Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašalnik se izpolnjuje tako, da se odgovarja na vprašanja z »DA« ali »NE«. V primeru odgovora »NE« nas preglednica poduči o nadaljnjem ravnanju.   VRSTA ZAHTEVE DA NE     NADALJNJE RAVNANJE 1. DODELITEV KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILK   Ali smo vsem odpadkom iz zdravstva dodelili klasifikacijske številke?     Dodeliti številke odpadkom iz zdravstva   Ali smo […]

Za izpolnjevanje obveznosti ravnanja z ostalimi odpadki je treba: odpadke identificirati in dodeliti klasifikacijske številke odpadke označiti v skladu z zakonodajo ločeno zbirati odpadke skladiščiti na predpisan način odpadke oddati ali prepustiti v nadaljnje ravnanje voditi evidenco izdelati načrt gospodarjenja z odpadki letno poročati Opozorilo:  Poleg zahtev po Uredbi o odpadkih je treba upoštevati tudi […]

Odpadna zdravila so neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil. Neuporabna zdravila so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo, ki so bila dana v promet, vendar jih je treba zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih razlogov. Ostanki zdravil so zdravila, […]

Vodenje evidence Povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov iz zdravstva v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov, tako da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Če nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer se stalno izvaja dejavnost, je treba voditi evidence o nastajanju odpadkov ločeno po kraju nastanka odpadkov. Načrt gospodarjenja z […]

Ločeno zbiranje odpadkov iz zdravstva Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov. Za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov, zato je treba te odpadke […]

Za ravnanje z odpadki iz zdravstva se uporablja Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08). V primeru ravnanja z odpadnimi zdravili se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, to je Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni […]

Odpadkom, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti zdravstva, moramo dodeliti klasifikacijske številke. Posamezne odpadke uvrstimo v klasifikacijski seznam odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES. Odpadki iz zdravstva in veterinarstva so glede na dejavnost oz. vir odpadka v glavni skupini 18. Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja […]

Pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, torej pri ravnanju z odpadki iz zdravstva, nastajajo naslednji odpadki: KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 18 .. .. 18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 18 01 02 Deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo […]

V Uradnem listu št. 132 je bila 14. oktobra 2022 objavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba SUP), ki velja od 29. 10. 2022. Kaj je namen uredbe? Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in na zdravje ljudi ali živali ter spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi […]

Izrabljena vozila

Glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20) je vozilo: katero koli vozilo, uvrščeno v kategorijo M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži, brez vključenega vozniškega sedeža) v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil, katero koli vozilo, uvrščeno v kategorijo N1 […]