Priprava in oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ter Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2019

Praktični seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE!

31. 3. 2020: Obvezna oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2019


 1. Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi. Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki. Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.
 2. Na podlagi novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017) morajo o količini embalaže, ki jo dajo v promet ali jo sami uporabijo, poročati TUDI obstoječi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Zaradi številnih vprašanj in dilem, vezanih predvsem na poročanje o količini embalaže, organiziramo praktični seminar.


Komu je seminar namenjen?

Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, pooblaščencem za varstvo okolja, vodjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali ter tudi direktorjem v vseh proizvodnih in storitvenih podjetjih, ki ste embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže.

Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
 • navodila in usmeritve glede generiranja poročila iz vaših evidenčnih listov – na konkretnem primeru boste opozorjeni na morebitne napake in na kaj je treba še posebej paziti;
 • na primerih spoznate, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet« ter kako boste o tem poročali;
 • odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Za vas smo dosegljivi na: [email protected];
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Vsebina

1. del: Priprava na poročanje (Polonca Poljanec Perič), od 9.00 do 10.30

 • Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
 • Podelitev klasifikacijskih številk
 • Oddajanje in prepuščanje odpadkov
 • Evidenčni listi
 • Vodenje evidence
 • Vrste poročil
 • Zahteve za poročanje
 • Priprava letnega poročila

Kratek odmor, od 10.30 do 10.45

2. del: Poročanje o količini embalaže (Polonca Poljanec Perič), od 10.45 do 12.30

 • Definicija in vrste embalaže
 • Komunalna in nekomunalna embalaža
 • Proizvajalec embalaže
 • Dajanje embalaže v promet (evidenca, poročanje)
 • Primeri dajanja embalaže v promet
 • Obveznost poročanja
 • Primeri poročanja
 • Ravnanje z embalažo in zahteve glede na količino (do 15000 kg in nad 15000 kg)
 • Okoljska dajatev
 • Višine glob za prekrške

Kratek odmor, od 12.30 do 12.45

3. del: Praktični primeri vnosa v aplikacijo IS-Odpadki (mag. Slavko Dvoršak), od 12.45 do 13.30

 • Konkretni primeri in pojasnila:
  • za povzročitelje,
  • za zbiralce,
  • za predelovalce.

Avtorji

mag. Slavko Dvoršak

mag. Slavko Dvoršak je končal podiplomski študij na Tehnični univerzi na Dunaju in ima več kot 15 let izkušenj na področju ravnanja z odpadki. Svojo poklicno pot je začel v podjetju RVT d.o.o. (Restoff Verwertungs Technology) in jo nadaljeval v podjetju Gorenje Surovina d.o.o., kjer je med drugim odgovoren za varstvo okolja in standard ISO 14001. Ukvarja se s postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, monitoringi in postopki čezmejnega premeščanja odpadkov. Pri delu se srečuje tudi s svetovanjem poslovnim partnerjem, ki imajo težave na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki, preverja skladnosti delovanja z okoljskimi predpisi, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki in individualne načrte ravnanja z odpadno embalažo ter drugo.

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec PeričPolonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.