Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom

Online seminar v živo

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

 

Seminar je namenjen investitorjem, projektantom, izvajalcem gradbenih del, predelovalcem, odstranjevalcem gradbenih odpadkov in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z zemeljskimi izkopi

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

➤ Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev


Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Med gradbene odpadke sodi tudi zemeljski izkop, ki je odpadek, sestavljen iz prsti, sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.

Zaradi vzpona gradbeništva v zadnjem letu se je količina gradbenih odpadkov v Sloveniji precej povečala.

Kako ustrezno ravnati s tako velikimi količinami nastalih gradbenih odpadkov v Sloveniji ob mnogih prostorskih, okoljskih in tehničnih omejitvah njihove predelave in želene čim višje stopnje ponovne uporabe je izziv, ki zahteva mnogo znanj, široki pogled in dobro pravočasno načrtovanje.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj na tem področju, kot so: priprava načrta gospodarjenja z gradbeni odpadki, pravilna ravnanja z gradbenimi odpadki, izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa in posnetka stanja tal območja predvidenega vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, dovoljene izjeme in zahtevana ostala dokumentacija pri ravnanju z gradbenimi odpadki, vas vabimo na strokovni seminar

RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI in ZEMELJSKIMI IZKOPI

pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

za investitorje, projektante, nadzornike, izvajalce gradenj in predelovalce gradbenih odpadkov ter vse, ki jih ta tematika zanima

Predavatelji:
Mirko Šprinzer (Deltaplan d.o.o.), Ana Ašler (Eurofins Erico Slovenija d.o.o.)


Utrinek z online seminarja


Koristi

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:Gradbeni odpadki

 • Pomembna izhodišča in informacije za razumevanje problematike;
 • Pojasnila aktualnih zakonodajnih sprememb;
 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Ključna problematika;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbeni odpadki;
 • Posebnosti in izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Gradbeni odpadki – Kako nastale odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Odgovore na vprašanja udeležencev na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: [email protected]

Komu je seminar namenjen? 

Namenjen je vsem udeležencem v postopku ravnanja z gradbenimi odpadki:

 • državnim in upravnim organom – ARSO, upravne enote, inšpekcije
 • občinam, zavodom in javnim podjetjem
 • investitorjem na področju graditve objektov
 • projektantskim organizacijam, nadzornikom
 • izvajalcem gradbenih del
 • podizvajalcem na področju izvajanja gradbenih del
 • prevoznikom gradbenih odpadkov
 • trgovcem in posrednikom pri ravnanju z odpadki
 • zbiralcem gradbenih odpadkov
 • predelovalcem gradbenih odpadkov
 • odstranjevalcem gradbenih odpadkov

Priporočilo udeleženke

»Sem zelo zadovoljna s pridobljenimi odgovori na moja konkretna vprašanja o gradbenih odpadkih, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu. Problematika gradbenih odpadkov je zelo kompleksna in precej zahtevna, zato zelo pohvalim predavatelja g. Mirka Šprinzerja, da nam je na seminarju na strokoven in razumljiv način predstavil način ravnanja z gradbenimi odpadki.« – Natalija Likar Koselj, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.


Vsebina

1. del: Ravnanje z gradbenimi odpadki (Mirko Šprinzer): 9.00 do 11.15

 • Predstavitev pomembnih izhodišč in informacij na področju ravnanja z gradbenimi odpadki;
 • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki po spremembi več predpisov v letu 2022;
 • Hierarhija ravnanja z odpadki kot temelj načrtovanja in ravnanja;
 • Ključna problematika pri ravnanju z gradbeni odpadki;
 • Obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev na področju ravnanja z gradbenimi odpadki – investitorja, projektanta, izvajalca gradbenih del, prevoznika, zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme – rodovitna zemlja / humus, pridobivanje mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del, predelava gradbenih odpadkov brez potrebe pridobitve OVD;
 • Potrebna dokumentacija – Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, potrebna pooblastila, evidenčni listi v sistemu IS-odpadki, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Gradbeni odpadki – Kako nastale odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Kaj je polnilo pri graditvi objektov, stranski proizvod, gradbeni proizvod;
 • Pogoji in merila za prenehanje statusa odpadka produktom predelave gradbenih odpadkov;
 • Zadeva, ki prihaja: Zasipanje z odpadki (backfiling) – postopek predelave odpadkov , pri katerem se primerni nenevarni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za namene gradbenih posegov pri urejanju zemeljskega površja;
 • Sprememba zakonodaje v pripravi – Nova uredba o gradbenih odpadkih, o določitvi meril za stranske proizvode in prenehanje statusa odpadka za predelane odpadke mineralnega izvora ter o njihovi uporabi;
 • Razprava in odgovori na vprašanja

11.15 – 11.30 ODMOR

2. del: Vnos zemeljskega izkopa (Ana Ašler): 11.30 do 13.15

 • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelava odpadkov po postopku R10;
 • Kaj je zemeljski izkop;
 • Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa;
 • Spremembe v povezavi z vnosom v tla – dodatne (razširjene) zahteve po opredelitvi tal na zemljišču predvidenega nasipavanja;
 • Izdelava načrta ravnanja z odpadki;
 • Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku R10;
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila;
 • Ostala predpisana ravnanja in izjeme,
 • Razprava in odgovori na vprašanja.

Preverite še izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Ana Ašler

Ana Ašler je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti – smer geologija. Prve delovne izkušnje je kot študentka pridobivala na Zavodu za gradbeništvo, kjer je delovala v okviru Laboratorija za beton, kamen in reciklirane materiale. Leta 2019 se je zaposlila na Eurofins ERICo Slovenija kot vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal v okviru oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave. Odgovorna je za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10, za izdelavo posnetkov stanja tal ter za izdelavo ocen odpadkov.

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, Deltaplan d.o.o. Maribor. Po večletnih operativnih delavnih izkušnjah v velikem gradbenem podjetju od leta 2002 deluje na področju okoljskega inženirstva učinkovitega gospodarjenja z viri. Razvijalec poslovnih modelov krožnega gospodarstva in sodelujoči v načrtovanju in implementaciji ravnanja z ostanki materialov in odpadki od malih podjetniških idej do največjih infrastrukturnih projektov v državi.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.