Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Nadzor komunalnih in industrijskih čistilnih naprav

Inšpektorat za okolje in prostor je letos izvedel akcijo nadzorov komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo v okolje industrijske odpadne vode, pri katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje, pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod na iztoku naprav ugotovila preseganje predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode ali druge nepravilnosti.

Nadzor komunalnih čistilnih naprav

Po podatkih ARSO v Sloveniji deluje 559 komunalnih čistilnih naprav (KČN). Akcija je obsegala nadzor 206 KČN, pri katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ugotovila čezmerno obremenjevale okolja na podlagi pregledov obratovalnih monitoringov (OM) za leto 2021.

V podrobnejšem pregledu se je pokazalo, da je poleg nepravilnosti zaradi preseganja predpisanih vrednosti, veliko nepravilnosti, ki izvirajo iz napačnega izvajanja obratovalnega monitoringa, ki pa jih v inšpekcijskem postopku ne moremo vedno učinkovito odpraviti. V tem primeru je v veliko pomoč ARSO, ki izvaja preverjanje kakovosti izvajanja OM in  s tem preizkuša strokovno usposobljenost izvajalcev monitoringa, analizira poročila o izvajanju monitoringa in izvaja naključne meritve parametrov monitoringa in primerja rezultate s podatki iz poročil o monitoringu. V primeru kršitev lahko ARSO tudi odvzame pooblastila za izvajanje monitoringa ter izvajalca izbriše iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.

 

Število KČN, ki obremenjujejo okolje se je v zadnjih petih letih znatno zmanjšalo

V obdobju med leti 2018 in 2021 se je število KČN, ki na iztoku iz naprave presegajo predpisane mejne vrednosti onesnaževal v odpadni vodi (po podatkih OM), zmanjšalo za več kot četrtino glede na prejšnja leta (2016, 2017). V povprečju je v obdobju zadnjih štirih let, za katera smo prejeli prijave ARSO, manj kot deset odstotkov vseh KČN presegalo mejne vrednost merjenih parametrov onesnaženosti v odpadni vodi (46 naprav).

  • V obdobju med leti 2016 in 2021 so bile pri 283 oziroma polovici vseh delujočih čistilnih naprav KČN, pri pregledu OM, vsaj enkrat ugotovljene nepravilnost, ki pa niso nujno vedno povezane s preseganjem predpisanih mejnih vrednosti pri odvajanju odpadnih voda iz KČN v okolje.
  • Pri četrtini (136) vseh delujočih čistilnih naprav je bilo pri pregledu OM vsaj enkrat ugotovljeno preseganje predpisanih mejnih vrednosti pri odvajanju odpadnih voda iz KČN v okolje.
  • Tri odstotke vseh delujočih čistilnih naprav (15 KČN) je vsako leto presegalo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadnih voda pri njihovem odvajanju v okolje, tri so v navedenem obdobju presegale mejno vrednost petkrat, devet pa štirikrat.
  • Največ (63) je takšnih, ki so samo enkrat presegale predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti na iztoku iz čistilne naprave, dvaintrideset jih je presegalo dvakrat, štirinajst KČN naprav pa je v obdobju od 2016 do 2021 preseglo predpisano mejno vrednost trikrat.

Inšpekcijski ukrepi

Zoper vse upravljavce KČN, pri katerih je bilo vsako leto ugotovljeno pri pregledu OM odpadnih voda preseganje predpisanih mejnih vrednosti, se vodi ali pa so se vodili inšpekcijski postopki. Inšpektorji so zoper zavezance, v kolikor je bilo ugotovljeno, da z odvajanjem odpadnih voda čezmerno obremenjuje okolje oziroma presegajo na iztoku iz KČN predpisane mejne vrednosti onesnaževal v odpadni vodi, odredili izvedbo ukrepov za odpravo virov čezmernega obremenjevanja okolja oziroma prilagoditev delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti. V posameznih inšpekcijskih postopkih se nepravilnosti še vedno niso odpravile, ker zavezanec ni zaključil vseh sanacijskih ukrepov oziroma se zoper njega vodi izvršilni postopek, ker v roku, ki mu ga je inšpektor določil, ni izvedel ustreznih ukrepov.

V zvezi s koordinirano akcijo nadzora je bilo odprtih 117 upravnih zadev. Ker inšpektorji niso pregledali vseh KČN, ki so bile predmet akcije, se bo akcija nadzora nadaljevala tudi v letu 2023. Inšpektorji so pri upravljavcih KČN opravili skupaj 102 inšpekcijska pregleda, zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pa so izdali 32 inšpekcijskih odločb. Ker upravljavci KČN niso v roku, ki ga je določil inšpektor, izvršili vseh odrejenih ukrepov, se je zoper njih začela izvršba inšpekcijske odločbe, v okviru katere je bilo izdanih devet sklepov o dovolitvi izvršbe.

 

Nadzor naprav, ki odvajajo v okolje industrijske odpadne vode (IOV)

Tudi število naprav, ki z odvajanjem IOV v okolje presegajo mejne vrednosti, se vsako leto znižuje.

V obdobju od 2016 do 2020 je bilo pri skoraj polovici vseh delujočih naprav vsaj enkrat, pri pregledu OM, ugotovljeno preseganje predpisanih mejnih vrednosti pri odvajanju odpadnih voda iz naprave. Takšnih naprav je bilo 287. V letu 2020 je bilo na podlagi pregleda OM ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti v IOV pri 72 napravah, ki odvajajo IOV v okolje.

V zvezi s koordinirano akcijo nadzora naprav, za katere je ARSO ugotovil, da so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju IOV v vode ali javno kanalizacijo, je bilo do izdaje tega poročila odprtih 61 upravnih zadev. Inšpektorji so pri upravljavcih naprav, ki so bili predmet akcije, opravili skupaj 39 inšpekcijskih pregledov, zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pa so izdali 11 inšpekcijskih odločb. Ker upravljavci naprav niso v roku, ki ga je določil inšpektor, izvršili vseh odrejenih ukrepov, se je zoper njih začela izvršba inšpekcijske odločbe, v okviru katere je bilo izdanih  pet sklepov o dovolitvi izvršbe. Ker inšpektorji niso pregledali vseh naprav, ki so bile predmet akcije, se bo akcija nadzora nadaljevala v letu 2023.

Vir: Nadzor komunalnih in industrijskih čistilnih naprav

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja