fbpx

Prijava v portal: 

Novi cilji v zvezi s predelavo izrabljenih vozil

 

KAKO IZRAČUNATI STOPNJO PONOVNE UPORABE IN PREDELAVE IN PONOVNE UPORABE IN RECIKLIRANJA?

Za izračun letnega deleža recikliranja se za maso vozila upošteva masa praznega vozila iz prometnega dovoljenja po odbitku mase prevzete vsebine rezervoarja pri 90-odstotni polnosti (40 kg) in po odbitku mase voznika (75kg). 
Kot dokazilo o predaji sestavnih delov, materialov ali tekočin v ponovno uporabo ali recikliranje pa se uporablja evidenčne liste, izpolnjene v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in tehtalne liste.
Za dokazovanje sestavnih delov in materialov v ponovno uporabo se lahko uporablja tehtalne liste in dokazila (npr. izdajnica in račun) o predaji delov v ponovno uporabo.

Zahtevo v zvezi z doseganjem deleža sestavnih delov, materialov in tekočin, ki se jih preda v ponovno uporabo ali recikliranje, lahkoskupaj izpolni več obratov za razstavljanje, kar je treba dokazati z dokumentacijo vseh udeleženih obratov, vključenih v načrt ali skupni načrt.

Tudi zahteve za upravljavca drobilnika so podobne. Za potrebe izračuna stopnje predelave mora upravljavec drobilnika voditi naslednjo evidenco o obdelavi odpadkov:

 

  • količino v drobljenje ali drugačno predelavo prevzetih razstavljenih vozil in njihovih delov ter njihovi celotni masi, izraženih v kilogramih, ločeno po posameznih obratih za razstavljanje,
  • količino v drobilniku ali drugi napravi za predelavo obdelanih razstavljenih vozil in njihovih delov ter njihovi celotni masi, izraženih v kilogramih, ločeno po posameznih materialih,
  • količino nekovinskih preostankov drobljenja, predanih v predelavo, izraženih v kilogramih.

 

Če upravljavec drobilnika prevzema razstavljena vozila in njihove dele od različnih upravljavcev obratov za razstavljanje iz načrta ali skupnega načrta, mora podatke voditi ločeno za vsak načrt oziroma skupni načrt posebej.

Primer 1: Določitev mase vozila
Masa vozila iz prometnega dovoljenja znaša 928 kg. Tej masi se za potrebe izračuna stopnje reciklaže odbije masa voznika (75 kg) in masa goriva (40 kg).

933 kg (masa vozila iz prometnega dovoljenja)
– 75 kg (masa voznika)
– 40 kg (masa goriva) 
=818 kg

Prevzeto vozilo je treba tudi dejansko stehtati.

Primer 2: Izračun ponovne uporabe sestavnih delov (manjkajoči deli) iz osiromašenih vozil
Če prihaja do bistvenega odstopanja med nazivno (izračunano) in tehtano maso vozilo, lahko predvidevamo, da je vozilo osiromašeno – zadnji imetnik je z vozila že odvzel dele za ponovno uporabo. V tem primeru se ponovno uporabo sestavnih delov (manjkajočih delov) izračuna tako, da se od mase vozila iz prometnega dovoljenja odštejeta masi voznika in goriva, povprečna masa odstranjenih onesnaževal (olja, dizel oz. bencin, oljni filtri, zavorne tekočine, tekočine proti zmrzovanju) iz v celoti prevzetega izrabljenega vozila v poročevalskem letu in stehtana dejanska masa prevzetega osiromašenega vozila.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji

 
Dodaj odgovor