fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Denarni tok in kako ga pravilno analiziramo

Računovodski izkazi (denarni tok, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo našim poslovnim partnerjem in širši poslovni javnosti.

V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se uvrščamo na trgu, kaj lahko ponudimo poslovnim partnerjem in kaj lahko od poslovnih partnerjev tudi zahtevamo. Kaj bomo ponudili banki, ko bomo želeli dodaten sveženj denarja?

Pravilno moramo znati oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti. S tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja za notranje in  zunanje uporabnike računovodskih in finančnih informacij.

Analizo denarnega toka  je prioročljivo delati večkrat letno (vsaj mesečno), obvezno pa je analizirati denarno tok:

  • ob začetku leta, ko denarni tok načrtujemo,
  • ob prijavi na javne razpise in finančne institucije,
  • ob koncu leta, ko analiziramo realiziran denarni tok, ki smo ga na začetku leta načrtovali.

Kakšno vlogo ima denarni tok v podjetju?

Izkaz denarnih tokov spada med izvedene računovodske izkaze in izkazuje denarni tok med dvema obdobnima bilancama stanja.

Denarni tok je sestavljen iz prejemkov in izdatkov podjetja. Običajno so prejemki odsev unovčenja terjatev oziroma prodaje plačilno sposobnim kupcem. Izdatki pa odsev poravnavanja obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih dolgov.

Denarni tok je tok denarja v podjetje in iz podjetja. Prav tako nam denarni tok pove, koliko denarja smo prejeli v določenem času in koliko denarja smo tudi porabili, ker smo morali plačati svoje obveznosti.

Kako načrtovati denarni tok?

Običajno načrtujemo denarni tok na podlagi načrtovane prodaje, nabave in drugih stroškov, ki se pri prodaji preoblikujejo v odhodke. V primeru, ko so terjatve unovčene, pridemo do denarja in lahko poravnamo obveznosti, ki jih imamo. Če terjatve niso poravnane, smo izpostavljeni transakcijskemu tveganju, kar pomeni, da tvegamo, da bo ob poravnavi obveznost ali terjatev ne bo toliko denarja, kot smo pričakovali.

Kadar dejanski denarni tok odstopa od načrtovanega zaradi napačnega načrtovanja, nepravilnih odločitev, nepravilnih in ažurnih podatkov ter nenačrtovanja različnih oblik tveganj, lahko zapademo v likvidnostne težave.

Zato je načrtovanje denarnega toka izredno pomembno in najbolje je, da pri tem sodelujejo ljudje, ki delovanje podjetja in poslovne partnerje zelo dobro poznajo, saj bodo na osnovi izkušenj poslovanja preteklih let, znali situacijo najbolje predvideti in oceniti.

Obvladovanje tveganj in analiziranje denarnega toka

Z obvladovanjem dejavnikov tveganja vplivamo na uspeh podjetja.

Obvladovati moramo:

  • obrestne mere, saj s tem zagotavljamo načrtovano ceno posojil in kapitala, saj so obresti izhodišče želene stopnje donosa za lastnike in razne vrste naložb,
  • pokrivanje izdatkov, ki kaže na obvladovanje tveganj finančnega izida. Če imamo izdatke pokrite s prejemki, nam ni treba ni treba več skrbeti, saj nam ne grozijo zmanjšanje denarnih sredstev,
  • zelo dobro moramo poznati postavke iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnega toka. Zavedati se moramo, kaj pomenijo na uspešnost poslovanja podatki, ki jih iz omenjenih analiz razberemo.

Zaključek

Denarni tok moramo poznati, razumeti in vedeti, katere informacije iz denarnega toka pridobimo za nadaljnje poslovno odločanje.

Zavedati se moramo, da je denar začetek ali konec podjetništva (ne gremo v likvidacijo, če sklenemo poslovanje z izgubo, ampak šele takrat, ko ugotovimo, da je denarni tok negativen na dolgi rok).

Ne smemo pozabiti, da obstaja razlika med prodanim in plačanim.

Pomembno je vedeti, da nam razumevanje in branje bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov da največ podatkov in informacij za razumevanje finančnega stanja podjetja. Zato se mnoga podjetja in direktorji zavedajo realnosti načrtovanja denarnega toka, kako ga nadzirati in ob določenih obdobjih analizirati ter oblikovati ukrepe za izboljšanje stanja v prihodnje.

Zavedati se moramo, da podjetja, ki imajo velike izgube, si pogosto opomorejo. Toda če nimajo denarja in možnosti najema posojil, bodo le redko imela še eno priložnost.

Dodaj odgovor