fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Nova zakonodaja na področju ravnanja z odpadki

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Področje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju: OEEO) v Sloveniji predpisuje v letu 2015 sprejeta nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/2015), ki je stopila v veljavo 8. avgusta 2015 (v nadaljevanju: uredba) ter uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odpadni električni in elektronski opremi(Ur. l. RS, št. 47/2016), ki je stopila v veljavo 1. julija 2016.

Uredba je prinesla nekaj bistvenih sprememb glede ravnanja z OEEO, pa tudi obveznosti tako proizvajalcev, trgovcev, distributerjev kot tudi nosilcev skupnih načrtov.

Zakonsko podlago za izvajanje obveznosti ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) predstavljajo:

 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/2015)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 32/2006)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 65/2006)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 78/2008)

Podlaga za sprejem zgoraj navedene zakonodaje je tudi:

 • Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julij 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (Ur. l. št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38) (v nadaljevanju: uredba)
 • Popravek Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (Ur. l. št. 275 z dne 16. 10. 2013, str. 54)

Navedena zakonodaja določa pravila pravilnega in ustreznega ravnanja z OEEO z namenom preprečevanj nastajanja OEEO in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave ter obveznosti proizvajalcev, trgovcev, distributerjev, izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralcev, obdelovalcev. Opredeljuje pa tudi pravila nosilcev načrtov ravnanja z OEEO – tako individualnih kot tudi skupnih načrtov.

………………………………

PRIMER 1:

Podjetje v Sloveniji proizvaja električne igrače, ki jih prodaja v Sloveniji, del pa izvaža v tujino. Prav tako podjetje iz drugih dežel uvaža oziroma pridobiva ročno električno orodje za prodajo na slovenskem trgu.
Proizvedena oprema vsebuje tudi baterije.

Tako za proizvedene električne igrače kot za ročno električno orodje je navedeno podjetje zavezanec za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo – po uredbi proizvajalec. Zato mora pred pričetkom svojega poslovanja:

 • postaviti svoj načrt ravnanja z OEEO ali se priključiti skupnemu načrtu
 • podati vlogo za prijavo dejavnosti na FURS v dveh izvodih. Kot dokazilo o vpisu dejavnosti družbe na FURS dobi vrnjen en potrjen izvod.
  • obrazec je na voljo na spletni strani FURS
 • podati vlogo za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme na ARSO. Kot dokazilo o vpisu pridobi odločbo.
  • obrazec je na voljo na spletni strani ARSO.
 • poročati o masi in kosih dane e-opreme in masi in kosih baterij v EE-opremi (ter o iznosu/izvozu-navedeno se poroča, okoljske dajatve pa se ne plačuje) ter plačati okoljsko dajatev, in sicer:
  • do7. za obdobje januar–junij (plačilo okoljske dajatve do 30. 7.)
  • do1. za obdobje julij–december (plačilo okoljske dajatve do 30. 1.)
  • obrazec je na voljo:
 • http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/Podjetja/Okoljske_dajatve/EEOBR.doc
 • zagotoviti obveščanje končnih potrošnikov in prevzemanje OEEO od njih v primeru nakupa oziroma v primeru oddaje odpadnih sijalk in v primeru, če ima prodajno površino večjo od 400 m2 – takrat mora brezplačno prevzeti majhno OEEO brez obveznosti nakupa
 • zagotoviti pravilno začasno skladiščenje, ločevanje in označbo navedenih odpadkov, ki jih prevzame od končnih potrošnikov ter oddajo zbiralcu
 • oddajati OEEO in zagotavljati evidenco o OEEO na podlagi evidenčnih listov
 • do 31. 3. podati ARSO poročilo o ravnanju z OEEO za preteklo leto; če se priključi skupnemu načrtu, to zanj stori nosilec skupnega načrta

V tem primeru velja še opozoriti, da ker podjetje v svoji opremi v Republiko Slovenijo uvozi oziroma pridobi tudi baterije, mora upoštevati tudi zakonodajo, ki ureja ravnanje s baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Tako se mora evidentirati in urediti vse potrebno tudi za baterije, kar je opisano v enem od prejšnjih poglavij.

Dodaj odgovor