fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije, pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Praktična pojasnila zakonodaje o predelavi, obdelavi, skladiščenju, oddaji in ravnanju z gradbenimi odpadki, zahteve v zvezi z zemeljskim izkopom in obvezna dokumentacija

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17. Med gradbene odpadke sodi tudi zemeljski izkop, ki je odpadek,sestavljen iz prsti, sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.

Zaradi vzpona gradbeništva v zadnjem letu se je količina gradbenih odpadkov v Sloveniji povečala. Po podatkih SURS se je količina gradbenih odpadkov leta 2023 v primerjavi z letom 2022 povečala za 18%.

Kako ustrezno ravnati s tako velikimi količinami nastalih gradbenih odpadkov v Sloveniji ob mnogih prostorskih, okoljskih in tehničnih omejitvah njihove predelave in želene čim višje stopnje ponovne uporabe je izziv, ki zahteva mnogo znanj, široki pogled in dobro pravočasno načrtovanje.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj na tem področju vas vabimo na strokovni seminar.

Program seminarja

 • Zakonodaja s področja varstva okolja: Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
 • Splošno o ravnanju z odpadki in primerjava z ravnanjem z gradbenimi odpadki
 • Odpadki, ki nastanejo pri gradnji (številke odpadkov)
 • Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov
 • Ravnanje z zemeljskim izkopom, če je neonesnažen ali onesnažen z nevarnimi snovmi
 • Obveznosti pri ravnanju z gradbenimi odpadki (evidenca, načrt, poročanje)
 • Oddajanje gradbenih odpadkov in dokazila ter izjeme
 • Priprava gradbenih odpadkov za ponovno uporabo in obdelava gradbenih odpadkov
 • Stranski proizvod in izguba statusa odpadka
 • Vrste okoljevarstvenih dovoljenj v povezavi z gradbenimi odpadki
 • Vnašanje zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal
 • Pogoji uporabe gradbenega materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo lužiti
 • Obdelava odpadkov v premičnih napravah za obdelavo odpadkov – pogoji, okoljevarstveno dovoljenje
 • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki z vidika gradbenih predpisov
 • Obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev na področju ravnanja z gradbenimi odpadki – investitorja, projektanta, izvajalca gradbenih del, prevoznika, zbiralca ali obdelovalca gradbenih odpadkov
 • Posebnosti in dovoljene izjeme
 • Splošne definicije, kaj je zemeljski izkop
 • Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov
 • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelava odpadkov po postopku R10
 • Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa
 • Zahteve po opredelitvi tal na zemljišču predvidenega vnosa zemljine v tla
 • Dokumentacija, potrebna za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku R10
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila
 • Ostala predpisana ravnanja in izjeme 
 • Primeri dobre prakse
 • Optimizacija pristopa obravnave posegov v tla
 • Razprava in odgovori na vprašanja

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

 • Pomembna izhodišča in informacije za razumevanje problematike;
 • Pojasnila aktualnih zakonodajnih sprememb;
 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Ključna problematika;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc,  Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Odgovore na vprašanja udeležencev na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: [email protected];
 • Pridobljene IZS točke.

Komu je seminar namenjen?

Vsem udeležencem pri gradnji: investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom.

Avtorji

Sabina Šumnik

Sabina Šumnik, univerzitetna diplomirana inženirka kemijskega inženirstva, je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – smer ekološko inženirstvo. Od leta 2019 je zaposlena v podjetju  Eurofins raziskave okolja Slovenija, na področju Odpadki, tla in okoljske raziskave kot vodja projektov. Odgovorna je za preverjanje in izdelavo ocen nevarnih lastnosti odpadkov, ocen odpadkov pred odlaganjem in ocen nevarnih odpadkov pred sežiganjem, ocen vsebnosti nevarnih snovi v lesu, izvajanje nadzora kakovosti digestatov in kontrolne kemične analize odpadkov, ter drugih ocen in karakterizacij (vnos polnila pri gradnji objektov, kakovost trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov …). Aktivnosti izvaja za zbiralce in predelovalce odpadkov ter gradbena, projektantska, industrijska, lesarska, komunalna in druga podjetja. Izdeluje tudi ocene za potrebe izgradnje infrastrukture državnega pomena. Deluje tudi kot vodja kontrolnega organa na področju kontrole dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnih odpadkov v sežigalnici ali napravi za sosežig.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Ana Ašler

Ana Ašler je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti – smer geologija. Prve delovne izkušnje je kot študentka pridobivala na Zavodu za gradbeništvo, kjer je delovala v okviru Laboratorija za beton, kamen in reciklirane materiale. Leta 2019 se je zaposlila na Eurofins raziskave okolja Slovenija kot vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal v okviru oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave. Odgovorna je za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10, za izdelavo ocen stanja tal, za izdelavo posnetkov stanja tal ter tudi za izdelavo ocen odpadkov. Pripravlja ocene za gradbena, projektantska in druga podjetja. Izdeluje tudi ocene za potrebe izgradnje infrastrukture državnega pomena.

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič Polonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Melita Šešerko

 Melita Šešerko, univerzitetna diplomirana agronomka je diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 1998 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov in raziskovalka, kjer je sodelovala na raziskovalnih projektih na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal in okoljskih monitoringov ter na področju nadzora kakovosti biološko razgradljivih odpadkov. Trenutno v okviru podjetja Eurofins raziskave okolja Slovenija deluje na področju Odpadki, tla in okoljske raziskave. Odgovorna je za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10, za izdelavo posnetkov stanja tal ter za izdelavo ocen stanja tal. Opravlja tudi nadzor kakovosti digestatov. Aktivnosti izvaja za gradbena, projektantska in druga podjetja. Izdeluje tudi ocene za potrebe izgradnje infrastrukture državnega pomena.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.