fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Letno poročilo

letno poročilo
Letno poročilo in kako ga napisati

Kaj je letno poročilo?

Letno poročilo je lahko različno, tako kot so različna podjetja, ki jih izdajajo. Po navadi je to najbolj prestižna in najdražja publikacija, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti.

V njih podjetja predstavijo svoje poslovanje preteklega leta z vseh zornih kotov, tako v besedi, sliki, fotografiji, ilustraciji ipd. Letno poročilo morajo sestavljati velike in srednje velike družbe ter tiste male družbe, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu.

Potrebno je poudariti, da je namen vseh razvidovanj in presojanj ta, da imamo vpogled v gospodarske razmere, na podlagi teh podatkov se izdelajo računovodska poročila, ki so eden izmed najpomembnejših delov letnega poročila. Tako bi lahko rekli, da so informacije za notranje uporabnike razširjene informacije, katerih skupek v nadaljevanju predstavlja informacije za zunanje uporabnike.

V začetku leta v podjetju oblikujemo letno poročilo za preteklo leto, ki mora poleg vseh običajnih podatkov, ki so določeni z ZGD-1, vsebovati:

 • Finančne poudarke,
 • pismo delničarjem,
 • poročilo poslovodstva,
 • računovodski izkazi z razlagami,
 • dodatne finančne informacije ter
 • podrobno predstavitev delovanja posameznih oddelkov ter predstavitev uspešnosti le teh v primerjavi z zastavljenimi cilji.

Z letnim poročilom podjetje poleg finančnih podatkov prikaže tudi svoje poslanstvo, vizijo, cilje in ne nazadnje, poslovno in občo kulturo. Pravzaprav bi lahko rekli, da gre za nekakšno ogledalo, ki pokaže kaj podjetje v določenem prostoru pomeni, kakšen je njegov položaj ter kakšen je položaj, ki ga ustvarja na daljši rok. Publikacija je poleg zakonsko določenih razlogov tudi pomembno sredstvo notranje in zunanje komunikacije podjetja. Z uspešnim poročilom se lahko poveča pripadnost podjetju in utrdi zaupanje vlagateljev.

Vsebina poslovnega dela se mora ujemati z računovodskim delom, ki mora zaradi svojega ˝izjemnega˝ pomena biti čim bolj pregledna. Računovodski izkazi, ki so temeljni del publikacije, morajo biti lahko berljivi in hitro dostopni. Nedvomno moramo upoštevati kakovost, ki pomeni vsebinsko in oblikovno ujemanje s prejšnjimi obdobji.

Ne spreglejte našega online portala, kjer smo opisali primere iz prakse z razloženo zakonodajo:

Letno poročilo kaj vsebuje:

 • Poročilo predsednika uprave ali direktorja družbe,
 • podatke in aktivnosti o prodaji in trženju,
 • Podatke in aktivnosti o kadrovanju,
 • podatke in aktivnosti o proizvodnji,
 • podatke in aktivnosti o vlaganjih v investicije,
 • stroške vlaganj v razvojne in inovativne aktivnosti,
 • podatke in aktivnosti o poslovanju podružnic, opis blagovne znamke,
 • prikaz finančnih kazalnikov tekočega leta in za pretekla leta, ki jih prikazujejo:
 • bilanca stanja,
 • bilanca stanja (premoženjska bilanca) – sredstva (premoženje) v aktivi in obveznosti do virov v pasivi so prikazana na določen dan,
 • izkaz poslovnega izida – poslovni izid (dobiček, izguba) je presežek prihodkov nad odhodki v obračunskem obdobju,
 • izkaz gibanja kapitala – prikaz sprememb sestavin kapitala za poslovno leto, v katerem je razvidna uporaba bilančnega dobička ali pokrivanje izgube,
 • izkaz denarnih tokov – stanje denarnih sredstev (prejemki, izdatki) ter pojasnilo sprememb pri stanju denarnih sredstev, vpliva financiranja, investiranja, definan-ciranja in dezinvestiranja na spremembe stanja denarnih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja,
 • priloge s pojasnili k izkazom – v računovodskem delu letnega poročila pomenijo precej več javnega razkritja informacij, kot bi si družbe želele, in
 • poslovno poročilo – vsebina je opredeljena v 70. členu ZGD-1.
 • analizo poslovanja s pomočjo kazalnikov,
 • gibanje vrednosti delnice in politika dividend,
 • mnenje pooblaščenega revizorja,
 • poročilo o trajnostnem razvoju, politika družbe in vidni dosežki.

Kako napisati letno poročilo

Priprava letnega poročila poteka po naslednjih »sedmih« korakih:

 • Najprej določimo cilje podjetja in letnega poročila,
 • vprašamo se, komu želimo poročati,
 • imenujmo projekti tim (smatrajmo, da je letno poročilo projekt), ki naj ga sestavljajo odgovorni s področja temeljnih poslovnih funkcij, s poudarkom na financah in marketingu, pisec besedila, oblikovalec, fotograf,
 • naredimo osnutek letnega poročila,
 • določimo teme oziroma kazalo,
 • lotimo se priprave sestavljanja letnega poročila in
 • izdelek je narejen in projekt zaključen.

Odgovornosti za letno poročilo so naslednje:

 • Uprava – je odgovorna za izdelavo letnega poročila in uporabo čistega dobička,
 • nadzorni svet – je odgovoren za sprejem letnega poročila,
 • skupščina delničarjev – je seznanjena z letnim poročilom in uporabo bilančnega dobička.

Letno poročilo majhnih družb, z vrednostnimi papirji, katerih se ne trguje na organiziranem trgu in za katere z zakonom ni predpisano revidiranje računovodskih izkazov, je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom.

Letno poročilo srednje velikih in velikih družb ter majhnih družb, z vrednostnimi papirji, katerih se trguje na organiziranem trgu, sestavljajo: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo. Ponavadi je to najbolj prestižna in najdražja publikacija, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti. V njih podjetja predstavijo svoje poslovanje preteklega leta z vseh zornih kotov tako v besedi, sliki, fotografiji, ilustraciji ipd.

Namen računovodskih izkazov, ki jih razkrijemo v letnih poročilih, je podati informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja podjetja, ki so koristne za širok krog uporabnikov pri njihovem odločanju. Pomen računovodskih izkazov je zapis dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, kajti uporabniki računovodskih informacij in lastniki jih potrebujejo za odločanje.

Zato je potrebno računovodskim izkazom dodati pojasnila in dodatne razpredelnice ter druge informacije – predvsem s stališča razkritij glede tveganj in negotovosti, ki vplivajo na podjetje ter o sredstvih in obveznostih, ki niso izkazani v bilanci stanja (npr. podatki o izdanih menicah za zavarovanje plačil, o vpisanih hipotekah na premoženje, o prevzetih jamstvih na podlagi garancij ali kakšnih drugih instrumentih za zavarovanje plačil ipd).

Do kdaj oddati letno poročilo

 • Do 31. marca oddaja statističnih računovodskih izkazov, letno poročilo,
 • do 30. aprila konsolidirani statistični računovodskih izkazih,
 • do 30. junija revizija računovodskih izkazov,
 • do 31. avgusta revizija konsolidiranih računovodskih izkazov, oddaja letnega poročila na AJPES za javno objavo, zasedanje skupščine.

Letna poročila velikih in srednje velikih družb ter tistih malih družb, z vrednostnimi papirji, katerih se trguje na organiziranem trgu ter konsolidirana letna poročila zaradi javne objave skupaj z revizorjevim mnenjem, se predložijo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov (AJPES) v 8 mesecih (31. avgust) po koncu poslovnega leta.

Letna poročila majhnih družb, z vrednostnimi papirji, katerih se ne trguje na organiziranemu trgu in letna poročila podjetnikov je treba zaradi javne objave predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov (AJPES) v 3 mesecih (31. marec) po koncu poslovnega leta.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila in ga mora najpozneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta predložiti nadzornemu svetu (NS). Če mora biti letno poročilo revidirano, ga mora predložiti NS skupaj z revizijskim poročilom, in sicer najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

Družbe, ki niso zavezane za revizijo, morajo letno poročilo takoj po sestavi predložiti NS. Uprava pri sestavi letnega poročila odloča o uporabi bilančnega dobička. K letnemu poročilu, ki ga mora predložiti nadzornemu svetu in skupščini, mora predložiti predlog o njegovi uporabi.

Več si lahko preberete na našem odličnem portalu:

Dodaj odgovor