fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav

Uredba prinaša nove zaveze za dosedanje IPPC naprave, hkrati razširja zahteve po pridobitvi OVD na upravljavce iz različnih dejavnosti (predelave in odstranjevanja odpadkov,  zaščita in ohranjanje lesa, čiščenja odpadnih vod, …). Uredba opredeljuje pogoje za izdelavo  a) ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali b) izhodiščnega poročila na območju naprave, katere dejavnosti vključujejo uporabo, proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih snovi (t.j. nevarnih snovi, ki lahko povzročijo onesnaženje tal in podzemnih vod). Ocena možnosti onesnaženja oziroma izhodiščno poročilo je nujni del vloge za pridobitev OVD oziroma v primeru uskladitve z zaključki o BAT. Hkrati z izhodiščnim poročilom je k vlogi za pridobitev OVD potrebno priložiti predlog programa obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemne vode. Uredba vpeljuje izvajanje monitoringa stanja podzemnih vod najmanj enkrat na 5 let in monitoring stanja tal najmanj enkrat na 10 let.

 

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. l. RS, št. 53/15), ki velja od 1. avgusta 2015, določa metodologijo vzorčenja, merjenja parametrov in vrednotenja rezultatov ter vsebino poročila o obratovalnem monitoringu. Obratovalni monitoring lahko izvaja samo pooblaščena oseba, pri tem pogoje za pridobitev pooblastila opredeljuje obravnavani pravilnik.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal se uporablja za a) obratovalni monitoring stanja tal zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega ali za ugotavljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, če je to določeno s posebnim in b) za izvajanje zahtev v zvezi z vnosom odpadkov v tla ali na tla v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

Dodaj odgovor