Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Na območju naprave imamo 3 vrtine, globlje od 100m, in že izvajamo monitoringe podzemne vode (koncesija)- je potrebno izvajati dodatni monitoring podzemne vode? Odgovor: Vrtine določi pooblaščenec za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode na   podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09, 53/15 in 130/21) in sicer  jih določita v sodelovanju  strokovnjak […]

Vprašanje: S pitno vodo se oskrbujemo iz zasebnega vodovoda. Prosimo za pojasnila glede načina obračunavanja okoljske dajatve v primeru oskrbe iz zasebnega vodovoda oziroma v okviru lastne oskrbe. Odgovor: Način obračunavanja okoljske dajatve je enak kot pri oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovoda. Uredba o okoljski dajatvi določa, da je seštevek enot obremenitve (EO) […]

Vprašanje: Kdaj zavezancu izhodiščnega poročila ni treba pripraviti?   Odgovor:  Uredba IED2 – 12. člen 1.Naprava je na območju, ki ima slabo prepustne in enotne geotehnične lastnosti na površini in v podtalju (kraško območje izključeno) ali podzemna voda na globini > 30 m. Potrebna je hidrogeološka raziskava. 2.Površine notranjosti objektov naprave in zunanja okolica objektov […]

Vprašanje: Od drugega trgovca z gorivi smo aprila 2020 nabavili 25.000 litrov kurilnega olja. Trgovec mi je na računu obračunal tudi okoljsko dajatev. Omenjeno gorivo sem 17. maja 2020 prodal in dostavil kupcu v Avstrijo. Ali sem upravičen do vračila okoljske dajatve in kakšen je postopek vračila?     Odgovor: V omenjenem primeru ste upravičeni […]

Vprašanje: Odpadne lese palete nam je odvažala embalažna družba pod klasifikacijsko številko 15 01 03 in smo seveda plačali odvoz ter prejeli evidenčni list Sedaj le-te en del (tudi poškodovane) prodajamo – izstavimo račun in prejmemo evidenčni list; vendar pod klasifikacijsko številko 17 02 01   Ali je po vaše ta klasifikacijska številka pravilna? Odgovor: […]

Vprašanje: Ali obstaja izjema oddaje zemeljskega izkopa brez evidenčnega lista (obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov)? Odgovor: Za oddani zemeljski izkop se na splošno s strani prevzemnika pridobi evidenčni list, kadar se le ta oddaja pooblaščenemu prevzemniku takega odpadka (zbiralcu oz. predelovalcu odpadkov z izdanim potrdilom ali okoljevarstvenim dovoljenjem MOP-a). Izjeme za uporabo zemeljskega izkopa brez […]

Vprašanje: Naše podjetje ima OVD po 82.členu ZVO-1, odpadke oddajamo (nismo ne zbiralec ne predelovalec odpadkov). Ali moramo določiti skrbnika varstva okolja? Katere so potem po novem ZVO-2 naše obveznosti? Imamo pogodbo z DROE, Embakom. Odgovor: V skladu z 278. Členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) se okoljevarstvena dovoljenja za druge […]

Vprašanje: Smo računovodski servis. V letu 2022 bomo iz tujine nabavili petnajst prenosnih računalnikov, ki so na seznamu električne in elektronske opreme, za katero se plačuje okoljska dajatev. Zanima nas, ali bomo morali prijaviti dejavnost in predložiti obračun okoljske dajatve? Odgovor: Okoljske dajatve ne obračuna in ne plača proizvajalec in pridobitelj EE-opreme za EE opremo, […]

Vprašanje: Kako postopamo, če želimo zapreti odlagališče odpadkov? Odgovor: Dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov: Upravljavec odlagališča odpadkov, ki namerava odstraniti odlagališče odpadkov, mora za to pridobiti dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov. Ministrstvo pošlje dovoljenje ali odločbo o njegovi spremembi tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je odlagališče odpadkov. Upravljavec odlagališča odpadkov pisno obvesti […]

Vprašanje: Kot pridobitelja embaliranega blaga nas zanima, ali lahko vodimo evidence po pridobljenih količinah embalaže v embaliranem blagu in ne po prodaji blaga. Vodenje evidenc na takšen način se nam zdi lažje.   Odgovor: Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je: embalirano blago (embalirano v RS, pridobljeno iz druge države članice EU ali uvoženo […]