvestila inšpekciji za delo
  • Regresni zahtevki, odškodninska odgovornost delodajalca zaradi nezgod pri delu, odškodninska odgovornost delodajalcev v sodni praksi
  • Nevarna stvar in nevarna dejavnost v sodni praksi
  • Kazenska odgovornost delodajalcev zaradi kršitve predpisov o varstvu pri delu
 • Usposabljanje strokovnih delavcev
 • Požarna varnost (nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije, preventivni ukrepi, izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oprema za varstvo pred požarom, obveščanje o požaru)
 • Gradnja in večja vzdrževalna dela
 • Vzpostavitev sistema varnosti in zdravja pri delu (komentar Zakona o varnosti in zdravju pri delu, standard OHSAS 18001, promocija zdravja na delovnem mestu, ko nas obišče inšpektor za varnost in zdravje pri delu)
 • Delovna mesta in delovno okolje (oblikovanje delovnih mest, ergonomija v praksi, standardi, pravni normativi, ekologija dela, varnostni znaki, obveznosti delodajalca, prilagoditev prostorov)
 • Delovna oprema (obveznosti proizvajalca in delodajalca, varnost strojev, oznaka CE, ocena tveganja)
 • Sredstva in oprema za osebno varnost
 • Medicina dela (naloge pooblaščenega zdravnika in delodajalca, prva pomoč, zastrupitev z nevarnimi snovmi, alkohol in prepovedane droge, zdravila in varnost)

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).

Avtorji

dr. Sandra Senčič

Dr. Sandra Senčič, je zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 18 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z nevarnimi odpadki. Predavateljica deluje v okviru akreditiranega preskusnega laboratorija družbe KOVA d.o.o. (LP-034), ki je akreditirano za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu že od leta 2015, tako, da bo na delavnicah predstavila nov pristop na področju spremljanja obremenjenosti delavcev na delovnih mestih, pri načrtovanju in sami izvedbi meritev kemičnih snovi na delovnih mestih v skladu z novostmi. Vidik zdravja pri delu predavateljica nadgrajuje s področjem poznavanja problematike zdravstvenih okvar delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim snovem tudi z vidika bioloških učinkov na telo kot tudi potencialnega nastanka poklicnih bolezni. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu - na področju  kemične snovi npr. svetovalec za kemikalije, strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu, strokovni izpit za varstvo pred požarom (tudi IZS izpit za projektiranje požarne varnosti), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), izpit za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in požarne varnosti (vključno s podpodročjem nevarne snovi in eksplozivi), andragoško pedagoški izpit itd.. Vrsto let je izdelovala strokovne ocene za pripravo regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu. V okviru delavnic bodo predstavljeni in obravnavani praktični primeri, ki jih bo pripravila predavateljica oz. lahko tudi primeri, izpostavljeni s strani udeležencev delavnice.