Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Dodelitev številke in označitev odpadka

Odpadkom, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti zdravstva, moramo dodeliti klasifikacijske številke. Posamezne odpadke uvrstimo v klasifikacijski seznam odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES. Odpadki iz zdravstva in veterinarstva so glede na dejavnost oz. vir odpadka v glavni skupini 18. Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja […]

Kaj spada med odpadke v zdravstvu

Pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, torej pri ravnanju z odpadki iz zdravstva, nastajajo naslednji odpadki: KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 18 .. .. 18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 18 01 02 Deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo […]

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje – SUP Uredba

V Uradnem listu št. 132 je bila 14. oktobra 2022 objavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba SUP), ki velja od 29. 10. 2022. Kaj je namen uredbe? Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in na zdravje ljudi ali živali ter spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi […]

Izrabljena vozila

Glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20) je vozilo: katero koli vozilo, uvrščeno v kategorijo M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži, brez vključenega vozniškega sedeža) v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil, katero koli vozilo, uvrščeno v kategorijo N1 […]

Določitev številke odpadku

Definicije: Po Zakonu o varstvu okolja(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20): Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik […]

Primer določitve številke odpadkov pri proizvodnji lesnih izdelkov

Pri proizvodnji lesnih izdelkov nastajajo odpadki iz poglavja 03 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, celuloze, papirja ter kartona in lepenke), podskupine 03 01 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva) kot žagovina, odrezki … Nastajajo pa tudi odpadna barva in laki in ostanki razredčil, odpadna embalaža. 03 01 Odpadki […]