fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljeni zavezanec za izpolnitev obveznosti po ZVO-2 s področja spremljanja stanja in izvajanja monitoringa vod, tal in zraka

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji in preko spleta
Dvodnevni izobraževalni program za upravljavce IED in drugih naprav, zbiralce in predelovalce odpadkov, upravljavce komunalnih in skupnih čistilnih naprav, upravljavce naprav za sežig komunalnih odpadkov, odlagališča odpadkov, komunalna podjetja, centre za ravnanje z odpadki ter večja proizvodna podjetja.

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Nova okoljska zakonodaja zavezancem nalaga stroge zahteve glede spremljanja onesnaženosti tal, voda in zraka, ki jo lahko podjetje povzroči s svojo dejavnostjo. Prav tako so določeni novi roki za izpolnitev obveznosti, pač glede na to, ali se podjetje  ukvarja z zbiranjem, predelavo ali prevozom odpadkov, ali pa gre za večje proizvodno oz. predelovalno podjetje.

Opažamo, da se žal zavezanci v praksi pogosti ne znajdejo in ne vedo, kaj točno zakonodaja od njih zahteva. Zato smo s tem programom povezali strokovnjake, ki se vsakodnevno ukvarjajo z vprašanji in zahtevami zavezancev.

Zagotovo edini specifičen izobraževalni program na našem trgu, ki vam daje odgovore glede zahtev ZVO-2, če s svojo dejavnostjo povzročate onesnaženost voda, tal in zraka!


Vaše obveznosti s področja spremljanja stanja in izvajanja monitoringa vod, tal in zraka določa obsežna in dokaj spreminjajoča se zakonodaja:

 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-2; Uradni list št. 44/22)
 • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS št. 13/21 in 44/22 – ZVO-2)
 • Uredba o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS št. 157/2022 z dne 16.12.2022)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS št. 48/2022 z dne 4.4.2022)
 • Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8.4.2022)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS št. 99/2022 z dne 22.7.2022)
 • …..

Ključna aktualna vprašanja, odgovore na katera je iz zakonodaje le težko razbrati, so:

 • Ali smo zavezanci za izvedbo monitoringa?
 • Kaj potrebujemo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (IED, odpadne vode, R10, zrak)?
 • Kdaj potrebujemo posnetek stanja tal in podzemnih vod?
 • Kakšne so izjeme na področju zahtev glede ravnanja z zemeljskimi izkopi in kako je s časovnimi roki?

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Pridobili boste konkretne odgovore od strokovnjakov iz prakse, kdaj morate izvajati monitoring, kako pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v vašem primeru; v katerih primerih morate izdelati oceno možnosti onesnaženja (OMO) ter izhodiščno poročilo;
 • Bolje boste razumeli obveznosti po ZVO-2 in podzakonskih aktih;
 • Prepričali se boste, kakšne so vaše obveznosti v posameznih primerih – če ste, na primer, upravljavci čistilne naprave ali odlagališča; posebnosti glede premične ali nepremične naprave; če odpadke skladiščite, če želite izvesti vnos  zemeljskega izkopa v tla, če pri vas nastajajo večje količine odpadnih vod in emisije v zrak ter v mnogih drugih primerih;
 • deležni nasvetov iz prakse s strani strokovnjakov, ki se vsak specifično ukvarja z emisijami in monitoringi voda, tal in zraka;
 • pridobili odgovore na vprašaja na izobraževanju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Predavatelji

Polona Druks Gajšek

Diplomirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – smer kemijska tehnologija.  Delovne izkušnje je pridobivala kot vodja projektov na področju odpadnih, podzemnih in površinskih voda, okoljskih monitoringov, pripravo vlog/svetovanje za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za IED zavezance in ostale naprave. Odgovorna je za pripravo dokumentacije za izdelavo izhodiščnih poročil in OMO, programov obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda in posnetka stanja podzemnih voda za IED zavezance, izdelavo programov obratovalnega monitoringa odpadnih voda skladno z BAT zaključki, mnenj o primernosti ponikanja odpadnih voda. Zaposlena je na Eurofins raziskave okolja Slovenija kot svetovalka za okolje.
.
.

Dr. Nives V. Kugonič  

Diplomirala je na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Delovne izkušnje je pridobivala kot vodja projekta na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal za potrebe PVO, izvajanja ocen kakovosti zemeljskih izkopov ter posnetkov stanja tal po postopku R10, izdelave programov obratovalnega monitoringa stanja tal in ničelnega stanja tal za IED zavezance. Zaposlena je na Eurofins ERICo Slovenija kot vodja oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave, hkrati je nosilka pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

.

.

Boštjan Mikuž

Diplomiral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru, smer kemijska tehnologija. Leta 2002 se je zaposlil na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot Samostojni analitik v laboratoriju. Leta 2005 pa se je znotraj podjetja ERICo prezaposlil kot Vodja projekta na področju Emisij snovi v zrak, okoljskih monitoringov in svetovanj. V tem času je pridobil pooblastilo s strani ARSO za izvajanje meritev emisij snovi v zrak in dovoljenje za imisijski monotirng delcev PM10. Med letoma 2014 in 2018 je strokovno vodil področje analitike na vzorcih odpadkov in plinov. Od leta 2018 je vodja strokovnega področja odpadki in plini in Predstavnik vodstva za kakovost v podjetju Eurofins ERICo Slovenija d.o.o, v okviru katerega je tudi področje meritev emisij snovi v zrak.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževalni program je namenjen skrbnikom varstva okolja in strokovnim delavcem v gradbeništvu,  industriji , komunalnih podjetjih in podjetjih s področja ravnanja z odpadi, ki so povzročitelji obremenitve oz. zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, odpadnih voda in emisij v zrak,  in tako (so)odgovorni za obvladovanje prekomernih emisij v vode, v zrak in v tla, nastalih z dejavnostjo podjetja


Vsebina izobraževanja

Predavateljica: Polona Druks Gajšek
Trajanje 9.00 – 12.30

Vsebina:

 • Zakonska podlaga – kdaj je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
 • Obveznosti zavezanca v podjetju – skrbnika varstva okolja
 • Okoljevarstveno dovoljenje (IED dovoljenje) in OMO/izhodiščno poročilo – kdaj ga potrebujemo
 • BAT Zaključki
 • Okoljevarstveno dovoljenje (ostali)
 • Zavezanci za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa
 • Kako preverimo, ali smo res zavezanci
 • Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
  • Zakonske podlage
  • Izvedba meritev – prve meritve in obratovalni monitoring
 • Obratovalni monitoring stanja podzemne vode; Obratovalni monitoring stanja površinske vode
 • Poročanje
 • Ponazoritev parametrov ter kdaj in kako vemo, da smo prekoračili predpisane mejne vrednosti – na primeru
 • Ugotavljanje čezmerne obremenitve okolja na primeru
 • Preverjeni ukrepi za zmanjšanje emisij v vode

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
  • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
  • Čezmejno pošiljanje odpadkov
  • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
  • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • Zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Trajanje: 9.00 -12.30
Lokacija: Ljubljana
Predavatelji: Polona Druks Gajšek, dr. Nives Vrbič Kugonič, Boštjan Mikuž

Vsebina

9.00 – 11.00 1. del: Zahteve na področju tal in zemeljskih izkopov (Polona Druks Gajšek in dr. Nives Vrbič Kugonič):
• IED zavezanci za izdelavo programa obratovalnega monitoringa in posnetka stanja tal
• Okoljevarstveno dovoljenje in kdaj ga potrebujejo IED zavezanci
• Zakonske zahteve za izdelavo programa in posnetka stanja tal
• Izdelava programa obratovalnega monitoringa stanja tal in posnetka stanja tal
• Vrednotenje analiziranih parametrov
• Ukrepi za zmanjšanje in preprečitev onesnaženosti tal
• R10 ravnanje z zemeljskimi izkopi
• Zakonske zahteve v povezavi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov
• Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po R10 – kdaj ga potrebujemo
• Vnos zemeljskega izkopa in posnetki stanja tal
• Vnos umetno pripravljene zemljine
• Vnos polnila pri gradbenih objektih
• Vrednotenje parametrov ter kdaj in kako vemo, da so prekoračene vrednosti

11.00 – 11.30 ODMOR

11.30 – 13.30 2. del: Emisije v zrak (Boštjan Mikuž):
• Zakonodaja na področju emisij snovi v zrak
• Zahteve za premične in nepremične vire onesnaženja
• Zahteve za okoljevarstveno dovoljenje
• Kdo so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij v zrak
• Poslovnik za naprave za čiščenje odpadnih plinov in obratovalni dnevnik
• Prve, občasne in trajne meritve (izvajanje meritev)
• Zahteve za pripravo merilnega mesta
• Ukrepi za zmanjšanje oz. obvladovanje emisij v zrak
• Poročanje o izvedenih meritvah, letno poročanje


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: ZVO-2 in podzakonski akti – zahteve na področju odpadnih, podzemnih in površinskih vod
 • Delavnica na lokaciji: ZVO-2 in podzakonski akti – Zahteve na področju tal in zemeljskih izkopov ter emisije v zrak
 • Dostop do portala oz. priročnika: dostop do portala e-Okolje
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic (če posnetki so)
 • Certifikat oz. potrdilo: Usposobljeni zavezanec za izpolnitev obveznosti po ZVO-2 s področja spremljanja stanja in izvajanja monitoringa vod, tal in zraka

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Odgovori na vprašanja so zagotovljeni med izobraževanjem in tudi po njem.

V okviru izobraževanja prejmete dostop do portala e-Okolje, ki vam zagotavlja:

 • ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji,
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse,
 • pomembna pojasnila okoljske zakonodaje,
 • videoposnetke predavanj.

Pridobite certifikat in 15 točk!

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljeni zavezanec za izpolnitev obveznosti po ZVO-2 s področja spremljanja stanja in izvajanja monitoringa vod, tal in zraka kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.

Je trenutno edini certifikat v Sloveniji, ki dokazuje, da se je udeleženec izobraževal specifično za namene izpolnjevanja zahtev ZVO-2 glede obvladovanja prekomernih emisij v vode, zrak in tla, nastalih z dejavnostjo podjetja.


Priporočila udeležencev izobraževanja

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.« (Meta Blaž, Schenker d.d.)

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.« (Marija Mihalič, Esol d.o.o.)

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« (Mojca Selan, Siliko d.o.o.)


Potek izobraževanja in spletna učilnica

spletna-izobrazevanjaPotek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Okolje se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da portal e-Okolje redno spremljate, saj vsebuje ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji, pomembna pojasnila in odgovore na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od začetka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še več seminarjev na temo – Varnost in zdravje pri delu in Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Strokovni posvet od izvira do pipe

Avtorji

Boštjan Mikuž

Boštjan Mikuž je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru, smer kemijska tehnologija. Leta 2002 se je zaposlil na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot Samostojni analitik v laboratoriju. Leta 2005 pa se je znotraj podjetja ERICo prezaposlil kot Vodja projekta na področju Emisij snovi v zrak, okoljskih monitoringov in svetovanj. V tem času je pridobil pooblastilo s strani ARSO za izvajanje meritev emisij snovi v zrak in dovoljenje za imisijski monotirng delcev PM10. Med letoma 2014 in 2018 je strokovno vodil področje analitike na vzorcih odpadkov in plinov. Od leta 2018 je vodja strokovnega področja odpadki in plini in Predstavnik vodstva za kakovost v podjetju Eurofins ERICo Slovenija d.o.o, v okviru katerega je tudi področje meritev emisij snovi v zrak.

dr. Nives Vrbič Kugonič

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Delovne izkušnje je pridobivala kot vodja projekta na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal za potrebe PVO, izvajanja ocen kakovosti zemeljskih izkopov ter posnetkov stanja tal po postopku R10, izdelave programov obratovalnega monitoringa stanja tal in ničelnega stanja tal za IED zavezance. Zaposlena je na Eurofins ERICo Slovenija kot vodja oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave, hkrati je nosilka pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

Polona Druks Gajšek

Polona Druks Gajšek je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani - smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, od leta 2013 vodi področje odpadnih voda in zraka. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.