Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Kako vemo, da je blago, ki ga namenimo prevažati, nevarno? Odgovor: Nevarno blago so snovi in predmeti, ki jih po ADR ni dovoljeno prevažati ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR. Če ima blago UN-označbo, ki ji sledi štirimestno število, je to blago nevarno za prevoz. UNxxxx je identifikacijska […]

Od julija do sredine oktobra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih […]

17. oktobra 2023 se začne uporabljati Uredba Komisije (EU) 2023/2055 o mikroplastiki. Glede na to, da se v zvezi z določenimi skupinami mikroplastike pojavljajo številna vprašanja, predvsem glede prepovedi uporabe bleščic, podajamo dodatno obrazložitev. Omejitev prometa in uporabe, ki se začne uporabljati 17. oktobra 2023, se nanaša na plastične bleščice kot take (v razsutem stanju) […]

Vprašanje: Dobavitelj v varnostnem listu za zmes ni navedel standardov za osebno varovalno opremo. Ali lahko zahtevamo od dobavitelja, da v točki 8.2 navede standarde za osebno varovalno opremo, ali moramo to narediti sami?  Odgovor: Uredba REACH v Prilogi II jasno navaja: Ob upoštevanju Direktive Sveta 89/686/EGS (1) in s sklicevanjem na ustrezne standarde CEN […]

Vprašanje: Kdaj snov uvrščamo med endokrine motilce?    Odgovor:  Snov uvrščamo med endokrine motilce, če izpolnjuje vsa naslednja merila: a) ima škodljiv učinek na nedotaknjen organizem ali njegovo potomstvo ali netarčne organizme. Škodljiv učinek je sprememba morfologije (zgradbi in obliki organizma), fiziologije (življenjskih procesov), rasti, razvoja, razmnoževanja ali življenjske dobe organizma, sistema ali (pod)populacije, ki […]

Prijava kemikalije za lastno uporabo

Vprašanje: Ali je treba kemikalije, ki jih za lastno uporabo vnesemo iz EU, prijaviti? Odgovor: Vsako nevarno kemikalijo, ki se vnese v Slovenijo, je treba prijaviti v informacijski sistem za kemikalije (ISK) pri Uradu RS za kemikalije. Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v RS ali vnaša […]

Označevanje dodatnih alergenov v kozmetiki

Uredba (ES) št. 2023/1545 uvaja obvezno označevanje dodatnih dišavnih alergenov v kozmetiki. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba (EU) št. 2023/1545, ki določa navajanje dodatnih dišavnih alergenov na seznamu sestavin na embalaži kozmetičnega izdelka. Novi vnosi v Prilogo III (seznam omejenih sestavin) k Uredbi (ES) št. 1223/2009 uvajajo obvezno označevanje dodatnih dišavnih alergenov, če njihova koncentracija […]

Rok za predložitev informacij za zmesi samo za industrijsko uporabo (1. januar 2024)

Uvozniki in nadaljnji uporabniki zmesi samo za industrijsko uporabo bodo morali od 1. januarja 2024 za vse omenjene zmesi, ki jih bodo dali v promet, predložiti informacije v skladu s 45. členom Uredbe o razvrščanju pakiranju in označevanju kemikalij (angleško Classification, Labelling and Packaging – CLP ) in prilogo VIII k navedeni uredbi. Vsi zavezanci […]

Omnibus VI: sestavine prepovedane v kozmetiki od 1. decembra 2023

Uredba EU št. 2023/1490 prinaša prepoved sestavin za uporabo v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2023/1490 (Omnibus VI), ki dodaja snovi, ki so bile razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) z Delegirano uredbo (EU) št. 2022/692 na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) k Uredbi ES št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. […]