Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Določitev številke odpadku

Definicije: Po Zakonu o varstvu okolja(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20): Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik […]

Primer določitve številke odpadkov pri proizvodnji lesnih izdelkov

Pri proizvodnji lesnih izdelkov nastajajo odpadki iz poglavja 03 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, celuloze, papirja ter kartona in lepenke), podskupine 03 01 (odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva) kot žagovina, odrezki … Nastajajo pa tudi odpadna barva in laki in ostanki razredčil, odpadna embalaža. 03 01 Odpadki […]

Spremembe na področju ravnanja z odpadki po ZVO-2

Za zagotavljanje varstva okolja in varstva ljudi je treba pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi izvajati ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki. Z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti je treba omogočiti prehod na krožno gospodarstvo. To pomeni, da je treba preprečevati […]

Primer določitve številke plastični embalaži

Embalaža se nahaja po viru nastanka v 15. skupini (Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedena drugje). V 15. skupini sta možni dve podskupini: 15 01 (Embalaža vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) in 15 02 (Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila). Mi […]

Dodelitev številke odpadku – nenevarni in nevarni odpadki

Odpadki so lahko: ABSOLUTNO NENEVARNI ALI NEVARNI ODPADKI: kadar ni dvoma, da gre za nenevarne ali nevarne odpadke – absolutno nenevarni odpadki (ANN) Odpadki, ki se jim dodeli oznako odpadka za absolutno nenevarne odpadke, ne morejo biti uvrščeni med alternativne oznake odpadka za nevarne odpadke in se jih razvrsti kot nenevarne brez nadaljnjega razvrščanja. Kadar […]

Postopek določitve številke odpadku

Seznam odpadkov: Seznam odpadkov je ključni dokument za razvrščanje odpadkov. Razvrstitev v skladu s seznamom odpadkov pomeni, da se vsak odpadek razvrsti s šestmestno številko. V seznamu odpadkov so odpadki razvrščeni v poglavja, podpoglavja in oznake odpadkov. Oznake odpadkov na seznamu odpadkov je mogoče razvrstiti v oznake odpadkov za »absolutno« nevarne ali nenevarne odpadke in […]