fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Določitev plače županu in podžupanu

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

Pri določitvi plače oziroma plačila za konkreten primer je treba upoštevati:

Županu določi plačo (plačilo) oziroma izda sklep o določitvi plače (plačila) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki upošteva naslednje:

  • če župan funkcijo opravlja poklicno, mu pripada plača,
  • če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije,
  • pri določanju plače oziroma plačila je treba upoštevati število prebivalcev v občini in glede na to se iz Priloge 3 ZSPJS določi plačni razred,
  • če župan opravlja funkcijo poklicno, se mu določi plača tako, da se določi uvrstitev funkcije v plačni razred in nato osnovna plača, ki je vrednost plačnega razreda, pripada mu še dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % za vsako zaključeno leto delovne dobe
  • če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, dodatek za delovno dobo mu ne pripada.

Podžupanu določi plačo oziroma plačilo za opravljanje funkcije župan, ki mora pri določitvi konkretnega plačnega razreda za podžupana upoštevati obseg pooblastil, ki jih bo podelil podžupanu, to mora v sklepu o določitvi plače tudi obrazložiti.

V skladu z zakonom podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada največ 50 % plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, ne upošteva pa se dodatek za delovno dobo.

Dodaj odgovor