Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Vprašanje: Konec septembra 2023 bomo iz Nemčije nabavili sto hladilnikov, ki jih bomo v letu 2024 prodali kupcem v Sloveniji. Zanima nas, kdaj moramo prijaviti dejavnost in kdaj predložiti obračun okoljske dajatve? Odgovor: Zavezanec za plačilo okoljske dajatve, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, vloži prijavo za pričetek opravljanja dejavnosti pred pričetkom opravljanja dejavnosti. To […]

Kdaj program obratovalnega monitoringa

Vprašanje:  Kako vem oziroma se prepričam, da kot upravljavec moram opravljati monitoring odpadnih voda in imeti izdelan program obratovalnega monitoringa? Obrazložitev: V valilnici piščancev se izvaja čiščenje in dezinfekcija talnih in stenskih površin ter tehnološke opreme. Valilnica piščancev ni IED naprava prav tako ne poseduje OVD za druge naprave. Čiščenje ter dezinfekcija se izvajata z […]

Obračun okoljske dajatve glede na lokacijo nastanka odpadne vode

Vprašanje: Ena od dejavnosti gasilcev je tudi razvoz vode,  na primer za polnjenje bazenov, polnjenje individualnih vodnjakov, odvoz na gradbišča za gradbene namene, polnjenje praznih rezervoarjev za izvajalca javne službe itd. Hidrant, iz katerega polnijo cisterno, se nahaja v eni občini. Gasilski dom je priklopljen na javno kanalizacijo in plačujejo nižjo takso. Vsem strankam pošljejo […]

Finančno jamstvo kot obveza pri povzročiteljih obremenitve

Vprašanje: Ali mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo pri opravljanju svoje dejavnosti in tudi po prenehanju obratovanja? Odgovor:  V 175. Členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) je določeno, da Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju svoje […]

Obveza dobavitelja do prevzema embalaže pri kupcu

Vprašanje: So dobavitelji dolžni prevzemati nazaj samo zunanjo embalažo ali tudi prazno embalažo (npr. prazne steklenice, kjer so bila zdravila)? Odgovor: V skladu s 27. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22) mora distributer (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s […]

Prazni sodi na paleti z lovilcem odpadnih olj

Vprašanje: V našem podjetju imamo nevarne odpadke: odpadna mineralna neklorirana motorna olja (13 02 05*) in odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila (08 01 11* in mulji 08 01 13*) ter potem njihova prazna, a onesnažena embalaža (15 01 10*). Morajo biti prazni sodi/embalaža od olj, barv na paleti z lovilcem? Vsi nevarni […]

Skladnost zemljišča s prostorskimi akti lokalne skupnosti

Vprašanje: Ali mora biti zemljišče, za katerega izkazujemo lastništvo, skladno (po rabi) tudi s prostorskimi akti lokalne skupnosti ali je za pričakovati, da bo iz tega naslova potrebno izdelati OPPN?   Odgovor:  6.1   točka 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) določa, da je  upravljavec povzročitelj obremenitve okolja, ki ima napravo ali […]

Uradno pooblastilo odgovorne osebe za ravnanje z odpadki

Vprašanje: V javni ustanovi sem odgovorna za področje ravnanja z odpadki. Smo izvirni povzročitelji odpadkov. Ali je v tem primeru znotraj ustanove potrebno pripraviti uradno pooblastilo odgovorne osebe za ravnanje z odpadki – obstaja za to pravna podlaga? Ali je dovolj, da je ta del le zapisan v Načrtu gospodarjenja z odpadki? Odgovor: Uradno pooblastilo […]

Zajem požarnih voda

Vprašanje: Kako lahko zagotovimo zajem požarnih voda?  Ali je na tem mestu potrebno imeti zadrževalne požarne bazene? Ali se lahko na kakšne drug način zagotavlja zajem požarnih vod – npr. višina robnikov okrog podjetje in preprečitev možnosti izliva preko meteorne kanalizacije? Odgovor:  Pri načrtovanju zajema požarne vode (ZPV) se upošteva stopnja nevarnosti skladiščenega materiala in […]

Ukrepi za požarno varnost v načrtu gospodarjenja z odpadki

Vprašanje: Je za dodatno točko v Načrtu gospodarjenja z odpadki  (8. Opis ukrepov in nalog , povezanih z varstvom pred požarom pri ravnanju z odpadki)  dovolj, da se  navede povezavo do Požarnega reda, kjer so določeni Ukrepi za preprečitev nevarnosti vžiga gorljivih odpadkov? Odgovor: V 8. točki Načrta gospodarjenja z odpadki – Opis ukrepov in […]