fbpx

Prijava v portal: 

Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Navedeni zakon tako zavezuje:

 • državne organe (organe državne uprave, pravosodne organe, druge državne organe),
 • organe lokalne skupnosti,
 • javne agencije,
 • javne sklade,
 • druge osebe javnega prava,
 • nosilce javnih pooblastil,
 • izvajalce javnih služb,
 • poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.

Prevladujoč vpliv po tem zakonu je zagotovljen, kadar Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj:

 • v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali imajo pravico nadzora večine ali lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa ali
 • v drugi pravni osebi zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, nastopajo kot ustanovitelji.

K ravnanju po tem zakonu so zavezani tudi poslovni subjekti po prenehanju prevladujočega vpliva, in sicer za informacije javnega značaja, ki so nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom, še za obdobje petih let po prenehanju.

Vzpostavljen je tudi javni register zavezancev za informacije javnega značaja, ki ga na podlagi 3. b člena ZDIJZ vzpostavi in vodi Agencija za javno pravne evidence in storitve (AJPES). Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES. V primeru dvoma, ali je določen subjekt zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, se lahko odgovor na to vprašanje tako preveri z vpogledom v navedeni register zavezancev za informacije javnega značaja.

Ne glede na to, da se za pravno osebo, ki je vpisana v navedeni register zavezancev, domneva, da je zavezanec po tem zakonu, lahko v konkretnem postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja dostop zavrne, če izkaže:

 • da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca po tem zakonu ali
 • da so zahtevane informacije javnega značaja nastale v času, ko poslovni subjekt ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Takšna situacija se sicer ne more pojaviti pri vseh zavezancih po tem zakonu, saj je status zavezanca po tem zakonu za veliko večino zavezancev nesporen, npr. za državne organe (organe državne uprave, pravosodne organe, druge državne organe), organe lokalne skupnosti, javne agencije, javne sklade, druge osebe javnega prava.

Več o tem lahko preberete v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem.

Kadrovsko delo v javni upravi po novem

Dodaj odgovor