Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Naši avtorji

Seznam avtorjev

 • Je leta 1995 diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (ekonomist), leta 2004 pa je diplomiral na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, sedaj zaključuje magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Od leta 1997 zaposlen na Carinski upravi RS in sicer do leta 2004 v CU Celje, na področju carinjenja blaga. Trenutno zaposlen kot višji svetovalec na Generalnem carinskem uradu. Pri svojem delu se predvsem ukvarja z okoljskimi dajatvami, za katere pobiranje je pristojna CU RS.

 • Je inž. varstva okolja in komunale. Z okoljevarstveno tematiko in urejanjem okolja se je ukvarjala že na ravni lokalnih skupnosti kot strokovna sodelavka na oddelku za okolje in prostor. Od leta 2007 je zaposlena v podjetju ZEOS, d.o.o., kjer je zadolžena za izvajanje skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami. Poleg izvajanja in nadzorovanja sistemov skupnih načrtov, pridobivanja dovoljenj, poročanja ter optimiranja teh sistemov skrbi tudi za nemoteno operativno izvajanje zbiranja in ravnanja z navedenimi vrstami odpadkov.

 • Andreja Kranjc, univ.dipl.inž. kemijsk. tehnolog. Vodja oddelka za certificiranje pri podjetju TÜV SÜD Sava. Vodilna presojevalka sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 in sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 pri certifikacijskem organu TÜV SÜD Management service ter presojevalka sistemov za družbeno odgovornost pri certifikacijskem organu TÜV SÜD India. Kot presojevalka ima več kot 15 letne izkušnje, pri tem je bila na več kot 500 presojah v različnih državah sveta.

 • Bela Šiftar je inženir strojništva, diplomiral je na TF Maribor, smer Energetika, leta 1988. Najprej je bil zaposlen v montažnem podjetju IM, nato pa je bil soustanovitelj lastnega podjetja. Z nevarnim blagom in prevozi na tem področju se ukvarja že od leta 1992, od leta 2010 je aktiven na področju svetovanja pri teh prevozih. Je svetovalec za prevoz nevarnega blaga v več podjetjih z dejavnostjo: proizvodnje, prodaje, prevozov in trgovine.

 • Boštjan Šimenc je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

 • Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., s področjem okolja in odpadki se ukvarja od oktobra 1996, ko se je zaposlil v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. kot tehnični vodja, pred tem je bil zaposlen v Mariborski livarni Maribor. Prvi projekt je bil uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Sodeloval je pri pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije mehansko-biološke obdelave ter avtomatizacije sortiranja odpadkov. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje. V času, ko je še bil zaposlen v Snagi, je aktivno sodeloval pri vsebini in oblikovanju cen in cenikov s področja izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki, od koder so mu poznane zahteve in zadrege aktualne zadevne zakonodaje. Sedaj je samozaposlen in se ukvarja s storitvami in svetovanjem na področju ravnanja z odpadki, pridobivanja okoljskih dovoljenj, sodeluje v različnih okoljskih projektih ter še vedno predava kot predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala.

 • Vodja Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale na Zavodu za gradbeništvu Slovenije.

 • Dr. Damjan Balabanič je doktoriral na področju okoljskih znanosti, del doktorata je naredil na sloviti španski Univerzi Complutense (Complutense University of Madrid). Za svoje doktorsko delo je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije (ZPPPI) in bil nominiran za 13th Royal International Research Award of Iran Royal Institute. Dr. Balabanič svoje bogato znanje s področja varovanja okolja ter ravnanja z odpadki prenaša na študente. Dr. Damjan Balabanič je avtor več izvirnih znanstvenih člankov, ki so objavljeni tudi v visoko citiranih revijah. Svoje raziskovalno delo predstavlja tako na mednarodnih, kot tudi na nacionalnih in regijskih konferencah.

 • Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih mednarodnih konferencah s področja atmosferske kemije in s področja kromatografije, sodeloval v bilateralnih projektih s partnerji iz Avstrije in ZDA ter svoje znanje izpopolnjeval tudi na večmesečnih obiskih v tujini (Nemčija, Poljska). Leta 2005 se je zaposlil kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD - Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja, predvsem meritve kakovosti zraka (meritve emisij in imisij, meritve kemičnih snovi v delovnem okolju in bivalnem okolju,…). V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

 • Dr. Mojca Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 25 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja. Je strokovnjakinja za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne projekte iz omenjenega področja, aktivno pa sodeluje tudi pri številnih objavah znanstvenih člankov. Od leta 2018 je izbrana strokovnjakinja za okoljsko oceno tveganja v enem izmed znanstvenih odborov na Evropski agenciji za varno hrano (EFSA). Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.

 • Dr. Mojca Loncnar, univ.dipl.kem, 15 letne delovne izkušnje na področju raziskav izluževanja odpadnih materialov in krožnega gospodarstva. Vodstvene izkušnje z raziskav in razvoja jekel, tehnologij in sekundarnih surovin. Notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter kemijskih preiskuševalnih laboratorjev. Dolgoletne izkušnje pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz centraliziranih in decentraliziranih programov Evropske unije. Trenutno aktivno sodeluje na projektih s področja digitalizacije, pametnih energetskih skupnosti in uporabe sekundarnih surovin. Avtorica več mednarodnih publikacij, vključno z izvirnimi znanstvenimi članki in objavljenimi prispevki znanstvenih konferenc. Članica upravnega odbora SRIP-a Krožno gospodarstvo.

 • Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10 ter izdelavo posnetkov stanja tal.

 • Diplomirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za zdravje, okolje in hrano, na Centru za okolje in zdravje Maribor, v oddelku Tehnologije okolja, kjer vodi dejavnost Odpadki z laboratorijem za odpadne snovi. Področja, s katerimi se aktivno znanstveno in strokovno ukvarja, predstavljajo monitoringe vplivov odlagališč in drugih potencialnih virov onesnaževanja na okolje in ocene odpadkov za različne namen uporabe in odstranjevanja. V okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo sodeluje v tehničnem odboru za odpadke in tehničnem odboru za kakovost tal.

 • Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.

 • Jožef Ožvatič se je leta 1994 zaposlil na Republiški postaji prometne policije, kjer je bila glavna prioriteta delo na kršitvah cestno-prometnih predpisov tovornih vozil, med drugim posebej ADR prevozov. Januarja 2004 je opravil izpit za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Tako je združil znanje, ki ga je pridobil na prometni policiji, in strokovno znanje, ki zahteva delo na področju ADR. Za več podjetij opravlja delo varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, za njih pripravlja potrebne evidence in izvaja izredne prevoze.

 • Mag. Alja Livio Torkhani, magister bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje z Inštitutom za razvoj igrač.

 • Je namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.

 • Mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki. Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

 • Rok Poklukar je magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani, zaposlen pa je v Odvetniški družbi Neffat. Rok svetuje in nudi pravno podporo strankam zlasti na področju gospodarskega prava, delovnega prava, nepremičninskega prava in prava javnih naročil. Ima tudi izkušnje na področju insolvenčnega ter športnega prava (pripravništvo na Olimpijskem komiteju Slovenije), mednarodne izkušnje pa je pridobil s stažiranjem v pisarni Varuha človekovih pravic na Posebnem sodišču za Kosovo v Haagu (Nizozemska). Navdušujeta ga zlasti športno in energetsko pravo.

 • Mariboru in leta 2005 magistrski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (zdaj Agencija RS za okolje) in tam vodila Sektor za kakovost zraka. Njeno delo je obsegalo predvsem vodenje merilne mreže kakovosti zraka, uvajanje novih meritev, sodelovanje pri strokovnih stališčih glede zakonodaje v zvezi s kakovostjo zraka, sodelovanje v mednarodnih javnih simpozijih ter delo na področju EU v Bruslju. Poleg domačih projektov je bila vodja dveh mednarodnih projektov, ki ju je agencija prijavila in sta bila uspešno izvedena. Med letoma 2014 in 2019 je bila generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu RS za okolje in prostor, od junija 2022 pa je na tem direktoratu zaposlena kot v. d. generalnega direktorja. Kot svoje strokovne kompetence lahko našteje: dobro poznavanje procesa kontrole (izkušnje z notranjim in zunanjim presojanjem sistemov ISO 9001 in ISO 17025 – pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Objavila je kar nekaj strokovnih člankov in sodelovala v različnih publikacijah v zvezi z okoljem. Med glavna vodila uvršča timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembna sta ji učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovitost v delovnem okolju. Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih ... Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.

 • Je magistrirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru na MBA študiju s temo Finančni vidiki naložb v komunalni dejavnosti. Več kot 20 let je bila zaposlena v komunalnem podjetju, ki se ukvarja z različnimi dejavnostmi gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugim tudi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja. Odgovorna je bila za področje financ in računovodstva. Sedaj je zaposlena kot svetovalka direktorja javnega podjetja Mariborski vodovod d.d. Je avtorica znanstvenih člankov ter nosilka in predavateljica predmetov s področja financ in računovodstva na Doba Fakulteti in Doba Višji strokovni šoli, ter predmeta Okoljske dajatve in financiranje na višješolskem študijskem programu »Varstvo okolja in komunala«. Bila je mentorica številnim diplomantom. Je predsednica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev v Mariboru ter članica upravnega odbora Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

 • Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse.

 • Mirko Šprinzer, inž.gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva.

 • Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 • Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

 • SIMONA ROŠKAR je magistra poslovnih ved, svetovalka, podjetnica in trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Ima slovenski in mednarodni certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, v vlogi predavateljice pa širi znanja in izkušnje posameznikom, ki se usposabljajo za Vodjo in Stratega/injo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v okviru IRDO Akademije. V zadnjih dveh letih je delala kot revizorka certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in skozi proces pridobivanja pristopnega certifikata vodila 15 slovenskih podjetij iz različnih panog in sektorjev. V Novi KBM, kjer je 11 let nabirala izkušnje, je kot svetovalka za komuniciranje in trajnostni razvoj od leta 2015 vzpostavljala sistem trajnostnega upravljanja in poročanja. Štiri leta je vodila proces priprave trajnostnega poročila, po poklicni osamosvojitvi v letu 2018 pa pri tem pomaga tudi drugim podjetjem. V letu 2021 se je pri organizaciji GRI usposobila za strokovnjakinjo za poročanje po GRI standardih, pri trajnostnem poročanju in trajnostnih projektih je pomagala manjšim in večjim slovenskim podjetjem.

 • Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak d.o.o. . Pred tem je bil svetovalec Uprave za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in proizvodnjo v Mercator d.d. . Bil je tudi predsednik komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko evropskega združenja Eurocommerce ter član Komisije za embalažo na ministrstvu za okolje in prostor. Srečko Bukovec je diplomiral iz mednarodnih ekonomskih odnosov in ekonomije narodnega gospodarstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot raziskovalec na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani. Po zaposlitvi v Poslovnem sistemu Mercator je deloval na vodstvenih delovnih mestih na področju zunanje trgovine, podjetij v tujini, trgovine na debelo, franšizinga, nabave netrgovskega blaga in storitev ter vodil številne razvojne projekte. Je član Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije.