Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

V četrtek, 24. novembra 2022, smo v hotelu Austria Trend v Ljubljani uspešno izpeljali že 13. strokovno konferenco Okolje in odpadki 2022. V okviru konference je potekala razprava o zakonodajnih spremembah in aktualnih krožnih poslovnih praksah, ki so aktualne za člane SRIP – Krožno gospodarstvo ter je potekala okrogla miza na temo  energetska izraba odpadkov  […]

Nadzor je bil opravljen pri trinajstih izvajalcih, ki imajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD), da na območjih kamnolomov in gramoznic vršijo predelavo odpadkov. V petih primerih kršitve niso bile ugotovljene, v šestih so inšpektorji ugotovili kršitve oziroma neskladnosti, dva postopka pa še nista zaključena. Akcija se je izvedla pri trinajstih zavezancih, ki na območjih kamnolomov in […]

Ena temeljnih nalog izvajalcev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (IJS) je zagotavljanje okolju in ljudem neškodljivega ravnanja z odpadki. Komunalno odpadno embalažo (KOE) morajo IJS prepuščati družbam za ravnanje z odpadki (DROE). Te jo morajo prevzemati v deležih, ki jih določi vlada, a že vrsto let prevzemajo samo del KOE, ki jo od gospodinjstev […]

Vlada je septembra letos sprejela uredbo, ki se nanaša na spremembo metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Z vidika usklajenega ravnanja nova metodologija sledi cilju, da se deleži obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) čim bolj izravnajo s pogodbenimi obveznostmi tekočega koledarskega leta. Glede na kritične odzive posameznih DROE, Ministrstvo za okolje in prostor […]

Vprašanje:  Kako je z izdelavo varnostnega lista v primeru kemikalije, uvožene iz Kitajske?   Odgovor: Varnostni list mora izdelati  oseba, ki da prvi kemikalijo na trg v Republiki Sloveniji. Če pa tako kemikalijo uvozi oseba iz Nemčije, mora le-ta zagotoviti varnostni list v slovenščini. (Odgovor prirejen po predavanju g. Zorana Bučaliča dne 18.10.2022 na temo […]

Kar 40% odstotkov odpadne plastike predstavlja embalaža. Eden od izzivov živilskega sektorja je, kako nadomestiti plastično embalažo. Znanstveniki in raziskovalci razvijajo inovativne koncepte, po katerih bi bila embalaža za živila topna v vodi oziroma užitna. “Mi hočemo iti ven iz teh okvirjev, zato poskušamo uporabiti naravne vire, kot so naravni biopolimeri, kot so celuloza, škrob in podobni polisaharidi, ki […]

Po ZVO-1 je bil to pooblaščenec za varstvo okolja (30. člen) in je bil predpisan za obratovanje naprave, v katerih se je opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega ali za obrat. Po ZVO-2 (66. člen) velja: Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega zakona ali za […]

Ministrstvo za okolje in prostor posodobilo obrazec IED vloge s pripadajočimi tabelami

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2) v 110., 119. in 120. členu v povezavi s še nekaterimi členi zakona določa vsebino vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja. Natančneje je vsebina vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja določena v 21. In 22. členu Uredbe o vrsti […]