Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Nepravilno ravnanje z odpadki, pretirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev in prekomerna pozidava poslabšujejo stanje tal

Tla so naš zaveznik v skrbi za zdravje in prehransko varnost. S shranjevanjem ogljika blažijo podnebne spremembe in imajo ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti ekosistemskih storitev.

Tla so bistven del okolja in enako pomembna kot zrak in voda. Ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo, so:
• izkoriščenje za oskrbo s hrano, krmo, biomaso in surovinami;
• zadržujejo, filtrirajo in nevtralizirajo onesnaževala;
• pripomorejo k uravnavanju škodljivcev in prenašanju bolezni;
• v organsko snov v tleh vežejo atmosferski ogljik;
• ponor toplogrednih plinov in omogočajo kroženje ogljika;
• sodelujejo v procesih kroženja hranil in pripomorejo k omilitvi poplav;
• omogočajo življenjski prostor ljudem in drugim organizmom;
• vir nekaterih zdravil in genskih virov;
• temelj za številne človekove dejavnosti, zadovoljevanje njegovih življenjskih in kulturnih potreb.

Žal so tudi ona izpostavljena degradacijskim procesom. Zaradi njih delno ali v celoti izgubijo sposobnost zagotavljanja ekosistemskih storitev.

Degradacijski procesi so med drugim: onesnaženje,  pozidava oziroma prekrivanje z neprepustnimi materiali, zmanjšanje biotske raznovrstnosti, erozija,  zmanjšanje vsebnosti organskih snovi, poplave idr.

Dejavnosti, ki lahko povzročijo degradacijske procese tal in pogosto tudi nepovratno uničenje tal, pa so: industrija, energetika/rudarstvo, gradbeništvo, prometna infrastruktura, kmetijstvo, nepravilno ravnanje z odpadki, krčenje gozdov idr.

Onesnaženost tal v Sloveniji spremljamo preko kazalca okolja »Onesnaževala v tleh«.

Tla v Sloveniji niso močno onesnažena, razen nekaterih izjem: območja Jesenic, Idrije, Celjske kotline in Zgornje Mežiške doline.

Leta 2021 smo v Sloveniji pripravili Program monitoringa kakovosti tal. Omogočal bo nadaljnjo pridobitev zanesljivih podatkov o stopnji onesnaženosti ter spremembah in posledicah različne rabe tal.

V letu 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor ustanovilo Slovensko partnerstvo za tla. Njegov namen je ozaveščanje širše javnosti in vzpostavitev platforme za prenos pridobljenih znanj in informacij o tleh.

Ravnanje, s katerim varujemo tla

Odpadkov ne odlagajmo/izlivajmo na/v tla – ločujmo jih in odložimo v primerne zabojnike ali jih odpeljimo v zbirne centre.

Na vrtovih, njivah in drugih kmetijskih površinah ne gnojimo prekomerno, tla zastrimo tudi pozimi, saj je snežna odeja po nižinah vedno bolj redka

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajmo zmerno, upoštevajmo navodila in opozorila.

Natančneje smo področje tal in površja predstavili v šestem poglavju (na straneh 111–136) Poročila o okolju v Sloveniji 2022 (92,5 MB).

Vir: Ravnanje s tlemi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja