Raba vode in vodna pravica – obveznosti zavezancev po Zakonu o vodah

Online seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Seminar obravnava obveznosti zavezancev za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin in podzemnih voda. Obveznost zajema pridobitev vodne pravice na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije oziroma jo je treba evidentirati.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zakon o vodah, raba vode


Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) v 125. člen določa, da je treba vodno dovoljenje pridobiti za neposredno rabo vode za:

 • lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba,
 • tehnološke namene,
 • dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti,
 • pridobivanje toplote,
 • namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
 • proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, če ni neposredno priključena na javno električno omrežje,
 • pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
 • vzrejo vodnih organizmov za repopulacijo ali lastno porabo,
 • pristanišče, če je investitor oseba javnega prava,
 • zasneževanje smučišča,
 • postavitev plavajoče naprave po predpisih o pomorstvu in varnosti plovbe po celinskih vodah,
 • drugo rabo, ki presega splošno rabo po tem zakonu, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije.

Gre za t.i. posebno rabo vode, rabo naplavin in podzemnih voda, za rabo katerih mora investitor:

 • pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije,
 • za to rabo izvajati plačila za vodno pravico in vodno povračilo in
 • uporabiti najboljše razpoložljive tehnike.

Podatki o posebni rabi voda se zbirajo v vodni knjigi.


Vsebina seminarja

 • Zakonodaja
 • Kaj ureja Zakon o vodah
 • Posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča
 • Razvrščanje voda
 • Vodno zemljišče
 • Javno dobro
 • Raba vode (splošna, posebna)
 • Vodna pravica
 • Navodila za oddajo vloge (obrazci, hidrogeološko poročilo za vodni, hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo, taksa, …)
 • Evidentiranje posebne rabe vode (pogoji, vloga, priloge)
 • Vodno dovoljenje (pogoji, vloga, priloge)
 • Koncesija (pogoji, vloga, priloge)

Komu priporočamo udeležbo? 

Vsem fizičnim in pravnim osebam, ki:

 • pridobivajo toploto, zalivajo vrt ali imajo lastno oskrbo s pitno vodo;
 • imajo lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, uporabljajo vodo v tehnološke namene, za dejavnost kopališč, za pridobivanje toplote, namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, izvajajo športni ribolov v komercialnih ribnikih, uporabljajo vodo za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, gojijo sladkovodne in morske organizme, imajo pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah, uporabljajo vodo za zasneževanje smučišč, imajo proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW in uporabljajo vodo, ki presega splošno rabo, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije in ne gre za posebno rabo, za katero pridobitev vodne pravice ni potrebna.
 • imajo proizvodnjo pijač, uporabljajo vodo za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termo-mineralna voda, proizvajajo električno energijo v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10MW in odvzemajo naplavine, razen če gre za izvajanje javne službe.

Koristi

Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • jasna pojasnila, kdo potrebuje vodno pravico in kakšne so obveznosti imetnika vodne pravice;
 • jasna navodila, kako pripraviti dokumentacijo za pridobitev vodnega dovoljenja;
 • odgovore na vaša specifična vprašanja. Pošljite vprašanje na: [email protected]
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju;
 • pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavateljica

Polonca Poljanec PeričPolonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.


Preverite še izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec PeričPolonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.